Landskapsarkitektprogrammet - Alnarp

Publicerad: 24 augusti 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Alnarp.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

 

”PSR-FIKA (start januari 2023)
Sista tisdagen i varje månad är du välkommen att träffa dina programstudierektorer.
Vid dessa tillfällen kan du ta upp frågor om kursval för utbytesstudier, tillgodoräknanden eller annat som rör din utbildning eller program.

Datum: Sista tisdagen varje månad (första tillfället 31 januari 2023)
Tid: 16.15-17.00.
Lokal: Semlan, Alnarpsgården.

 VÄLKOMNA

Linn, Caroline och Anders ”

Välkomstbrev 2023

Grattis till din plats på landskapsarkitektprogrammet vid SLU i Alnarp. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2023 börjar med upprop och studieinformation på campus.

Datum: måndag den 28 augusti.

Tid och plats: På webbsidan Ny student ser du när uppropet för ditt program börjar och vilken sal du ska befinna dig i.

Ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som ny student på SLU.

Din första kurs på programmet är Möte med landskap 1. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

Vi som arbetar med programmet kommer göra vårt allra bästa för att dina år som student ska vara givande, innehållsrika, inspirerande och yrkesförberedande. För att vi ska kunna uppfylla detta krävs också ett stort personligt ansvar från dig att delta i undervisningen och ta ansvar för dina studier. Att studera på landskapsarkitektprogrammet innebär en hög närvaro på campus för att du ska få ut så mycket som det är tänkt av dina studier. 

Du kommer möta lärare och studenter från många olika discipliner och bakgrunder. Under din tid på SLU kommer du att få ta del av en mängd olika kurser som behandlar ämnet landskapsarkitektur utifrån olika perspektiv och synvinklar. Kurserna följer ett ramschema som är konstruerat för progression genom hela programmet.

I några av kurserna du kommer läsa ingår det studieresor där studenten betalar delar av resekostnaden. Dessa resor är värdefulla inslag i undervisningen, men det finns ersättningsuppgifter till de studenter som inte kan följa med. Jag vill också uppmärksamma dig på att den digitala undervisningen sker i PC/Windows-miljö. Går du i tankarna att skaffa dig en dator inför dina studier så rekommenderar jag starkt en PC.

Jag kan tänka mig att du redan är förväntansfull inför höstens terminsstart! Jag ser verkligen fram emot att träffa dig på campus och hjälpa till med vägledning under din studietid.

Varmt välkommen till SLU!

Biträdande programstudierektor
Linn Osvalder, universitetsadjunkt och landskapsarkitekt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
PSR_larkA@slu.se, linn.osvalder@slu.se

Antagning till senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2023 finns följande antal platser lediga på landskapsarkitektprogrammet i Alnarp:

 • Åk 1-3: 0 platser
 • Åk 4: 11 platser
 • Åk 5: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Tillgodoräknande inom landskapsarkitektexamen

Om du har gått kurser på andra universitet/högskolor som du vill inkludera i din yrkesexamen, ska dessa först tillgodoräknas. Ansök om tillgodoräknande i god tid före examen då det ibland kan ta tid, speciellt när det gäller tillgodoräknande av utlandsstudier.

Så här går prövningen till

Det är en utbildningshandläggare centralt på SLU som tar emot, bereder och beslutar i ditt ärende. Programstudierektor och i förekommande fall, kursansvarig/examinator, yttrar sig i ärendet.

När en kurs ska tillgodoräknas inom ramen för de valbara programkurserna på avancerad nivå bedömer vi hur relevant kursen är för examen med stöd av examensmålen, se utbildningsplanen under en egen flik nedan, och din personliga beskrivning av hur kursen passar in i din examen.

Kurser som ska tillgodoräknas får inte innehållsmässigt överlappa andra i din planerade studiegång. Tänk på detta om du ändrar din studieplan, för studieplan se nedan. För att säkerställa en tillräcklig fördjupning inom ämnet landskapsarkitektur är vi mycket restriktiva till att tillgodoräkna:

Mer info om ansökan om tillgodoräknande

Individuell studieplan för programstudenter

Ett råd är att vänta med tillgodoräknanden tills du har tagit några valbara programkurser på avancerad nivå i årskurs 4-5. Utbildningen är lång och det kan vara en fördel för dig att orientera dig i ämnet.

När du vill tillgodoräkna kurser i din landskapsarkitektexamen så skall du bifoga en ifylld individuell studieplan till din ansökan.

 

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Kurser år 4

 

 

 

 

Kurser år 5

 

 

 

 

 

 

 

 


Tänk på att masterexjobb är över två perioder (30 hp) och praktiken tar en (15 hp).

