Landskapsarkitektprogrammet - Alnarp

Publicerad: 25 juni 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Alnarp. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

”ÖPPEN PSR-TRÄFF"
Varje månad håller dina programstudierektorer öppen träff. Vid dessa tillfällen kan du ta upp frågor om kursval för utbytesstudier, tillgodoräknanden eller annat som rör din utbildning eller program.

Datum (2024): 24 september, 29 oktober samt 26 november
Tid: 12.10-13.00.
Lokal: Semlan, Alnarpsgården.

Välkomna!

Caroline, Anders, Linn

Välkomstbrev från Programstudierektorerna 2024

Grattis till din plats på landskapsarkitektprogrammet vid SLU i Alnarp. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2024 börjar med upprop och studieinformation på campus.

Datum: måndag den 2 september.

Tid och plats: På webbsidan ny student ser du när uppropet för ditt program börjar och vilken sal du ska befinna dig i.

Ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som ny student på SLU.

Din första kurs på programmet är Möte med landskap 1. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

Vi programstudierektorer och hela lärarlaget arbetar aktivt för att dina kommande fem år ska bli spännande och lärorika, men också utmanande och väldigt roliga! Utbildningen är till allra största delen förlagd på campus med mycket lärarledd tid. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du också ett stort personligt ansvar för dina studier och dina studieresultat.

Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen, vid olika institutioner, ibland tillsammans med både nationella och internationella studenter vid andra program. De första tre åren innehåller obligatoriska kurser som ger dig grundläggande kunskaper i landskapsarkitektur. Det kan handla om att formge parker och torg, samhällsplanering i olika skalor, växtkunskap och skötsel av grönområden, tekniska aspekter av att bygga och anlägga, kreativt skapande och att lära sig de programvaror som är viktiga att kunna i yrkeslivet som landskapsarkitekt.

Under de två sista åren när du studerar på avancerad nivå väljer du själv mellan flera olika kurser för att både fördjupa och bredda dina kunskaper. Vår undervisning är professionsnära, ofta i samarbete med kommuner och andra aktörer som du kommer möta i ditt framtida arbetsliv.

I några kurser under programmet erbjuds det studieresor där studenten betalar delar av resekostnaden. Ofta kommer du behöva köpa material eller litteratur inför en kurs. Undervisningen på landskapsarkitektprogrammet sker i PC/Windows-miljö i kurserna.

Lycka till med dina studier!

Varmt välkommen till SLU!
Caroline Dahl, Anders Larsson & Linn Osvalder
Programstudierektorer

 

Antagning till senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2024 finns följande antal platser lediga på landskapsarkitektprogrammet i Alnarp:

 • Åk 1-3: 0 platser
 • Åk 4: fler än 5 platser 
 • Åk 5: fler än 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Tillgodoräknande inom landskapsarkitektexamen

Om du har gått kurser på andra universitet/högskolor som du vill inkludera i din yrkesexamen, ska dessa först tillgodoräknas. Ansök om tillgodoräknande i god tid före examen då det ibland kan ta tid, speciellt när det gäller tillgodoräknande av utlandsstudier.

Så här går prövningen till

Det är en utbildningshandläggare centralt på SLU som tar emot, bereder och beslutar i ditt ärende. Programstudierektor och i förekommande fall, kursansvarig/examinator, yttrar sig i ärendet.

När en kurs ska tillgodoräknas inom ramen för de valbara programkurserna på avancerad nivå bedömer vi hur relevant kursen är för examen med stöd av examensmålen, se utbildningsplanen under en egen flik nedan, och din personliga beskrivning av hur kursen passar in i din examen.

Kurser som ska tillgodoräknas får inte innehållsmässigt överlappa andra i din planerade studiegång. Tänk på detta om du ändrar din studieplan, för studieplan se nedan. För att säkerställa en tillräcklig fördjupning inom ämnet landskapsarkitektur är vi mycket restriktiva till att tillgodoräkna:

Mer info om ansökan om tillgodoräknande

Individuell studieplan för programstudenter

Ett råd är att vänta med tillgodoräknanden tills du har tagit några valbara programkurser på avancerad nivå i årskurs 4-5. Utbildningen är lång och det kan vara en fördel för dig att orientera dig i ämnet.

När du vill tillgodoräkna kurser i din landskapsarkitektexamen så skall du bifoga en ifylld individuell studieplan till din ansökan.

 

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Kurser år 4

 

 

 

 

Kurser år 5

 

 

 

 

 

 

 

 


Tänk på att masterexjobb är över två perioder (30 hp) och praktiken tar en (15 hp).

Tänk också på att du måste ha en kurs (utöver praktikkursen) på 15 hp som ger färdighetstränande poäng. Dessa hittar du under rubriken INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING / Kurser i programmet i Utbildningsplanen, se flik nedan.

I studieplanen fyller du i vilka kurser du har läst och planerar att läsa samt som du vill ha med i din examen.

Bifoga en kort beskrivning/relevans av kursen/kurserna du önskar tillgodoräkna i relation till examensmålen.

