Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram, för antagna t.o.m. 2020

Publicerad: 17 juni 2024

Den här sidan riktar sig till dig som studerar på trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Sommarjobbare på Jordbruksverket 2020 - lyssna på podcast (studenter från hortonom- och trädgårdsingenjör: odlingsprogrammen)

 

Resultat från programutvärderingar

Efter avslutad utbildning ber vi alla studenter att fylla i en programvärdering. Resultatet är en del av underlaget för utvecklingsarbetet inom programmet.

Programutvärdering som genomfördes VT22

Programutvärdering som genomfördes VT23

Antagning senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2024 finns följande antal platser lediga på trädgårdsingenjör: odlingsprogrammet i Alnarp:

 • Åk 2: fler än 5 platser
 • Åk 3: fler än 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Info från programstudierektor

Här hittar du samlad information och svar på vanligt förekommande frågor från studenter på trädgårdsingenjörsprogrammet -odling.

 

Registrering på kurs

I samband med kursstart ska du registrera dig på kursen. Du måste registrera dig för att behålla platsen, få delta i kursen, kunna få studiemedel och omfattas av försäkringsskyddet.

Så här registrerar du dig
Du självregistrerar dig via Ladok Student som du når från Studentwebbens startsida. I normalfallet är självregistreringen öppen från och med 7 dagar före, till och med kursstartsdatum. I Ladok Student kan du se vilka kurser du är antagen till och ska registrera dig på.

Om självregistreringen är stängd eller om du behöver hjälp med att registrera dig kan du mejla till uc-helpdesk@slu.se eller vända dig till Desiree Mattsson i Tornhuset som är utbildningsadministratör för Trädgårdsingenör: odling.

I manualen för Ladok Student finns tydliga anvisningar med bilder som visar de olika funktionerna i Ladok Student, bl a hur du självregistrerar dig på de kurser du är antagen till.

Översikt - tentamenstillfällen

Det finns inget översiktligt schema som visar alla tentamenstillfällen över en termin. Information in om tentamenstillfällen finns på kurssidan. Ett sätt att hitta kurssidan är att klicka på kursrubriken via ramschemat.

Anmälan till tentamen

Obligatorisk anmälan
Anmälan till all tentamen är obligatorisk. Vanligtvis går det att anmäla sig till tentamen en månad innan tentamenstillfället och sista dag för anmälan är 7 dagar före tentamenstillfället. Du anmäler dig till tentamen via Ladok Student.

Hur vet man att anmälan är öppen?
Information om att anmälan till tentamen har öppnat publiceras på kurssidan under rubriken ”Meddelanden”. Informationen skickas också ut som sms till de studenter som är registrerade på kursen. Kontrollera att du har rätt mobilnummer registrerat i LadokStudent.

Anpassad tentamen
Du som har beslut och rekommendation från SLU om särskilt pedagogiskt stöd och önskar anpassad examination ska kontakta kursledaren eller kursadministratören helst vid kursstart, dock senast 14 dagar före examinationen. Examinatorn beslutar hur en eventuell anpassad tentamen ska genomföras.

Här hittar du mer information om tentamen vid SLU.

I manualen för Ladok Student finns tydliga anvisningar med bilder som visar de olika funktionerna i Ladok Student, bl a hur du ändrar mobilnummer och anmäler dig till tentamen.

Schema

Schema ska finnas tillgängligt via kurssidan senast fyra (4) veckor före kursstart. Schemat ska ange

 • tidsramarna för schemalagda aktiviteter, där särskilt obligatoriska moment, fältövningar, studieresor och liknande ska framgå, men innehållet i övrigt behöver inte vara specificerat,
 • datum, tid och plats för ordinarie examination samt
 • datum för första tillfälle till förnyad examination.

Om kursen medför kostnader för studieresa (eller motsvarande) ska det också framgå senast fyra veckor före kursstart.

Hitta kurssida
Ett sätt att hitta kurssidan är att klicka på kursrubriken via ramschemat: https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/program-pa-grundniva/tradgardsingenjor-odling1/

Din studentmejl

Mycket utbildningsinformation sker via mejlutskick. Därför är det viktigt att du alltid håller koll på din studentmejl och att din SLU-studentmejladress är angiven som kontaktmejl i LadokStudent. Studentmejladressen= användarnamn@stud.slu.se.

Manual
I manualen för Ladok Student finns tydliga anvisningar med bilder som visar de olika funktionerna i Ladok Student, bl a hur du ändrar kontaktmejl.

Koppla studentmejl till mobil

Här hittar du instruktioner om hur du gör för att koppla din studentmejl till din mobil.

Examensmöjligheter

Efter att ha läst trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram kan de flesta ta ut två examina - en yrkesexamen och en kandidatexamen.

Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram leder till en kandidatexamen inom huvudområdet Trädgårdsvetenskap (TD). 

Kraven för en kandidatexamen (180 hp) är följande:

 • minst 60 hp kurser i TD på G1N/G1F-nivå
 • minst 15 hp kurser i TD på G2F-nivå
 • minst 15 hp självständigt arbete på G2E-nivå (kandidatarbete) i TD

maximalt 30 hp kurser kan vara på avancerad nivå

Om du har läst alla kurser som är markerade som obligatoriska i ramschemat, så kommer det att stå i ditt examensbevis att kandidatexamen uppfyller fordringarna för trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram.

Du kan också ta ut en yrkesexamen -  trädgårdsingenjörsexamen (120 hp) om du har läst 120 hp ur ramschemat, varav 90 hp från årskurs 1-2 samt 15 hp examensarbete.

Endast kurser som är godkända i sin helhet kan ingå i en examen.

Antagna före ht -15 har även möjlighet att ta ut en programkopplad kandidatexamen i biologi (BI) eller företagsekonomi (FK) under förutsättning att man uppfyller examenskraven.

Hortonom

En hortonom är expert på växtbiologi och har ingående kunskaper om hur växterna påverkas av miljön inom odling eller lagring. I yrket kan man komma att ansvara för produktion, hantering, kvalitet och användning av frukt, bär, grönsaker, träd och prydnadsväxter.

Genom dina kursval inom Trädgårdsingenjör: odling och på masterprogrammet Horticultural Science finns möjlighet att bli hortonom. Läs mer om kraven för en hortonomexamen i SLU:s lokala examensordning . På Hortonomförbundets webbsida kan du hitta mer information om yrket och branschen.

Vid frågor om hortonomexamen kontakta utbildningshandläggare Helena Elofsson.

 

 

Utbildningsplan

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Ramschema läsår 23/24

För dig som vill söka till det här programmet
Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

Fakta

 • Programmet ges på svenska.
 • Det engelska namnet på programmet är Horticultural Management: Gardening and Horticultural Production - Bachelor's Programme.

Kontaktinformation

Programstudierektor Trädgårdsingenjör, odling:

Mattias Larsson, forskare
Institutionen för växtskyddsbiologi
mattias.larsson@slu.se, 040-41 5310

Programstudierektorn har i uppdrag att samordna och utveckla utbildningsprogrammet. Vänd dig till programstudierektorn med frågor om kursval, ramschema, studieplaner och framtid.

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Karoline Schua, tel: 040-41 5034, karoline.schua@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Desirée Mattsson, tel: 040-41 5304, desiree.mattsson@slu.se

 

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se