Hippologprogrammet

Publicerad: 02 juli 2024
Bild av en brun häst, närbild på huvudet och ögat.

Den här sidan är till för dig som studerar på Hippologprogrammet.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev Flyinge 2024

Grattis till din plats på Hippologprogrammet, inriktning Ridhäst, på SLU på Flyinge. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2024 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 2 september.

Tid och plats: På webbsidan Ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

Ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Studenter som är antagna till program måste delta i uppropet. Har du särskilda skäl för att utebli från uppropet måste du meddela det via e-post till antagningen på SLU senast 09.00 måndagen den 2 september. Om du inte deltar i uppropet eller meddelar förhinder riskerar du att förlora din plats.

De första kurserna på programmet är Hippologisk baskurs, Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet I och Ridkonst och hästhantering - ridhäst I. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

Se till att du också läser den programspecifika informationen för nya studenter som kommer att skickas till dig då du är antagen!

De kommande tre åren kommer att bli lärorika, spännande, intensiva och väldigt roliga! Flyinge och Strömsholm erbjuder en fantastisk studiemiljö med hög kompetens hos både lärare och hästar. Under studietiden kommer du att studera både teori och praktik i olika ämnen med anknytning till häst och hästnäring vilket gör dig redo för arbetslivet på en arbetsmarknad som är mycket god för hippologer!

 

Varmt välkommen till SLU!
Åsa Gelinder Viklund, programstudierektor

Välkomstbrev Wången 2024

Grattis till din plats på Hippologprogrammet, inriktning Islandshäst, på SLU på Wången. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2024 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 2 september.

Tid och plats: På webbsidan Ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

Ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Studenter som är antagna till program måste delta i uppropet. Har du särskilda skäl för att utebli från uppropet måste du meddela det via e-post till antagningen på SLU senast 09.00 måndagen den 2 september. Om du inte deltar i uppropet eller meddelar förhinder riskerar du att förlora din plats.

De första kurserna på programmet är Hippologisk baskurs och Ridkonst och hästhantering - islandshäst I. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

Se till att du också läser den programspecifika informationen för nya studenter som kommer att skickas till dig då du är antagen!

De kommande tre åren kommer att bli lärorika, spännande, intensiva och väldigt roliga! Wången erbjuder en fantastisk studiemiljö med hög kompetens hos både lärare och hästar. Under studietiden kommer du att studera både teori och praktik i olika ämnen med anknytning till häst och hästnäring vilket gör dig redo för arbetslivet på en arbetsmarknad som är mycket god för hippologer!

 

Varmt välkommen till SLU!
Åsa Gelinder Viklund, programstudierektor

Antagning till senare del av programmet

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2024 har följande antal platser utlysts:

 • Åk 3, Ridhäst, Strömsholm: 4 platser

Vi har tyvärr inga platser att erbjuda på inriktningarna Trav och Islandshäst, eller i årskurs 2 på Ridhäst.

 

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Studieinformation - stipendier

All information om fakultetens stipendier, inklusive kungörelse och blanketter, hittar du på fakultetens stipendiesida.

Stipendierna utlyses vanligtvis i februari-mars.

Studieinformation - djurutbildningar

Försäkringar vid extern praktik

Vid praktik/auskultation som är kopplad till en kurs på programmet är alla studenter olycksfallsförsäkrade via SLU:s studentförsäkring oavsett om praktiken är obligatorisk eller frivillig. Kursledaren måste dock ha godkänt denna praktik/auskultation och studenten ska meddela när och var den äger rum (aktiviteten måste ske innan kursen avslutas med godkänt resultat).

För ansvarsförsäkring (om en student skulle orsaka skada på person, sak eller förmögenhet) gäller följande:

Obligatorisk praktik/auskultation (ger poäng på kursen) – beroende på var praktiken utförs kommer SLU eller Kammarkollegiet att ersätta eventuell skada som en student orsakat.

Frivillig praktik/auskultation – studenten eller praktikplatsen/kliniken måste ha en egen försäkring.

Vaccinationer

Den som följt de vaccinationsprogram som normalt erbjuds barn i Sverige har ett bra skydd mot stelkramp och behöver inte göra någon ytterligare vaccinering före påbörjandet av sina studier. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om profylax mot difteri och stelkramp gäller att en person efter att ha fått fyra vaccindoser revaccineras vart 20:e år.