Lägg även in kursen/kurserna i tabellen, ange:

 • totala antal poäng, och
 • färdighetstränande poäng.

Om du vill diskutera ditt ärende med handläggare eller programstudierektor, ta kontakt innan du lämnar in din ansökan. En inkomplett ansökan försenar processen så se till att få med det som efterfrågas.

Tänk på att kurser som du läst tidigare alltid är en ytterligare merit även om de inte kan tillgodoräknas i din landskapsarkitektexamen.

2021-11-12

PSR Jitka Svensson, PSR Malin Eriksson, bitr PSR Maria Wisselgren
Utbildningshandläggare Lisa Aspång Göransson och Anna-Kari Trondman

Landskapsarkitektur – inspiration till praktik och jobbsökning

Exempel på praktikplatser ht 2010-2018 (pdf)

Boverkets hemsida och PBL-akademin
Här kan du se vad som finns (trailer). dec 2019

PBL kunskapsbankens huvudrubriker

 • Om PBL – i detta avsnitt beskrivs bland annat innehållet i PBL och definitioner av betydelse för tillämpningen av lagen. Lag & rätt med utvalda rättsfall kommenterade av Boverkets jurister. Vägledningar på särskilda tema, t.ex. Ekosystemtjänster i den byggda miljön
 • Planering – vägledning om region-, översikts- och detaljplanering.
 • Lov & byggprocessen – information om bland annat vad som kräver bygglov och processen som följer efter att ett lov har beviljats. Här finns även ett avsnitt om roller & ansvar samt byggnadsnämndens tillsyn.
 • Regler om byggande – vägledning till Boverkets föreskrifter, t.ex. Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler EKS. Även vägledning om byggprodukter och motordrivna anordningar.
 • PBL-akademin – Boverkets olika webbaserade utbildningar om PBL. Se nedan

PBL akademins innehåll

 • Webbutbildningar – om plan- och bygglagen. Utbildningarna är digitalt tillgängliga kurspaket, ofta i flera delar, och innehåller till exempel e-learningmoduler, övningar, föreläsningar, kommunexempel med mera.
 • Webbseminarier – Seminarierna är direktsända och finns kvar på sidan i upp till två år. Sändningarna tar upp nyheter i regler och aktuella frågor och innehåller föreläsningar med experter, reportage med exempel på praktisk tillämpning av PBL och diskussionspaneler.
 • PBL nano – Textbaserade utbildningar med kortfattad information om tillämpningen av plan- och bygglagen inom aktuella ämnen. Du kan prenumerera på PBL nano för ett månatligt utskick med en utvald fråga per utgåva.
 • Poddcaster – Här pratar PBL-experter om olika ämnen inom plan- och bygglagen.
 • PBL play – Korta informationsfilmer om plan- och bygglagen.

Utbildningsplan

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Ramschema läsår 23/24

 Översiktsbild Ramschema läsåret 23/24

Årskurs 1

Möte med landskap 1

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Möte med landskap 2

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Landskapsförvaltning

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Planeringens grunder

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Årskurs 4

Rum, plats, mobilitet

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Temakurs 2024

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 5

Rum, plats, mobilitet

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Temakurs 2024

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Ramschema läsår 24/25

Årskurs 1

Möte med landskap 1

2024-09-02 - 2024-10-31
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Möte med landskap 2

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Landskapsförvaltning

2024-09-02 - 2024-10-31
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Planeringens grunder

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Årskurs 4

Temakurs 2025

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 5

Temakurs 2025

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Undervisningen på landskapsarkitektprogrammet sker i PC/Windows-miljö. Det innebär att om du har en Mac-dator eller Chromebook så kan det uppstå hinder och/eller begränsade möjligheter till handledning och tekniskt stöd under utbildningen. Detta gäller när du jobbar på din egen dator. På campus tillhandahåller vi PC/Windowsdatorer.

info från programstudierektorn februari 2021

För dig som vill söka till det här programmet
Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

Fakta

 • Programmet ges på svenska på grundnivå och i huvudsak på engelska på avancerad nivå.
 • Det engelska namnet på programmet är Landscape Architecture Programme, Alnarp.

Kontaktinformation

Vänd dig till programstudierektorerna med frågor om kursval, ramschema, studieplaner och framtid. Har du frågor om tillgodoräknanden och kursval vid utbytesstudier ska du kontakta Linn Osvalder. 

Programstudierektor Landskapsarkitekt - Alnarp

Caroline Dahl, universitetslektor
Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Caroline Dahl, 0722131530

Biträdande Programstudierektor

Anders Larsson, universitetslektor
Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Anders Larsson, 040-415437, 0708278884

Biträdande Programstudierektor

Linn Osvalder, Universitetsadjunkt
Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Linn Osvalder, 040-415456, 0730921612

 

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Helena Elofsson, 040-41 5463, Helena Elofsson

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Jessica Jonerheim, 040-41 5014, Jessica Jonerheim

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se