Agronomprogrammet - ekonomi

Publicerad: 07 mars 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på  agronomprogrammet - ekonomi.

Agronom - ekonomi är från och med ht 2016 omarbetat och omfattar 300 hp istället för 270 hp.

Här hittar du information från programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2023 finns följande antal platser lediga på programmet:

 • Åk 4 antagna 2020: 5 platser
 • Åk 5 antagna 2019: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Utbildningsplan

Agronomprogrammet - ekonomi

Programkod:
NY008

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till agronomprogrammet - ekonomi krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A3:

 • Matematik 3b alternativt Matematik 3c

 • Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1 + 1b2, Ke 1)

 • Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet:

 • Kursen Naturkunskap 1a1

och dessutom ett av följande alternativ

 • kurserna Djuren i naturbruket och Djurhållning eller

 • kurserna Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller

 • kurserna Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller

 • kursen Mångbruk i skog samt någon av kurserna Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1.

Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget godkänd.

Ersättningsmöjligheter finns för kurser i områdesbehörigheterna. Dessutom gäller meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Mål

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för agronomexamen:

För agronomexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som agronom.

Kunskap och förståelse

För agronomexamen ska studenten

 • visa såväl bred kunskap inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området, inbegripet insikt i områdets mångvetenskapliga grund samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa fördjupad kunskap om lantbrukssektorns förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället, såväl nationellt som internationellt.

Färdighet och förmåga

För agronomexamen ska studenten

 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera kvalificerade problem relaterade till lantbrukssektorns komplexa system av resurser och värdeskapande processer, samt att med adekvata metoder och inom givna ramar analysera, genomföra och kritiskt utvärdera olika lösningar,

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta områden samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, särskilt angående lantbrukssektorns hållbara utveckling,

 • visa förmåga att, i såväl nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt, klart redogöra för och diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper, och

 • visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständigt arbeta med andra kvalificerade uppgifter inom lantbrukssektorn och angränsande områden och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För agronomexamen ska studenten

 • visa förmåga att med helhetssyn göra bedömningar av lantbrukssektorns nyttjande för olika ändamål med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter,

 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Agronomprogrammet ekonomi syftar till en agronomexamen som är en yrkesexamen. Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 270 högskolepoäng. Agronomprogrammet omfattar dock 300 högskolepoäng och möjliggör även generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen agronomexamen (Degree of Master of Science in Agriculture).

Examenskrav

Agronomexamen enligt utbildningsplan för agronomprogrammet ekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 270 högskolepoäng, med följande krav:

 • minst 90 hp agronomprofilerande kurser*

 • minst 75 hp i huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi på grundnivå med successiv fördjupning inkl. 15 hp självständigt arbete (kandidatarbete, G2E)

 • minst 60 hp i huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi på avancerad nivå inkl. 30 hp självständigt arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E)

 • alla obligatoriska programkurser

 • valbara programkurser

*Programkurser med tydligt yrkesrelaterat innehåll eller tydlig koppling till den agrara sektorn.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Agronomprogrammet ekonomi är en yrkesutbildning som innefattar studier på såväl grund¬ som avancerad nivå. I utbildningen kombineras kunskaper inom ämnesområdet med vetenskaplig träning och näringslivsanknytning. Programmet syftar till en agronomexamen med fördjupning inom företagsekonomi eller nationalekonomi.

Agronomprogrammet ekonomi syftar till att ge den studerande en helhetssyn rörande ekonomiska förutsättningar för lantbrukssektorn, samt fördjupade kunskaper inom företags- och nationalekonomi. Under de första två åren läser studenterna grundläggande moment inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Dessa terminer möts även agronom¬studenter från olika program i agronomspecifika kurser för att skapa en gemensam kun¬skapsbas tillika förståelse för lantbrukets förutsättningar och funktion. I dessa kurser möter studenterna yrkesverksamma agronomer i olika miljöer, för att illustrera yrkeskårens breda arbetsmarknad. Därefter inriktar sig studenterna på lantbruket och dess förutsättningar, inriktade på antingen nationalekonomi eller företagsekonomi.

Den avancerade nivån inleds i årskurs fyra med en större tematisk kurs om projektledning, gemensam med studenter från de övriga agronomprogrammen. Studenterna förbereds inför sin roll som agronomer med fokus på kompetens inom, projektledning och ledarskap. Därefter ges möjlighet till fördjupade studier inom studentens huvudområde; företags- eller nationalekonomi, med tillämpningar inom den agrara sektorn.