Tänk också på att du måste ha en kurs (utöver praktikkursen) på 15 hp som ger färdighetstränande poäng. Dessa hittar du under rubriken INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING / Kurser i programmet i Utbildningsplanen, se flik nedan.

I studieplanen fyller du i vilka kurser du har läst och planerar att läsa samt som du vill ha med i din examen.

Bifoga en kort beskrivning/relevans av kursen/kurserna du önskar tillgodoräkna i relation till examensmålen.

Lägg även in kursen/kurserna i tabellen, ange:

 • totala antal poäng, och
 • färdighetstränande poäng.

Om du vill diskutera ditt ärende med handläggare eller programstudierektor, ta kontakt innan du lämnar in din ansökan. En inkomplett ansökan försenar processen så se till att få med det som efterfrågas.

Tänk på att kurser som du läst tidigare alltid är en ytterligare merit även om de inte kan tillgodoräknas i din landskapsarkitektexamen.

2021-11-12

PSR Jitka Svensson, PSR Malin Eriksson, bitr PSR Maria Wisselgren
Utbildningshandläggare Lisa Aspång Göransson och Anna-Kari Trondman

Landskapsarkitektur – inspiration till praktik och jobbsökning

Exempel på praktikplatser ht 2010-2018 (pdf)

Boverkets hemsida och PBL-akademin
Här kan du se vad som finns (trailer). dec 2019

PBL kunskapsbankens huvudrubriker

 • Om PBL – i detta avsnitt beskrivs bland annat innehållet i PBL och definitioner av betydelse för tillämpningen av lagen. Lag & rätt med utvalda rättsfall kommenterade av Boverkets jurister. Vägledningar på särskilda tema, t.ex. Ekosystemtjänster i den byggda miljön
 • Planering – vägledning om region-, översikts- och detaljplanering.
 • Lov & byggprocessen – information om bland annat vad som kräver bygglov och processen som följer efter att ett lov har beviljats. Här finns även ett avsnitt om roller & ansvar samt byggnadsnämndens tillsyn.
 • Regler om byggande – vägledning till Boverkets föreskrifter, t.ex. Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler EKS. Även vägledning om byggprodukter och motordrivna anordningar.
 • PBL-akademin – Boverkets olika webbaserade utbildningar om PBL. Se nedan

PBL akademins innehåll

 • Webbutbildningar – om plan- och bygglagen. Utbildningarna är digitalt tillgängliga kurspaket, ofta i flera delar, och innehåller till exempel e-learningmoduler, övningar, föreläsningar, kommunexempel med mera.
 • Webbseminarier – Seminarierna är direktsända och finns kvar på sidan i upp till två år. Sändningarna tar upp nyheter i regler och aktuella frågor och innehåller föreläsningar med experter, reportage med exempel på praktisk tillämpning av PBL och diskussionspaneler.
 • PBL nano – Textbaserade utbildningar med kortfattad information om tillämpningen av plan- och bygglagen inom aktuella ämnen. Du kan prenumerera på PBL nano för ett månatligt utskick med en utvald fråga per utgåva.
 • Poddcaster – Här pratar PBL-experter om olika ämnen inom plan- och bygglagen.
 • PBL play – Korta informationsfilmer om plan- och bygglagen.

Utbildningsplan

Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp

Programkod:
LY002

Beslutsdatum:
2018-12-11

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till landskapsarkitektprogrammet, Alnarp krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande:

 • Matematik 3b alternativt Matematik 3c

 • Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1 + 1b2, Ke 1)

 • Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Mål för examen

Mål för landskapsarkitektexamen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för landskapsarkitektexamen:

För landskapsarkitektexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som landskapsarkitekt.

Kunskap och förståelse

För landskapsarkitektexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga och konstnärliga grund och insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa såväl brett kunnande och förståelse av landskapsarkitekturens teori och historia som fördjupad kunskap om olika processer för gestaltning och planering och utveckling av fysiska utemiljöer, yrkesmässiga metoder, tekniker och material samt om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga

För landskapsarkitektexamen ska studenten

 • visa förmåga att med helhetssyn och i komplexa sammanhang planera, gestalta, vårda och förnya landskap och fysisk utemiljö, med hänsyn till olika krav, särskilt samhällets mål för hållbar utveckling,

 • visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod kritiskt, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter inom givna ramar inom landskapsarkitekturens område,

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta områden samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar särskilt angående landskapets hållbara utveckling, och

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang i bild och modell, muntligt, skriftligt och på annat sätt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För landskapsarkitektexamen ska studenten

 • visa förmåga att väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska, miljömässiga och etiska aspekter i sina bedömningar och avvägningar och samtidigt ta hänsyn till människans förhållande till och nyttjande av landskapet och den fysiska utemiljön,

 • visa förutsättningar att basera sitt arbete på kravet på långsiktiga och funktionella lösningar av hög kvalitet och med god gestaltning,

 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Landskapsarkitektprogrammet syftar till en landskapsarkitektexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen landskapsarkitektexamen (degree of Master of Science in Landscape Architecture).