Med tanke på att området kring Uppsala finns inom de riskområden som Smitt­skyddsinstitutet (numera Folkhälsomyndigheten) angav 2012 kan vaccination mot TBE rekommenderas för veterinärstudenter, speciellt inför arbete inom kursen Ambulatorisk klinik.

Då allt fler smådjur smugglas in till Sverige och därmed riskerar att föra med sig smitta som t.ex. rabies, kan vaccination mot rabies numera rekommenderas, även om Folkhälsomyndigheten ser risken som minimal.

Alla vaccinationer som rekommenderas för studenter på SLU är helt frivilliga och bekostas av studenten själv.

Smittspridning

Allmänna anvisningar rörande förhindrande av smittspridning:

De studerande förväntas följa givna instruktioner och iaktta goda hygieniska rutiner vid allt praktiskt arbete med biologiskt material, t.ex. vid dissektioner, laborationer och övningar med levande djur. Vissa studerande kommer vid vissa typer av undervisning eller under klinikvistelse ofta i nära kontakt med infekterat djur eller material, från vilket smittämne kan överföras till människa. Med hänsyn till detta är det av största vikt att alla studenter iakttar stor försiktighet för att inte bli infekterade. Under klinikvistelse tillkommer risken för överföring av smittämne från djur till djur. Bristande aktsamhet från de studerandes sida kan orsaka avsevärda förluster. Varje sjukdomsfall, där smittsam sjukdom kan misstänkas, ska behandlas som om sådan sjukdom föreligger.

För att förhindra smittspridning är du skyldig att informera dig om och iaktta de speciella föreskrifter och ordningsregler m.m. som gäller vid den aktuella kliniken eller i den aktuella undervisningslokalen. För lantbrukets djur gäller att regler för olika smittskydds- och kontrollprogram måste följas.

Om du utanför SLU kunnat komma i kontakt med en sjukdom, som lyder under epizootilagen (se Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 1999:102), ska du innan du återvänder till SLU anmäla detta till den institution, där du ska påbörja eller fortsätta dina studier.

Klinikvistelse/verksamhetsförlagd utbildning/praktik

Klinikvistelse eller verksamhetsförlagd utbildning utgör för de flesta studerande första tillfället att omsätta teori i praktik. Verksamheten bör ses som ett samarbete mellan lärare/handledare och studerande, där dock läraren/handledaren är ansvarig och alltid måste respekteras som beslutande.

För att studietiden vid klinik/VFU-plats/praktikplats ska förlöpa så smidigt som möjligt måste följande allmänna regler följas:

 • ta reda på och följ de särskilda regler och anvisningar, som lämnas vid varje klinik/praktikplats
 • smittskydds-, djurskydds- och arbetarskyddsaspekter måste alltid beaktas
 • bidra till att en god ordning upprätthålls
 • passa angivna tider

För klinikvistelse gäller även följande regler:

 • följ respektive lärares/handledares anvisningar beträffande undersökning, journalföring och redovisning av tilldelade patienter/sjukdomsfall
 • lämna inte utan lärares/handledares medgivande ut uppgifter om patienter, sekretess måste iakttas i alla ärenden rörande djurs behandling
 • lämna inte utan lärares/handledares tillstånd råd och anvisningar till djurägare
 • delta i eventuell jourverksamhet (kvälls- och helgtid) enligt för varje klinik uppgjord plan

Arbete inom djurens hälso- och sjukvård

Som veterinär- eller djursjukskötarstudent kan du under vissa förutsättningar arbeta inom djurens hälso- och sjukvård redan innan du tagit examen och fått din legitimation.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida:

Arbetsmiljöverket har beslutat om regler för arbete med djur: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-med-djur-afs-200817/.

Användning av djur/animaliska produkter i utbildningen

Information om användning av djur/animaliska produkter i utbildningen hittar du i policyn Användning av djur i utbildningen

Studieinformation - studieuppehåll

När du behöver vara frånvarande från dina programstudier, är det viktigt att veta vad som gäller, inte minst när du så småningom vill tillbaka till studierna igen. Här förklaras några av begreppen och reglerna.

