Trädgårdsingenjörsprogrammet - odling, för antagna fr.o.m. 2021

Publicerad: 24 augusti 2023

Den här sidan riktar sig till dig som studerar på trädgårdsingenjörsprogrammet - odling.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

 

 

 

 

 

Välkomstbrev HT23

Grattis till din plats på Trädgårdsingenjörsprogrammet-odling på SLU, campus Alnarp. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2023 börjar med upprop och studieinformation på campus.

Datum: måndag den 28 augusti.

Tid och plats: På webbsidan Ny student ser du när uppropet för ditt program börjar och vilken sal du ska befinna dig i.

Ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som ny student på SLU.

Din första kurs på programmet är Botanik. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

De kommande tre åren kommer att bli värdefulla, spännande, arbetsamma men också väldigt roliga. Studentkåren och äldre studiekamrater kommer att hjälpa till under den första tiden för att introducera er till campus Alnarp och studentlivet. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat.

Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen, vid olika institutioner, ibland tillsammans med både nationella och internationella studenter vid andra program. De första två åren innehåller grundläggande kurser i ett brett utbud av ämnen från växternas systematik, fysiologi och odlingsbetingelser till odlingstekniker och företagande. Under denna tid går du gradvis från mer teoretiska studier till praktiska övningar i odling och växtskötsel. Under det tredje året väljer du själv bland ett stort antal kurser för att skapa dig en egen yrkesprofil och förbereda dig för avancerade studier. Programmet ger goda förutsättningar både för tillgång till arbetsmarknaden och för vidare studier.

Varmt välkommen till SLU!

Programstudierektor Trädgårdsingenjör-odling
Mattias Larsson, universitetslektor
Institutionen för växtskyddsbiologi
mattias.larsson@slu.se

Antagning till senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2023 finns följande antal platser lediga på trädgårdsingenjör: odlingsprogrammet i Alnarp:

 • Åk 1: 0 platser
 • Åk 2: 13 platser
 • Åk 3: 3 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Info från programstudierektor

Här hittar du samlad information och svar på vanligt förekommande frågor från studenter på trädgårdsingenjörsprogrammet -odling.

Välkomstpresentation HT2023

 

Registrering på kurs

I samband med kursstart ska du registrera dig på kursen. Du måste registrera dig för att behålla platsen, få delta i kursen, kunna få studiemedel och omfattas av försäkringsskyddet.

Så här registrerar du dig
Du självregistrerar dig via Ladok Student som du når från Studentwebbens startsida. I normalfallet är självregistreringen öppen från och med 7 dagar före, till och med kursstartsdatum. I Ladok Student kan du se vilka kurser du är antagen till och ska registrera dig på.

Om självregistreringen är stängd eller om du behöver hjälp med att registrera dig kan du mejla till uc-helpdesk@slu.se eller vända dig till Desiree Mattsson i Tornhuset som är utbildningsadministratör för Trädgårdsingenör: odling.

I manualen för Ladok Student finns tydliga anvisningar med bilder som visar de olika funktionerna i Ladok Student, bl a hur du självregistrerar dig på de kurser du är antagen till.

Översikt - tentamenstillfällen

Det finns inget översiktligt schema som visar alla tentamenstillfällen över en termin. Information in om tentamenstillfällen finns på kurssidan. Ett sätt att hitta kurssidan är att klicka på kursrubriken via ramschemat.

Anmälan till tentamen

Obligatorisk anmälan
Anmälan till all tentamen är obligatorisk. Vanligtvis går det att anmäla sig till tentamen en månad innan tentamenstillfället och sista dag för anmälan är 7 dagar före tentamenstillfället. Du anmäler dig till tentamen via Ladok Student.

Hur vet man att anmälan är öppen?
Information om att anmälan till tentamen har öppnat publiceras på kurssidan under rubriken ”Meddelanden”. Informationen skickas också ut som sms till de studenter som är registrerade på kursen. Kontrollera att du har rätt mobilnummer registrerat i LadokStudent.

