Hippologprogrammet

Publicerad: 13 augusti 2021

Den här sidan är till för dig som studerar på Hippologprogrammet.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev för nyantagna, Flyinge

Grattis till din plats på Hippologprogrammet, inriktning ridhäst, på SLU på Flyinge.

Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Länk till fakultetens välkomsthälsning

 

Höstterminen 2021 börjar med studieinformation och upprop.

Datum: måndag den 30 augusti

Tid: 10.00

Plats: Aulan, Undervisningshuset, Flyinge Kungsgård

På webbsidan Ny student hittar du all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

De första kurserna på programmet är Hippologisk baskurs och Ridkonst och hästhantering - ridhäst I. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

Se till att du också läser den programspecifika informationen för nya studenter som kommer att skickas till dig då du är antagen!

De kommande tre åren kommer att bli lärorika, spännande, intensiva och väldigt roliga! Flyinge och Strömsholm erbjuder en fantastisk studiemiljö med hög kompetens hos både lärare och hästar. Under studietiden kommer du att studera både teori och praktik i olika ämnen med anknytning till häst och hästnäring vilket gör dig redo för arbetslivet på en arbetsmarknad som är mycket god för hippologer!

Varmt välkommen till SLU!
Åsa Gelinder Viklund, programstudierektor

Välkomstbrev för nyantagna, Wången

Grattis till din plats på Hippologprogrammet, inriktning travhäst eller islandshäst, på SLU på Wången.

Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Länk till fakultetens välkomsthälsning

 

Höstterminen 2021 börjar med studieinformation och upprop.

Datum: måndag den 30 augusti

Tid: 10.00

Plats: Salen Sleipnir, Undervisningshuset, Wången

På webbsidan Ny student hittar du all nödvändig information som du behöver som ny student på SLU.

De första kurserna på programmet är Hippologisk baskurs, samt för islandshästinriktningen Ridkonst och hästhantering - islandshäst I och för travhästinriktningen Travsport och hästhantering I. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

Se till att du också läser den programspecifika informationen för nya studenter som kommer att skickas till dig då du är antagen!

De kommande tre åren kommer att bli lärorika, spännande, intensiva och väldigt roliga! Wången erbjuder en fantastisk studiemiljö med hög kompetens hos både lärare och hästar. Under studietiden kommer du att studera både teori och praktik i olika ämnen med anknytning till häst och hästnäring vilket gör dig redo för arbetslivet på en arbetsmarknad som är mycket god för hippologer!

Varmt välkommen till SLU!
Åsa Gelinder Viklund, programstudierektor

Studieinformation - djurutbildningar

Försäkringar vid extern praktik

Vid praktik/auskultation som är kopplad till en kurs på programmet är alla studenter olycksfallsförsäkrade via SLU:s studentförsäkring oavsett om praktiken är obligatorisk eller frivillig. Kursledaren måste dock ha godkänt denna praktik/auskultation och studenten ska meddela när och var den äger rum (aktiviteten måste ske innan kursen avslutas med godkänt resultat).

För ansvarsförsäkring (om en student skulle orsaka skada på person, sak eller förmögenhet) gäller följande:

Obligatorisk praktik/auskultation (ger poäng på kursen) – beroende på var praktiken utförs kommer SLU eller Kammarkollegiet att ersätta eventuell skada som en student orsakat.

Frivillig praktik/auskultation – studenten eller praktikplatsen/kliniken måste ha en egen försäkring.

Vaccinationer

Den som följt de vaccinationsprogram som normalt erbjuds barn i Sverige har ett bra skydd mot stelkramp och behöver inte göra någon ytterligare vaccinering före påbörjandet av sina studier. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om profylax mot difteri och stelkramp gäller att en person efter att ha fått fyra vaccindoser revaccineras vart 20:e år.

Med tanke på att området kring Uppsala finns inom de riskområden som Smitt­skyddsinstitutet (numera Folkhälsomyndigheten) angav 2012 kan vaccination mot TBE rekommenderas för veterinärstudenter, speciellt inför arbete inom kursen Ambulatorisk klinik.

Då allt fler smådjur smugglas in till Sverige och därmed riskerar att föra med sig smitta som t.ex. rabies, kan vaccination mot rabies numera rekommenderas, även om Folkhälsomyndigheten ser risken som minimal.