Examenskrav

Landskapsarkitektexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 300 högskolepoäng (hp) med följande krav:

 • 180 hp obligatoriska programkurser

 • 75 hp valbara programkurser

 • 15 hp självständigt arbete inom landskapsarkitektur (kandidatarbete, G2E)

 • 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom landskapsarkitektur (masterarbete, A2E)

Sammanlagt ska 150 hp av utbildningens 300 hp klassificeras som färdighetstränande.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp omfattar fem år. De första tre åren på grundnivå, är uppbyggda av obligatoriska kurser medan de två sista åren, avancerad nivå, innehåller till största delen valbara kurser.

Grundnivå, årskurs 1-3 Utbildningen inleds med en termin lång introduktion till landskap där studenterna tränas i att förstå landskapets komplexitet och få grundläggande kännedom i landskapshistoria, växtkännedom, visuell grammatik och landskapsarkitektens yrkesroll. Under den inledande terminen genomförs undervisningen med hjälp av exkursioner, studieresa, seminarier, föreläsningar, individuella uppgifter, grupparbeten och tentamina. Som en central del i det integrerade lärandet ska studenterna öva på att analysera, behandla och syntetisera kunska¬perna genom metoder betydelsefulla för landskapsarkitekten (t ex skissa, skriva, visualisera och presentera). Vårterminen åk 1 inleds med en färdighetstränande studiokurs där studenterna ska gestalta en fysisk miljö genom att syntetisera en mängd olika aspekter och avslutas med biologiska/naturgeografiska fenomen och system i både det rurala och det urbana landskapet.

Åk 2 och 3 är uppbyggda på liknande sätt där planering, gestaltning och förvaltning av landskapet studeras i både urbana och rurala miljöer, där studenterna får träna på landskapsarkitektens arbetsmetoder och begrepp. Växtkännedom kommer in i tre olika kurser åk 1-3. Varje år har studenterna en studiekurs som ökar i både komplexitet och i skala för varje år. På grundnivån hålls fortlöpande kontakt med yrkeslivet genom studiebesök och att yrkesverksamma deltar i undervisningen. Studenterna tränas också i att relatera sina projekt och teoretiska uppgifter till samhällsrelevans och hållbarhetsdiskursen. Färdigheterna övas genom att relatera landskapets framtida utveckling till förvärvade kunskaper. Utbildningen på grundnivå avslutas med ett självständigt arbete där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

Avancerad nivå, årskurs 4-5 Utbildningen fortsätter med att den studerande erbjuds fördjupande kurser inom landskapsarkitektur. Fördjupning sker i teori och metod, i materialkunskap och träning i att hantera komplexa frågeställningar inom planering, gestaltning och förvaltning av platser och landskap. En viktig del utgör kontakt med och förberedelse för yrkesverksamhet varför en kurs i utbildningen är arbetsplatsförlagd. Även på den avancerade nivån deltar yrkesverksamma i undervisningen. Kurserna på avancerad nivå läser programstudenterna tillsammans med utbytesstudenter och studenter från masterprogrammet Landscape Architecture.

Under utbildningens sista två år finns goda möjligheter att förlägga en termin eller ett läsår på exempelvis andra program inom SLU eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Kurser lästa utanför ramschemat kan behöva prövas för tillgodoräknande i examen.

Utbildningen, och den avancerade nivån, avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) där studenten får tillämpa sina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

Programmet ges på svenska på grundnivån (år 1-3) samt på praktikkursen och på engelska i den avancerade nivån (år 4-5).