Anpassad tentamen
Du som har beslut och rekommendation från SLU om särskilt pedagogiskt stöd och önskar anpassad examination ska kontakta kursledaren eller kursadministratören helst vid kursstart, dock senast 14 dagar före examinationen. Examinatorn beslutar hur en eventuell anpassad tentamen ska genomföras.

Här hittar du mer information om tentamen vid SLU.

I manualen för Ladok Student finns tydliga anvisningar med bilder som visar de olika funktionerna i Ladok Student, bl a hur du ändrar mobilnummer och anmäler dig till tentamen.

Schema

Schema ska finnas tillgängligt via kurssidan senast fyra (4) veckor före kursstart. Schemat ska ange

 • tidsramarna för schemalagda aktiviteter, där särskilt obligatoriska moment, fältövningar, studieresor och liknande ska framgå, men innehållet i övrigt behöver inte vara specificerat,
 • datum, tid och plats för ordinarie examination samt
 • datum för första tillfälle till förnyad examination.

Om kursen medför kostnader för studieresa (eller motsvarande) ska det också framgå senast fyra veckor före kursstart.

Hitta kurssida
Ett sätt att hitta kurssidan är att klicka på kursrubriken via ramschemat: https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/program-pa-grundniva/tradgardsingenjor-odling1/

Din studentmejl

Mycket utbildningsinformation sker via mejlutskick. Därför är det viktigt att du alltid håller koll på din studentmejl och att din SLU-studentmejladress är angiven som kontaktmejl i LadokStudent. Studentmejladressen= användarnamn@stud.slu.se.

Manual
I manualen för Ladok Student finns tydliga anvisningar med bilder som visar de olika funktionerna i Ladok Student, bl a hur du ändrar kontaktmejl.

Koppla studentmejl till mobil

Här hittar du instruktioner om hur du gör för att koppla din studentmejl till din mobil.

Hortonom

En hortonom är expert på växtbiologi och har ingående kunskaper om hur växterna påverkas av miljön inom odling eller lagring. I yrket kan man komma att ansvara för produktion, hantering, kvalitet och användning av frukt, bär, grönsaker, träd och prydnadsväxter.

Genom dina kursval inom Trädgårdsingenjör: odling och på masterprogrammet Horticultural Science finns möjlighet att bli hortonom. Läs mer om kraven för en hortonomexamen i SLU:s lokala examensordning . På Hortonomförbundets webbsida kan du hitta mer information om yrket och branschen.

Vid frågor om hortonomexamen kontakta utbildningshandläggare Nicklas Karlsson.

 

 

Utbildningsplan

Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling

Programkod:
LY012

Beslutsdatum:
2020-09-10

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

alternativt

• Matematik B
• Naturkunskap B*
• Samhällskunskap A

* Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B

Kravet på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för trädgårdsingenjörsexamen:

För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som trädgårdsingenjör.

Kunskap och förståelse

För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, beprövade erfarenhet och relevanta metoder,

 • visa kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa kunskap om och förståelse för trädgårdsnäringens och angränsande verksamheters förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället.

Färdighet och förmåga

För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom givna ramar och med adekvata metoder självständigt identifiera, analysera och lösa problem som rör trädgårdsnäringen,

 • visa förmåga att besluta, genomföra och utvärdera relevanta åtgärder som rör trädgårdsnäringens produktion, marknad, design, miljö och upplevelser,

 • visa förmåga att utforma och ansvara för produktionssystem inom trädgårdsnäringen och angränsande verksamheter med hänsyn till givna förutsättningar och behov, och

 • visa förmåga att kritiskt granska och bedöma relevant information samt redogöra för och diskutera problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar av och hantera frågor om odling, design och företagande med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter,

 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling syftar till en trädgårdsingenjörsexamen som är en yrkesexamen.

Ytterligare examina kan vara möjliga, om kraven för dessa uppfylls. Se examenskrav samt SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen trädgårdsingenjörsexamen (Degree of Bachelor of Science in Horticultural Management).