I utbildningen ingår två självständiga arbeten (examensarbeten). Kandidatarbetet (15 hp) avslutar utbildningens grundnivå i slutet av tredje året och ger studenten möjlighet att fördjupa sig i ett specifikt ämne genom att tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom huvudområdet. Masterarbetet (30 hp) ligger på avancerad nivå och avslutar hela utbildningen. Problemformuleringen ska relatera till produktion eller konsumtion baserad på lantbrukssektorns resurser. Studenten ska visa god kunskap inom lantbruksvetenskap och företagsekonomi/nationalekonomi och integrera ämnena i sitt självständiga arbete.

Utbildningen har en tydlig anknytning till lantbruksnäringen genom studiebesök, gästföreläsningar och näringslivsinriktade projekt. Kvalificerad praktik, som erbjuds inom organisationer, myndigheter och företag, ger studenten möjlighet till förståelse för lantbrukssektorns komplexa system. Vetenskapligt förhållningssätt och vetenskapliga metoder tränas genom att SLU:s breda forskning nyttjas i föreläsningar och handledning.

Studenterna får generiska färdigheter integrerat i ämneskurser och i examensarbeten. Förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt övas och utvecklas i dialog med olika grupper och på olika sätt genom hela utbildningen. Samarbete i grupp tränas i både inom- och tvärvetenskapliga sammanhang. Som en viktig förberedelse för yrkeslivet ges studenten insikt om projektplanering och projektledning och tillfällen att utveckla dessa förmågor. Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap tränas i komplexa problemställningar som särskilt rör lantbrukets hållbara utveckling.

Studenterna ges möjlighet till en egen specialisering via valbara kurser. Vid SLU finns även kurser inom flera olika ämnen som kan läsas av studenter på programmets valbara terminer, exempelvis miljövetenskap, juridik och historia. Det finns goda möjligheter att förlägga en termin eller ett läsår till något av SLU:s partneruniversitet i världen. Under de senare åren i utbildningen ges flera av kurserna på engelska.

Kurser i programmet

Fetstil=obligatorisk kurs *=agronomprofilerande kurs Huvudområden FÖ=Företagsekonomi, NA=Nationalekonomi, LB=Lantbruksvetenskap, MX=Miljövetenskap, LU=Landsbygdsutveckling, BI=Biologi, JU=Juridik, ST=Statistik, SH=Skogshushållning

Specialisering företagsekonomi

År 1
Organisering i den gröna sektorn – organisationsteori I, 15hp* FÖ/LB G1N
Ekonomistyrning I, 15hp FÖ G1N
Mikroekonomi I med matematik, 15hp NA G1N
Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer, 15hp* LB G1N

År 2
Makroekonomi I: jordbruks- och miljöekonomi, 15hp* NA G1F
Marknadsföring, 15hp FÖ G1N
Ekologi och miljövetenskap, 7,5hp BI G1N
Kvalitets- och miljöledning, 7,5hp MX G2F
Skogsbruk- och virkesproduktion, 7,5 hp SH G2F
Miljörätt, 7,5hp JU G1N
Ekonomistyrning II, 15hp FÖ G1F
Statistik för ekonomer, 15hp ST G1N
Handelsrättslig översiktskurs, 15hp JU G1N

År 3
Entreprenörskap och hållbar utveckling – organisationsteori II, 15hp* FÖ G1F
Jordbrukets och landsbygdens historia, 7,5 hp* LU/LB G1N
Företagsbeslut & mikroekonomi, 7,5hp FÖ G1F
Grundläggande företagsekonomisk metodkurs, 7,5hp FÖ G1F
Lantbruksekonomi och driftsplanering, 15hp* FÖ/LB G2F
Självständigt arbete i företagsekonomi, 15hp FÖ G2E

År 4 - 5
Projekt och kommunikation i den agrara sektorn, 15hp* LB A1N
Production Economics, 15hp* FÖ/NA A1N
Research Methods for Business Studies, 7,5hp FÖ A1N
Agricultural Cooperatives, 7,5hp* FÖ A1N
Value Chains and Networks in the Bio-Economy, 15hp* FÖ A1N
Marketing, Responsibility and Ethics, 15hp FÖ A1N
Quantitative Finance, 15hp FÖ/NA A1N
Leadership and Sustainability, 15hp FÖ A1N
Självständigt arbete i företagsekonomi , 30hp – Ageronomprogrammet-ekonomi FÖ A2E

Specialisering nationalekonomi

År 1
Organisering i den gröna sektorn – organisationsteori I, 15hp* FÖ/LB G1N
Ekonomistyrning I, 15hp FÖ G1N
Mikroekonomi I med matematik, 15hp NA G1N
Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer, 15hp* LB G1N