Alla vaccinationer som rekommenderas för studenter på SLU är helt frivilliga och bekostas av studenten själv.

Smittspridning

Allmänna anvisningar rörande förhindrande av smittspridning:

De studerande förväntas följa givna instruktioner och iaktta goda hygieniska rutiner vid allt praktiskt arbete med biologiskt material, t.ex. vid dissektioner, laborationer och övningar med levande djur. Vissa studerande kommer vid vissa typer av undervisning eller under klinikvistelse ofta i nära kontakt med infekterat djur eller material, från vilket smittämne kan överföras till människa. Med hänsyn till detta är det av största vikt att alla studenter iakttar stor försiktighet för att inte bli infekterade. Under klinikvistelse tillkommer risken för överföring av smittämne från djur till djur. Bristande aktsamhet från de studerandes sida kan orsaka avsevärda förluster. Varje sjukdomsfall, där smittsam sjukdom kan misstänkas, ska behandlas som om sådan sjukdom föreligger.

För att förhindra smittspridning är du skyldig att informera dig om och iaktta de speciella föreskrifter och ordningsregler m.m. som gäller vid den aktuella kliniken eller i den aktuella undervisningslokalen. För lantbrukets djur gäller att regler för olika smittskydds- och kontrollprogram måste följas.

Om du utanför SLU kunnat komma i kontakt med en sjukdom, som lyder under epizootilagen (se Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 1999:102), ska du innan du återvänder till SLU anmäla detta till den institution, där du ska påbörja eller fortsätta dina studier.

Klinikvistelse/verksamhetsförlagd utbildning/praktik

Klinikvistelse eller verksamhetsförlagd utbildning utgör för de flesta studerande första tillfället att omsätta teori i praktik. Verksamheten bör ses som ett samarbete mellan lärare/handledare och studerande, där dock läraren/handledaren är ansvarig och alltid måste respekteras som beslutande.

För att studietiden vid klinik/VFU-plats/praktikplats ska förlöpa så smidigt som möjligt måste följande allmänna regler följas:

  • ta reda på och följ de särskilda regler och anvisningar, som lämnas vid varje klinik/praktikplats
  • smittskydds-, djurskydds- och arbetarskyddsaspekter måste alltid beaktas
  • bidra till att en god ordning upprätthålls
  • passa angivna tider

För klinikvistelse gäller även följande regler:

  • följ respektive lärares/handledares anvisningar beträffande undersökning, journalföring och redovisning av tilldelade patienter/sjukdomsfall
  • lämna inte utan lärares/handledares medgivande ut uppgifter om patienter, sekretess måste iakttas i alla ärenden rörande djurs behandling
  • lämna inte utan lärares/handledares tillstånd råd och anvisningar till djurägare
  • delta i eventuell jourverksamhet (kvälls- och helgtid) enligt för varje klinik uppgjord plan

Arbete inom djurens hälso- och sjukvård

Som veterinär- eller djursjukskötarstudent kan du under vissa förutsättningar arbeta inom djurens hälso- och sjukvård redan innan du tagit examen och fått din legitimation.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida:

Arbetsmiljöverket har beslutat om regler för arbete med djur: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-med-djur-afs-200817/.

Användning av djur/animaliska produkter i utbildningen

Information om användning av djur/animaliska produkter i utbildningen hittar du i policyn Användning av djur i utbildningen

Grafiskt ramschema

De grafiska ramschemana i pdf-format visar kurserna som ingår i programmet i en överskådlig bild.

Ramschema hippologprogrammet, 2021/2022 (pdf)

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Equine Science (BSc)


Kontaktinformation

Programstudierektor Hippolog - kandidatprogram

Åsa Viklund, universitetslektor
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi/ avdelningen för hippologi
asa.viklund@slu.se, 018-67 19 67

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, individuella studieplaner m.m.

utb.handl.VH@slu.se

Flyinge:

Studierektor hippologprogrammet Maria Löfgren
maria.lofgren@rsflyinge.se, 046-649 08

Strömsholm:

Kontaktperson hippologprogrammet Elisabeth Olsson
elisabeth.olsson@RSflyinge.se, 070-237 28 42

Wången:

Studierektor hippologprogrammet Elisabeth Englund
elisabeth.englund@wangen.se, 0640-174 15

Sidansvarig: sofia.webering.ekberg@slu.se