Examenskrav

Trädgårdsingenjörsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • 120 hp obligatoriska programkurser (G1N; G1F)

 • 45 hp valbara programkurser (varav minst en G2F)

 • 15 hp självständigt arbete inom trädgårdsvetenskap (kandidatarbete/ G2E).

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling ger studenterna möjlighet att tillägna sig kunskap av relevans för hållbar utveckling inom trädgårdssektorn. Trädgårdingenjörsprogrammet – odling består av 120 hp obligatoriska programkurser på årskurs 1-2, följt av 45 hp valbara programkurser och kandidatarbete på årskurs 3. De obligatoriska kurserna möjliggör nödvändiga grundläggande och tillämpade kunskaper, baserade på vetenskapliga grunder, inom trädgårdsvetenskap, biologi, teknologi och företagsekonomi, medan de valbara kurserna ger möjlighet till specialisering och fördjupning. Valbara kurser finns i ramschemat. Relevanta kurser kan även läsas utanför programmet, t ex vid ett annat lärosäte, men behöver då prövas för tillgodoräknande. Under utbildningen finns även goda möjligheter att förlägga en termin vid något av SLU:s partneruniversitet utomlands. Näringslivsanknytning är tydlig i programmet. Det finns möjlighet att välja en praktikkurs, en projektkurs där problemlösning i riktiga företag tränas, och dessutom kan examensarbete göras i samarbete med en extern partner.

Kunskap om trädgårdsväxter och deras olika användningsområden, värdekedjan från produktion till konsumtion samt trädgårdsmarknaden i Sverige och internationellt är av vikt i programmet. Förståelse för hur företag och dess intressenter fungerar, begreppet kvalitet, produktutveckling och marknadsföring av trädgårdsprodukter är centralt i utbildningen. Att kunna styra en trädgårdsodling till en bestämd tidpunkt, kvantitet och kvalitet utifrån marknadens krav samt förutse miljökonsekvenser inom både mindre och större företag och verksamheter är grundläggande. Hur växter fungerar som biologiska organismer och deras interaktioner med miljön och andra organismer ger grunden för kunskap om hållbar växtproduktion och produktkvalitet.

Att identifiera problem och frågeställningar relevanta för trädgårdsområdet, att söka och värdera information på ett kritiskt sätt samt att kommunicera kunskap om trädgårdsområdet, såväl skriftligt som muntligt, med olika målgrupper är viktiga färdigheter som tränas i programmet. Förståelse för etiska frågor rörande trädgårdssektorns påverkan på biologiska system och dess relation till individen, miljön och samhället på olika nivåer diskuteras i relevanta sammanhang. I enlighet med SLU:s övergripande riktlinjer för lika villkor, präglas en väl fungerande studiemiljö av öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Detta befrämjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

Programmet ges i huvudsak på svenska, men valbara kurser på engelska kan förekomma.

Kurser i programmet

Huvudområde:
TD = trädgårdsvetenskap,

BI = biologi,

KE = kemi,

FÖ = företagsekonomi,

LB = lantbruksvetenskap,

TN = teknologi,

LK = landskapsarkitektur,

ST = statistik

Hp = högskolepoäng

År 1 (obligatoriska kurser i fetstil):

Botanik, 7,5 hp (BI/TD, G1N);

Grundläggande kemi, 7,5 hp (KE/TD, G1N);

Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter, 15 hp (TD/BI, G1N);

Teknologi, mark och klimat för odling, 15 hp (TN/TD, G1N);

Trädgårdsmarknaden, 15 hp (FÖ/TD, G1N)

År 2 (obligatoriska kurser i fetstil):

Växtskydd, grundkurs, 7,5 hp (BI/TD, G1N);

Växtfysiologi, grundkurs, 7,5 hp (BI/TD, G1F);

Trädgårdsföretaget, 15 hp (FÖ/TD, G1N);