År 2
Makroekonomi I: jordbruks- och miljöekonomi, 15hp* NA G1F
Mikroekonomi II – företag och samhälle, 15hp NA G1F
Ekologi och miljövetenskap, 7,5hp BI G1N
Kvalitets- och miljöledning, 7,5hp MX G2F
Skogsbruk- och virkesproduktion, 7,5 hp SH G2F
Miljörätt, 7,5hp JU G1N
Statistik för ekonomer, 15hp ST G1N

År 3
Ekonometri och programmering, 15hp NA G1F
Agricultural Policy and International Trade, 7,5hp* NA/LB G1F
Jordbrukets och landsbygdens historia, 7,5 hp* LU/LB G1N
Natural Resource and Environmental Economics, 7,5hp NA/MX G1F
Microeconomics and its Applications in Agricultural and Environmental Economics, 15hp* NA G2F
Självständigt arbete i nationalekonomi, 15hp NA G2E

År 4 - 5
Projekt och kommunikation i den agrara sektorn, 15hp* LB A1N
Microeconomic Theory, 7,5hp NA A1N
Analytical Methods, 7,5hp NA A1N 
Macroeconomic Theory, 7,5hp NA A1N
Production Economics, 15hp* FÖ/NA A1N
Econometric Theory, 7,5hp NA A1N
Applied Econometrics, 7,5hp NA A1N
Environmental Policy, 7,5hp NA/MX A1N
20th Century Agricultural Economy and Politics, 7,5hp* LB A1N
Produktivitets- och effektivitetsanalys av företag i livsmedelssystemet 7,5hp* NA A1N 
Cost Benefit Analysis of Agricultural and Environmental Projects, 7,5hp* NA/MX A1N
Jordbruksekonomiska teman för hållbar utveckling 7,5hp* NA A1F
Management of Biological Resources, 7,5hp NA/MX A1N
Economic Growth and Sustainable Development, 7,5hp NA A1F
Självständigt arbete i nationalekonomi, 30hp – Agronomprogrammet-ekonomi NA A2E

Ytterligare valbara programkurser:
Landsbygdspraktik 7,5 hp* ÖÄ GXX
Kvalificerad agronompraktik I, 7,5hp* LB AXX
Kvalificerad agronompraktik II, 7,5hp* LB AXX
Praktik – lantbrukets husdjur 1, 7,5 hp* LB/HV GXX
Praktik – lantbrukets husdjur 2, 7,5 hp* LB/HV GXX
Agroecology: Working with the complexity of farming systems, 7,5hp LB A1N
Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans 7,5hp FÖ G1F
Research methods - Master level distance course 7,5hp FÖ A1N
Beskattningsrätt 15hp JU G1F

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på agronomprogrammet med avlagd agronomexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Ramschema läsår 23/24

Årskurs 1

Analytiska metoder

2023-08-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2023-08-28 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Mikroekonomisk teori

2023-08-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Makroekonomisk teori

2023-10-31 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Produktionsekonomi

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Econometric Theory

2024-01-15 - 2024-02-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2024-01-15 - 2024-06-02
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Applied Econometrics

2024-02-15 - 2024-03-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Environmental Policy

2024-03-20 - 2024-04-25
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2024-06-03 - 2024-09-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 4

Analytiska metoder

2023-08-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2023-08-28 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Mikroekonomisk teori

2023-08-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Makroekonomisk teori

2023-10-31 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Produktionsekonomi

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Econometric Theory

2024-01-15 - 2024-02-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2024-01-15 - 2024-06-02
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Applied Econometrics

2024-02-15 - 2024-03-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Environmental Policy

2024-03-20 - 2024-04-25
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2024-06-03 - 2024-09-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 5

Analytiska metoder

2023-08-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2023-08-28 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Mikroekonomisk teori

2023-08-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Makroekonomisk teori

2023-10-31 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Produktionsekonomi

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Econometric Theory

2024-01-15 - 2024-02-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2024-01-15 - 2024-06-02
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Applied Econometrics

2024-02-15 - 2024-03-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Environmental Policy

2024-03-20 - 2024-04-25
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2024-06-03 - 2024-09-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Fakta

Programmet ges på svenska. Det engelska namnet på programmet är Agricultural Programme - Economics and Management.


Kontaktinformation

Programstudierektor

Lovisa Nilsson, forskare

Institutionen för ekonomi

018- 67 17 12

lovisa.nilsson@slu.se