Ny sökning
LK0198

Kyrkogårdsförvaltning

Detta är kursen för dig som jobbar, vill jobba inom eller bara är nyfiken på kyrkogårdssektorn.

Kyrkogårdarna är en del av både den stadsnära och landsbygdsnära grönstrukturen, samtidigt regleras kyrkogårdsförvaltningarnas verksamhet av särskilda lagar och regler, som i förlängningen berör oss alla. Få inblick i denna värld genom att gå denna kurs.Kyrkogårdarna utgör ett av våra största kulturarv, något som du får lära dig att bedöma och vårda i den här kursen. Men vi blickar inte bara bakåt i tiden i denna kurs, utan en del av tiden ägnas åt kyrkogårdarnas framtidsfrågor. I kursen medverkar erfaret fackfolk. Kursen består av fyra obligatoriska kurstillfällen i Alnarp, om vardera två dagar per månad. Varje kurstillfälle ingår således i examinationen som kompletteras med en hemtentamen. Kursen går på deltid över en termin.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0198

Läsåret 2023/2024

Kyrkogårdsförvaltning (LK0198-30115)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Kyrkogårdsförvaltning (LK0198-30030)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Kyrkogårdsförvaltning (LK0198-30121)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Kyrkogårdsförvaltning (LK0198-30100)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Kyrkogårdsförvaltning (LK0198-30087)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Kyrkogårdsförvaltning (LK0198-30030)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Kyrkogårdsförvaltning (LK0198-30088)

2018-01-15 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Kyrkogårdsförvaltning (LK0198-30179)

2017-01-16 - 2017-06-04

Läsåret 2015/2016

Kyrkogårdsförvaltning (LK0198-30151)

2016-01-18 - 2016-06-05

Läsåret 2014/2015

Kyrkogårdsförvaltning (LK0198-30155)

2015-01-19 - 2015-06-07

Läsåret 2013/2014

Kyrkogårdsförvaltning (LK0198-30141)

2014-01-20 - 2014-06-08

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Obligatorisk litteratur

Introduktion (läses inför kurstillfälle 1 samt repeteras senare under kursen)

Krook, Caroline, Brunne, Eva, Engfors, Jan-Åke, Lundberg, Lena, Larsson, Bo, Grönwall, Eva, Gelotte Fernandez, Hanna, Schönbäck, Hedvig, Lindhagen, Suzanne, Gårdstedt, Hanna, Nilsson, Gunilla, Roos, Britta, Andersson, Dan, Bellberg, Hedvig, Berglund, Martina, Karlsmo, Emelie, Aggadal, Jan-Olof, Norrby, Malin, Wingren, Carola & Christiansen, Lars (2018). Till minne av livet: Kyrkogårdar och begravningsplatser i Stockholms Stift. Stockholmia förlag. Kan fjärrlånas. Kommer att finnas tillgänglig digitalt från kursstart. Återkommer med information från förlaget.

SLU. (2014). Begrepp i begravningsverksamhet. Stad & Land 185:2014, SLU, Alnarp. http://www.movium.slu.se/system/files/news/10260/files/begrepp_i_begravningsverksamhet_141007.pdf

**

Inför kurstil****lfälle 1 - förvaltning, organisation, ekonomi etc

Blomquist, Christine & Röding, Pia (2010). Ledarskap: personen, reflektionen, samtalet. Lund. Sid 16-35. Finns som pdf på Canvas.

Kristoffersson, Anders & Östberg, Johan (2012). Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel [Elektronisk resurs]. Alnarp: Område Landskapsutveckling, Sveriges Lantbruksuniversitet

https://pub.epsilon.slu.se/9034/7/kristoffersson_et_al_120910.pdf

Sandell, Angela & Bille, Jenny Kirsten (2012). Kyrkogården på entreprenad – hur säkerställer man kvalitet på skötseln? Movium Fakta, 5:2012 http://www.movium.slu.se/system/files/news/8557/files/movium_fakta_5_2012-kyrkogarden_pa_entrepenad.pdf

*****Sandell, Angela (2012). Kyrkogårdshandboken med kvalitetsbeskrivningar 2012. Alnarp: Köps i Moviums Nätbokhandel, 100:-

Inför kurstillfälle 2, Grönt kulturarv och vårdplaner

Kulturmiljölagen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950

*Andreasson, Anna (2012). Gravvårdar i sten – ett mångskiftande kulturarv. Alnarp: Movium* Hela.****** ***Köps i Moviums Nätbokhandel, 225:-

Bucht, Eivor (red.). (1992). Kyrkogårdens gröna kulturarv. Alnarp: MOVIUM-sekretariatet i samarbete med Institutionen för landskapsplanering, Sveriges lantbruksuniv.** Sid 9-34, 97-141 (övriga sidor rekommenderad läsning) **(bok slut på förlag, kopierade sidor hittas på Canvas)

*Sörensen, Ann-Britt och Wembling, Mona: Minnenas trädgård – kyrkogårdens form och växter. Stad och Land 173. Edition Andersson Höganäs.**sid 5-19 (övriga sidor rekommenderad läsning). **(bok slut på förlag, kopierade sidor hittas på Canvas)

Inför kurstillfälle 3 - Brukaren, tillgänglighet och livsåskådningar

Fonus (2015). Respekt och hänsyn: olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödstillfället. 5. uppl. Stockholm: Fonus. Finns som pdf på Canvas.

af Hviid Jacobsen, Michael.(2004). Kirkegården som kontrasternes rum og kulturel kampplads. Kirkegårdskultur. Sid 61-71. Alborg Foreningen for Kirkegårdskultur (kopierade sidor på Canvas)

Jansson, C. (2003). Att anlägga en begravningsplats: Östra kyrkogården i Malmö 1916–1932. In Med Malmö i minnet: Malmö stadsarkiv 100 år. Sid 181–190. Malmö: Malmö stadsarkiv. (kopierade sidor hittas på Canvas)

*Reijer, Pål och Sörensen, Ann-Britt (2007): Tillgängliga gångar – på kyrkogårdar, i parker och bostadsgårdar. Stad och Land nr 170. Movium, SLU, Alnarp 2007. Hela** **Köps i Moviums Nätbokhandel 125:-.