Odling i trädgårdsföretag, 15 hp (BI/TD, G1F);

Odlingssystem i trädgårdsföretag, 15 hp (BI/TD, G1F)

År 3 (valbara kurser, obligatoriskt kandidatarbete):

Produktion och förädling av frukt, bär och vin, 15 hp (BI/TD, G2F);

Botanik, plantskoleproduktion och ståndortskunskap, 15 hp (TD/BI, G2F);

Basic ecology, 7,5 hp (BI, G1F);

Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap, 7,5 hp (ST, G1N);

Basic and applied ecology, 15 hp (BI, G1F);

Hälsoträdgårdar, 15 hp (LK/TD, G2F);

Hållbara odlingssystem, 15 hp (BI/LB, G1F);

Projektkurs trädgård, 15 hp (TD/BI, G2F);

Växtförädling och växtfysiologi, 15 hp (BI/TD, G2F);

Hydroponic Systems in Horticultural Production and Public Environment, 15 hp (BI/TD, G2F);

Sustainable Production Systems in a Global Perspective, 15 hp (BI/LB, G2F);

Verktyg för framtidens lantbruks-och trädgårdsproduktion, 15 hp (LB/TD, G2F);

Postharvest - Biology and Technology, 15 hp (BI/TD, G2F);

Växters kemi och biokemi, 15 hp (KE/BI, G1F);

Växtskydd och mikrobiologi, 15 hp (BI/TD, G2F);

Urban Agriculture and Social Interaction, 15 hp (LK/TD, G2F);

Forskningsorienterad praktik, 15 hp (BI/TD, G2F);

Hortikulturell praktikkurs, 15 hp (TD, GXX);

Självständigt arbete i trädgårdsvetenskap, 15 hp (TD, G2E)

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb.

Under vissa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU flera programkurser som studenten kan välja mellan. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten anmält sig i tid.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övergångsbestämmelser

Om kurser läggs ner kan kravet om obligatoriska kurser uppfyllas genom befintliga programkurser, men får prövas för tillgodoräknande i varje enskilt fall.

En student som är antagen före den 1 januari 2021 har rätt att slutföra sin utbildning för att få en trädgårdsingenjörsexamen, 120 hp, enligt äldre bestämmelser till och med utgången av december 2025. En student som är antagen före den 1 januari 2021 och uppfyller fordringarna har rätt att få en trädgårdsingenjörsexamen, 180 hp, om hen inte tidigare har en trädgårdsingenjörsexamen, 120 hp.

Övriga föreskrifter

Examensmål som rör design hanteras i Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling som gällande framtagning av fungerande lösningar för utformning av trädgårdsmiljöer, såväl ute som inne.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på Trädgårdsingenjörsprogrammet: odling med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.

Fortsatta studier på masterprogrammet Horticultural Science möjliggör att uppnå en hortonomexamen, 300 hp. Målen för hortonomexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå hortonomexamen definieras i SLU:s lokala examensordning.

Ramschema läsår 23/24

Årskurs 1

Botanik

2023-08-28 - 2023-09-27
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Grundläggande kemi

2023-09-28 - 2023-10-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Trädgårdsmarknaden

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Växtskydd, grundkurs

2023-08-28 - 2023-09-27
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Trädgårdsföretaget

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Hälsoträdgårdar

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Fakta

 • Programmet ges på svenska.
 • Det engelska namnet på programmet är Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production (BSc).

Kontaktinformation

Programstudierektor Trädgårdsingenjör, odling:

Mattias Larsson, forskare
Institutionen för växtskyddsbiologi
mattias.larsson@slu.se, 040-41 5310

Programstudierektorn har i uppdrag att samordna och utveckla utbildningsprogrammet. Vänd dig till programstudierektorn med frågor om kursval, ramschema, studieplaner och framtid.

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Karoline Schua, tel: 040-41 5034, karoline.schua@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Desirée Mattsson, tel: 040-41 5304, desiree.mattsson@slu.se

 

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se