Ny sökning
LK0390

Markprojektering

Som landskapsingenjör kan du arbeta med att ta fram tekniska lösningar för markbyggnad. I den här kursen får du genom föreläsningar, övningar, seminarier, exkursioner och litteratur utveckla dina kunskaper om markbyggnad, höjdsättning samt olika material och konstruktioner i urban utemiljö.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0390

Läsåret 2023/2024

Markprojektering (LK0390-30112)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Markprojektering (LK0390-30035)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Markprojektering (LK0390-30300)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Markprojektering (LK0390-30112)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

OBLIGATORISK LITTERATUR

Vid kursstart så kommer ni ha tillgång till flera pdf-er. Om någon behöver ha tillgång till dessa innan, mejla kursansvarig.

Arkitektens handbok 2023

Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing, Sven Nyström

Studentlitteratur AB, 2023

Bra bok om allt från parkeringsmått, PBL till skruvar. Äldre utgåvor ok, se till att kapitlet: ”Landskap” finns med.

Läsanvisning:
Allmänt

Begrepp inom fastighetsrätt

Planer enligt PBL

Bygglovhandlingar (Bygglovsbefriade åtgärder)

Ett uppdrags olika moment

Entreprenadformer

BSAB och AMA

Landskap
Hela kapitlet!

Byggnadsplanering

Människan smått

Människans sinnen

Tillgänglighet i planering och byggande

Byggnadsdelar

Grundtyper

Trappor- utomhus

Räcken- utomhus

Material

Trä- dimensioner, klasser impregnerat, alternativa metoder träskydd, virke och sågning, ytor på trä
Sten – stentyper, ytbehandling
Metall – metaller, kompatibilitet, lämpliga för utomhusbruk, balkar, stänger och rör

Installationer etc.
Försörjande system –Byggnaden som skal=ledningar in och ut
Färgsystem- NCS och RAL

Klimatkartor

Register och begrepp

Koder för ritningsnumrering

Sak och begreppsregister

CAD Övningsbok

Anders Westin, SLU Alnarp, 2020.

Kompendium med övningsuppgifter som vi använder i kursen. Konkreta kommandon och anvisningar om hur man ritar i AutoCAD. Texter läses på plats. Finns att köpa i Servicecenter, Ulls hus för ca 180:- efter 10 januari.

Redovisningsteknik för mark- och landskapsprojekt

Klas Eckerberg, 2011

Pdf med utdrag ur kompendium. Tillhandahålls vid kursstart. Bra sammanfattande text om projekteringens olika skeden, ritningar och formalia.

Geoteknik för landskapsarkitekter

Flener, Johansson 2015

Läsinstruktion:

Kap 1, 2 (skumma), 3.4, 5, 6, 7 (skumma 7.1.2), 8, 9

Länkar till hemsidor och pdf-er

Boverkets byggregler: översikt: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/om-bbr/

Boverkets byggregler: Tillgänglighet: https://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/tillganglighet/

När ska BBR tillämpas: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/om-bbr/nar-bbr-ska-tillampas/

Lantmäteriet. Vad är ett höjdsystem? https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Hojdsystem/

Lantmäteriet. Koordinatsystemet SWEREF 99: https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Tredimensionella-system/SWEREF-99/

Totalentreprenader och rambeskrivningar: https://static.byggtjanst.se/amadocs/anyhus_2-2004_4-8.pdf

Snabbguide AMA: https://byggtjanstcms.byggtjanst.se/globalassets/pdf/projektorens-snabbguide-till-tekniska-beskrivningar.pdf

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0390 Anmälningskod: SLU-30165 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%