Agrar ekonomi

Publicerad: 21 april 2022

Den här sidan är till för dig som studerar på kandidatprogrammet Agrar ekonomi

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev

Till antagna till Agrar ekonomi

Grattis till din plats på Agrar ekonomi (kandidat) vid SLU i Uppsala, campus Ultuna! Vi ser fram emot att möta dig här i höst!

Höstterminen 2022 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 29 augusti.

Tid och plats: På webbsidan Ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

Ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Din första kurs på programmet är Introduktionskurs i agrar ekonomi. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

Se till att du också läser den programspecifika informationen för nya studenter.

De kommande 3 åren kommer att bli värdefulla, spännande, arbetsamma men också väldigt roliga. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat. 

Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen, vid olika institutioner, ofta tillsamman med studenter vid andra program. De första åren innehåller grundläggande kurser, därefter följer mer tillämpade kurser där du arbetar med frågeställningar som liknar de du möter i arbetslivet. Och arbetsmarknaden för ekonomer med agrar profil är god! 

Varmt välkommen till SLU!

Lovisa Nilsson, Programstudierektor

Du som vill bli agronom

Information om yrkesexamen agronom

Kandidatprogrammet Agrar ekonomi utgör även bas till en agronomexamen inom företagsekonomi eller nationalekonomi, om det kombineras med masterprogrammet Agricultural Economics and Management. Målen för agronomexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå agronomexamen framgår nedan i enlighet med SLU:s lokala examensordning.

Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 300 högskolepoäng, med följande krav:

  • minst 90 hp agronomprofilerande kurser (anges i berörda utbildningsplaner)
  • minst 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi på grundnivå med successiv fördjupning inkl. 15 hp självständigt arbete (kandidatarbete, G2E)
  • minst 60 hp i huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi på avancerad nivå inkl. 30 hp självständigt arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E)
  • alla obligatoriska kurser (anges i berörda utbildningsplaner)
  • valbara kurser (anges i berörda utbildningsplaner)

Agronomen har kvalificerad kompetens om lantbrukssektorn, såväl inom områdena livsmedel som landsbygd och deras roll i samhället och kan bidra till att utveckla sektorns förmåga att försörja samhället med livsmedel och andra varor och tjänster på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Agronomer kombinerar agrar kunskap och akademisk ämneskompetens med relevanta yrkeskompetenser för att kunna arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer, såväl nationellt som internationellt, för kvalificerade tillämpningar inom lantbrukssektorn. Agronomer utbildas inom områdena ekonomi, djur, landsbygdsutveckling, livsmedel eller mark/växt. Kunskap om och systemförståelse av lant- och vattenbrukssektorn och naturresursernas nyttjande för ett hållbart samhälle erhålls genom viss samläsning mellan programmen inom de olika områdena.

 

Ekonomagronom: Utbildningen till ekonomagronom ger en god förståelse för lant- och skogsbruk och hur våra naturresurser nyttjas bäst för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar livsmedelsproduktion. Efter genomgången utbildning har studenten en helhetssyn på den agrara sektorns värdekedjor.

Antagning till senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2022 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 2 antagna 2021: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Fakta

Programmet ges på svenska

Det engelska namnet på programmet är Agricultural Business and Economics (BSc)


Kontaktinformation

Programstudierektor Agrar ekonomi (kandidat)

Lovisa Nilsson, universitetsadjunkt

Institutionen för ekonomi

lovisa.nilsson@slu.se, tel: 018-67 17 12

 

Biträdande programstudierektor

Ruben Hoffmann, forskare

Institutionen för ekonomi

ruben.hoffmann@slu.se, tel: 018-67 17 37