Kurser i programmet

Huvudområden:
LK=Landskapsarkitektur
BI=Biologi
SG=skogsvetenskap

Hp=högskolepoäng
FTP = färdighetstränande poäng

År 1 (obligatoriska kurser i fetstil)
Möte med landskap 1, 15 hp (5 FTP), (LK, G1N)
Möte med landskap 2, 15 hp (5 FTP), (LK, G1N)
Studio 1 – Landskap som plan, verklighet och idé, 15 hp (15 FTP), (LK, G1N)
Biologiska system i landskapet, 15 hp (LK/BI, G1N)

År 2 (obligatoriska kurser i fetstil)
Landskapsförvaltning, 15 hp (15 FTP), (LK, G1N)
Planeringens grunder, 15 hp (15 FTP), (LK, G1N)
Formlära – Dialog med en plats, 15 hp (15 FTP), (LK, G1F)
Studio 2 – Staden och boplatsen, 15 hp (15 FTP), (LK, G1F)

År 3 (obligatoriska kurser i fetstil)
Markbyggnad- material och projektering, 15 hp (10 FTP) (LK, G2F)
Vegetationsbyggnad – material och projektering 15 hp (10 FTP) (LK, G2F)
Självständigt arbete i landskapsarkitektur, G2E, 15 hp (LK, G2E)
Studio 3 Stora landskap 15 hp (15 FTP) (LK, G2F)

År 4-5 Valbara kurser. Praktikkurs och självständigt arbete är obligatoriska (i fetstil). 
Design Project – Advanced Planting Design, 15 hp (15 FTP) (LK, A1N)
Digital Landscape Visualisation, 15 hp (LK, A1N)
Planning Project – Transforming Urban Landscapes 15 hp (15 FTP) (LK, A1N)
Space, Place and Mobility, 15 hp (15 FTP) (LK, A1N)
Advanced Landscape Theory in Architectural and Professional Practice, 15 hp (LK, A1N)
People and Environment, 15 hp (LK, A1N)
Planning Project – Large Scale Structures, Analysis and EIA, 15 hp (15 FTP) (LK, A1N)
Urban Forestry – management of urban forests and trees, 15 hp (LK/SG, A1N)
Advanced Digital Landscape Analysis with GIS, 15 hp (LK, A1N) 
Climate Change – Landscape in Transition, 15 hp (LK/BI, A1N)
Design Project – Site, Concept and Theory, 15 hp (15 FTP) (LK, A1N)
Conservation of Gardens, Parks and Designed Landscapes, 15 hp (LK, A1N)
The Cultural Heritage of Landscape Architecture, 15 hp (LK, A1N)
Design Project – Composition and Materiality, 15 hp (15 FTP) (LK, A1F)
Dynamic Vegetation Design, 15 hp (15 FTP) (LK, A1N)
Theme course, 15 hp (LK, A1N)
**Landskapsarkitektens praktik, 15 hp (15 FTP) (LK, AXX) **
**Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme, Alnarp, 30 hp (LK, A2E) **


Övriga programkurser

Studieresa inom landskapsarkitektur, 5 hp (LK, G1F) (Ultuna)

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb.

Under vissa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU flera programkurser som studenten kan välja mellan. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten anmält sig i tid.

Övriga upplysningar

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på landskapsarkitektprogrammet med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Ramschema läsår 23/24

 Översiktsbild Ramschema läsåret 23/24

Årskurs 1

Möte med landskap 1

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Möte med landskap 2

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Landskapsförvaltning

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Planeringens grunder

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Årskurs 5

Rum, plats, mobilitet

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Temakurs 2024

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Undervisningen på landskapsarkitektprogrammet sker i PC/Windows-miljö. Det innebär att om du har en Mac-dator eller Chromebook så kan det uppstå hinder och/eller begränsade möjligheter till handledning och tekniskt stöd under utbildningen. Detta gäller när du jobbar på din egen dator. På campus tillhandahåller vi PC/Windowsdatorer.

info från programstudierektorn februari 2021

Fakta

 • Programmet ges på svenska på grundnivå och i huvudsak på engelska på avancerad nivå.
 • Det engelska namnet på programmet är Landscape Architecture Programme, Alnarp.

Kontaktinformation

Vänd dig till programstudierektorerna med frågor om kursval, ramschema, studieplaner och framtid. Har du frågor om tillgodoräknanden och kursval vid utbytesstudier ska du kontakta Linn Osvalder. 

Programstudierektor Landskapsarkitekt - Alnarp

Caroline Dahl, universitetslektor
Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
caroline.dahl@slu.se, telefon 0722131530

Biträdande Programstudierektor

Anders Larsson, universitetslektor
Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
anders.larsson@slu.se, telefon 040-415437, 0708278884

Biträdande Programstudierektor

Linn Osvalder, Universitetsadjunkt
Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
linn.osvalder@slu.se, telefon 040-415456, 0730921612

 

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Helena Elofsson tel: 040-41 5463, helena.s.elofsson@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Jessica Jonerheim, telefon 040-41 5014, Jessica Jonerheim

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se