Ny sökning
LK0409

Hållbar markprojektering och skötsel, fortsättningskurs

Kursen syftar till att ge studenten fördjupade färdigheter i att projektera och förvalta utemiljöer och att ge studenten en fördjupad förståelse för hela processen från ett befintligt gestaltningsförslag till färdig plats och dess framtida skötsel ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kursen består av ett större projekt som kompletteras med mindre övningar, föreläsningar och exkursioner. Projektet bygger vidare på tidigare kunskap om och färdigheter i projektering, anläggning och drift av markbyggnads- och skötselprojekt samt markprojektering med digitala verktyg.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0409

Läsåret 2023/2024

Hållbar markprojektering och skötsel, fortsättningskurs (LK0409-40116)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Hållbar markprojektering och skötsel, fortsättningskurs (LK0409-40025)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Hållbar markprojektering och skötsel, fortsättningskurs (LK0409-40159)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Uppgift 1: Markprojektering 2

Samtlig litteratur från LK0390, Markprojektering

P105 från Svenskt Vatten: hela skriften relevant, fokusera inte på formler/tabeller:
Se pdf på Canvas.

Utdrag ur P110 från Svenskt Vatten: http://vav.griffel.net/filer/P110_del1_web_low_180320.pdf
Kapitel 1.8 sid 33 -38, kapitel 4.3 – 4.4.1.5 sid 62-69

*Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten, *utredning från Svenskt Vatten
https://www.svensktvatten.se/contentassets/c8abaf832f154888aa018c23752bf5a9/svu-920.pdf

Klimatsäkrad stad: Klimatsäkrade Systemlösningar för Urbana Ytor | (klimatsakradstad.se)

Dagvatten- och skyfallsutredning Dagvatten- och skyfallsutredning Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg

Stockholm Vatten och Avfall
Materials påverkan: https://www.stockholmvattenochavfall.se/dagvatten/vagledningar2/rad-och-anvisningar/planera/materialval/
Ytor att uppmärksamma: https://www.stockholmvattenochavfall.se/dagvatten/vagledningar2/rad-och-anvisningar/planera/ytor/

Uppsala tekniska handbok – Dagvattenhantering i blågröngrå system 
https://tekniskhandbok.uppsala.se/tekniska-anlaggningar/dagvatten/regnbaddar/

Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok 2017 samt Typritningar THVB020 till -25 från Stockholms stad: https://leverantor.stockholm/entreprenad-i-stockholms-offentliga-miljoer/vaxtbaddshandboken/

Grönatakhandboken:
https://www.gronatakhandboken.se/pdf/

Veg Tech: 
https://www.vegtech.se/wp-content/uploads/2020/09/VegTech_Katalog_Sedumtak.pdf

Exempel, regnbädd på torg:
https://lidkoping.se/download/18.53007ff517e677bc30077b1/1643124022358/Slutrapport%20-%20regnb%C3%A4dd%2020200630.pdf

Blombäck, Karin. Räkneövningar – grunder för dimensionering av regnbäddar och magasinsvolym i gröna tak och skelettjord (kompendium finns på Canvas)

Uppgift 2: Växtkvalitet och leveranskontroll

LRF Trädgård Plantskola (2019). Kvalitetsregler för plantskoleväxter. 6:e upplagan.

Uppgift 3: Utemiljöförvaltning som process

Jansson, Märit & Randrup, Thomas B. (eds). (2020). Urban Open Space Governance and Management. Routledge, sid. 1 – 9. (Finns digitalt via Ultuna-biblioteket).

Båtshake, Helen och Sörensen, Ann-Britt (2015). Hantering av underhållsskuld i utemiljö. Movium Fakta 4/2015. SLU/Tankesmedjan Movium.

Persson, Bengt (1998). Skötselmanual 98. Gröna Fakta 8/1998. SLU/Movium.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0409 Anmälningskod: SLU-40093 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%