******SLU. (2017). *Tidskriften stad. Tema: Landskap för levande och döda.Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet, Movium. **Nr 17 juni 2017. Sid 20-54. **Köps i Moviums Nätbokhandel, 94:-

Inför kurstillfälle 4 - Framtiden och de nya utmaningarna

Clayden, Andy, Green, Trish, Hockey Jenny & Powell Mark (2015). Natural Burial: Landscape, Practice and Experience [Elektronisk resurs]. Routledge. Chapter 3: pp. 46-66 (kopierade sidor hittas på Canvas)

Ignatieva, M. (2017). En handbok: Alternativ till gräsmatta i Sverige - från teori till praktik. Uppsala: Instituitonen för stad och land. Kapitel 7: sid 57-72. Hämta på https://pub.epsilon.slu.se/14520/11/ignatieva_m_170831_1.pdf,

Kowarik, I., Buchholz, S., von der Lippe, M., & Seitzab, B. (2016). Biodiversity functions of urban cemeteries: Evidence from one of the largest Jewish cemeteries in Europe. Urban Forestry & Urban Greening, 19, 68–78. (kopierade sidor hittas på Canvas) https://doi.org/10.1016/J.UFUG.2016.06.023

Petersson, Anna, Cerwén, Gunnar, Liljas, Maria & Wingren, Carola. (2017). Urban

cemetery animals: an exploration of animals’ place in the human cemetery, Mortality

Hämta på: https://dx.doi.org/10.1080/13576275.2017.1282942 (kopia se Canvas)

Referenslitteratur

Referens - Introduktion

***Klintborg Ahlklo, Åsa (2001). Mellan trädkrans och minneslund: svensk kyrkogårdsarkitektur i utveckling 1940-1990. Stad och Land nr 167. Movium, SLU, Alnarp. Sid 9-35, 87-96 (övriga sidor rekommenderad läsning). **Köps i Moviums Nätbokhandel, 225:-

NFKK. (2017). Nordic Cemetery Structure.

Åkesson, Lynn (red.) (2006). Inför döden. Höganäs: Edition Andersson.** Sid 107-217 **(övriga sidor är rekommenderad läsning). 270 kr på Adlibris.

Referens - Förvaltning, organisation, ekonomi

Guldager, S., Elkjær, J. R. og Kjøller, C. P. 2008. Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning. Arbejdsrapport Skov & Landskab nr. 45-2008. Skov & Landskab, Københavns Universitet. Hørsholm.

https://www.altomkirkegaarde.dk/fileadmin/Filer_KM/Driftsstyring_paa_kirkegaarde.pdf

Kvallitetsbeskrivelser for kirkegårde. (2010). Guldager, S., Kristoffersen, P. og Kjøller, Park- og landskabsserien, 41:201. Det biovitenskapelige fakultet.Köbenhavns universitet https://www.altomkirkegaarde.dk/fileadmin/Filer_KM/Skov_og_Landskab_-_Kvalitetsbeskrivelser-webversion.PDF

Referens - Grönt kulturarv och vårdplaner

Schönbäck, Hedvig (2008). De svenska städernas begravningsplatser 1770-1830: arkitektur, sanitet och det sociala rummet. **Sid 172-179, 267-270 **(Övriga sidor rekommenderad läsning) Diss. Uppsala universitet.

Svala, Catharina (2010): Kyrkogårdsmuren – kultur och konstruktion. Stad och Land 180. Movium, SLU, Alnarp. Finns i Moviums Nätbokhandel: pris 150:-.

Referens – Brukaren, tillgänglighet och livsåskådningar

Cerwén, Wingren & Qviström. 2016. Evaluating soundscape intentions in landscape architecture: a study of competition entries for a new cemetery in Järva, Stockholm. Journal of Environmental Planning and Management. Hämta på: https://www.tandfonline.com/doi/figure/10.1080/09640568.2016.1215969

Evensen, K. H., Nordh H., Skaar M. (2016). Everyday use of urban cemeteries: A Norwegian case study. Landscape and Urban Planning 159 (2017) 76–84. Hämta online på: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204616302092

Nordh H., Evensen, K. H., Skår M. (2017). A peaceful place in the city—A qualitative study of restorative components of the cemetery. Landscape and Urban Planning 167 (2017) 108-117

Carola Wingren (2013) Place-making strategies in multicultural Swedish cemeteries: the cases of ‘Östra kyrkogården’ in Malmö and Järva common, Mortality: Promoting the interdisciplinary study of death and dying, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13576275.2013.791265

Referens – Framtiden

Barret, G.W., Barrett, T. L. (2001) Cemeteries as Repositories of Natural and Cultural Diversity. Conservation Biology. https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1523-1739.2001.00410.x (kopierade sidor hittas på Canvas)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0198 Anmälningskod: SLU-30036 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 50%