Platsgaranti: Om du har särskilda skäl (t.ex. sjukdom eller föräldraledighet) till din frånvaro, kan du ansöka om studieuppehåll. Om det beviljas kommer du att ha garanterad plats när du ska återkomma till studierna. Observera att du måste ansöka under den termin du påbörjar frånvaron, SLU beviljar inte studieuppehåll retroaktivt. Garantin gäller för kurs/-er under den termin du ska återkomma till, under förutsättning att du uppfyller förkunskapskraven samt att du har anmält dig och tackat ja till platsen i tid. Om du påbörjade studieuppehållet mitt i en kurs kan du inte anmäla dig igen till kursen på antagning.se, utan då anmäler du istället direkt till kursledaren att du vill bli omregistrerad, senast sista anmälningsdag. Mer om sista anmälningsdag och andra viktiga datum hittar du på sidan Viktiga datum. När du väl är tillbaka har du förbrukat din platsgaranti. Inför kommande terminer gäller samma regler för dig som för de studenter som följt programmet utan frånvaro.

Utan platsgaranti – ”i mån av plats”: Om du inte har särskilda skäl till din frånvaro gäller att du får återkomma till studierna i mån av plats. Anmäl din planerade frånvaro till programstudierektor snarast möjligt. När du vill återkomma anmäler du dig till kursen/-erna (alternativt anmäler till kursledaren att du vill bli omregistrerad) senast sista anmälningsdag som vanligt. Om det finns tillräckligt med platser på kursen får du ett antagningsbesked och tackar ja till platsen. Annars sker ett urval (läs mer om urval och prioritering nedan) och då finns en risk att du hamnar på reservplats till kursen. Reservantagningen sker i samband med kursstart, och det är inte säkert att alla reserver kan erbjudas plats. Eventuell omregistrering sker efter att reservantagningen är klar. ”I mån av plats” fortsätter sedan att gälla under resten av din studietid på programmet, d.v.s. inför varje kommande termin.

Urval och prioritering: Om det finns fler anmälda (behöriga) studenter till en kurs än det finns platser, sker ett urval. Studenter med platsgaranti och aktiva studenter som följt programmet utan frånvaro ges företräde till kursen (prioritering enligt SLU:s antagningsordning 3.10). Studenter som någon gång under programmet varit frånvarande rankas sinsemellan efter antal avklarade poäng inom programmet, och efter att eventuella kvarvarande platser gått till den eller de högst rankade placeras resten på en reservlista. Om någon av dem som redan fått en plats lämnar återbud erbjuds den platsen till den som står överst på reservlistan. Erbjudande om reservplats kan komma så tidigt som direkt efter urvalet och så sent som två veckor in på kursen, så håll noggrann, daglig uppsikt på den e-postadress som du har angett på antagning.se.

 

Generell information om studieuppehåll och blankett för att anmäla studieuppehåll och ansöka om platsgaranti vid återkomsten till studierna hittar du på sidan Studieuppehåll och studieavbrott.

Utbildningsplaner (pdf)

Här hittar du de olika versionerna av utbildningsplanen i pdf-format, samt från vilka datum de gäller. 

 

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Grafiskt ramschema

De grafiska ramschemana i pdf-format visar kurserna som ingår i programmet i en överskådlig bild.

Ramschema Hippologprogrammet, Ridhäst, 2024/2025 (pdf)
Ramschema Hippologprogrammet, Islandshäst, 2024/2025 (pdf)

Ramschema Hippologprogrammet, Ridhäst, 2023/2024 (pdf)
Ramschema Hippologprogrammet, Islandshäst, 2023/2024 (pdf)

Ramschema Hippologprogrammet, Ridhäst, 2022/2023 (pdf)
Ramschema Hippologprogrammet, Islandshäst, 2022/2023 (pdf)

 

Kurssök - sök fram dina kurssidor (tänk på att ställa in filtret på tidigare terminer vid behov!)

För dig som vill söka till det här programmet

Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Equine Science (BSc)


Kontaktinformation

Programstudierektor Hippologprogrammet

Åsa Viklund, universitetslektor
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
asa.viklund@slu.se, 018-67 19 67

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, individuella studieplaner m.m.

utb.handl.VH@slu.se