Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

Publicerad: 07 mars 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Uppsala.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

 

Antagning senare del av landskapsarkitektprogrammet

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Om du har läst hela åk 1-3 på landskapsarkitektprogrammet i Alnarp kan du ansöka till senare del i Ultuna. Tidigare i programmet fungerar det tyvärr inte, då programmen är olika uppbyggda.

Inför vårterminen 2023 finns följande antal platser lediga på landskapsarkitektprogrammet - Uppsala:

 • Åk 1-3: 0 platser
 • Åk 4: 9 platser
 • Åk 5: 9 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

 

Tillgodoräknande inom landskapsarkitektexamen

Om du har gått kurser på andra universitet/högskolor som du vill inkludera i din yrkesexamen, ska dessa först tillgodoräknas. Ansök om tillgodoräknande i god tid före examen då det ibland kan ta tid, speciellt när det gäller tillgodoräknande av utlandsstudier.

Så här går prövningen till

Det är en utbildningshandläggare centralt på SLU som tar emot, bereder och beslutar i ditt ärende. Programstudierektor och i förekommande fall, kursansvarig/examinator, yttrar sig i ärendet.

När en kurs ska tillgodoräknas inom ramen för de valbara programkurserna på avancerad nivå bedömer vi hur relevant kursen är för examen med stöd av examensmålen, se utbildningsplanen under en egen flik nedan, och din personliga beskrivning av hur kursen passar in i din examen.

Kurser som ska tillgodoräknas får inte innehållsmässigt överlappa andra i din planerade studiegång. Tänk på detta om du ändrar din studieplan, för studieplan se nedan. För att säkerställa en tillräcklig fördjupning inom ämnet landskapsarkitektur är vi mycket restriktiva till att tillgodoräkna:

Mer info om ansökan om tillgodoräknande

Individuell studieplan för programstudenter

Ett råd är att vänta med tillgodoräknanden tills du har tagit några valbara programkurser på avancerad nivå i årskurs 4-5. Utbildningen är lång och det kan vara en fördel för dig att orientera dig i ämnet.

När du vill tillgodoräkna kurser i din landskapsarkitektexamen så skall du bifoga en ifylld individuell studieplan till din ansökan.

 

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Kurser år 4

 

 

 

 

Kurser år 5

 

 

 

 

 

 

 

 


Tänk på att masterexjobb är över två perioder (30 hp) och praktiken tar en (15 hp).

Tänk också på att du måste ha en kurs (utöver praktikkursen) på 15 hp som ger färdighetstränande poäng. Dessa hittar du under rubriken INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING / Kurser i programmet i Utbildningsplanen, se flik nedan.

I studieplanen fyller du i vilka kurser du har läst och planerar att läsa samt som du vill ha med i din examen.

Bifoga en kort beskrivning/relevans av kursen/kurserna du önskar tillgodoräkna i relation till examensmålen.

Lägg även in kursen/kurserna i tabellen, ange:

 • totala antal poäng, och
 • färdighetstränande poäng.

Om du vill diskutera ditt ärende med handläggare eller programstudierektor, ta kontakt innan du lämnar in din ansökan. En inkomplett ansökan försenar processen så se till att få med det som efterfrågas.

Tänk på att kurser som du läst tidigare alltid är en ytterligare merit även om de inte kan tillgodoräknas i din landskapsarkitektexamen.

2021-11-12

PSR Jitka Svensson, PSR Malin Eriksson, bitr PSR Maria Wisselgren
Utbildningshandläggare Lisa Aspång Göransson och Anna-Kari Trondman

Utbildningsplan

Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

Programkod:
LY009

Beslutsdatum:
2016-10-12

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till landskapsarkitektprogrammet, Uppsala krävs, förutom grundläggande behörighet,

särskild behörighet motsvarande:

 • Matematik 3b alternativt Matematik 3c

 • Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)

 • Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har

motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är

också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild

behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för landskapsarkitektexamen:

För landskapsarkitektexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som landskapsarkitekt.

Kunskap och förståelse

För landskapsarkitektexamen skall studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga och konstnärliga grund och insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa såväl brett kunnande och förståelse av landskapsarkitekturens teori och historia som fördjupad kunskap om olika processer för gestaltning och planering och utveckling av fysiska utemiljöer, yrkesmässiga metoder, tekniker och material samt om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga

För landskapsarkitektexamen skall studenten

 • visa förmåga att med helhetssyn och i komplexa sammanhang planera, gestalta, vårda och förnya landskap och fysisk utemiljö, med hänsyn till olika krav, särskilt samhällets mål för hållbar utveckling,

 • visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod kritiskt, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter inom givna ramar inom landskapsarkitekturens område,

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta områden samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar särskilt angående landskapets hållbara utveckling, och

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang i bild och modell, muntligt, skriftligt och på annat sätt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för

dessa, i dialog med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För landskapsarkitektexamen skall studenten

 • visa förmåga att väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska, miljömässiga och etiska aspekter i sina bedömningar och avvägningar och samtidigt ta hänsyn till människans förhållande till och nyttjande av landskapet

och den fysiska utemiljön,

 • visa förutsättningar att basera sitt arbete på kravet på långsiktiga och funktionella lösningar av hög kvalitet och med god gestaltning,

 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala syftar till en landskapsarkitektexamen som är en yrkesexamen. Student kan även ta ut en kandidat- och masterexamen om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för en yrkesexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen landskapsarkitektexamen (Degree of Master of Science in Landscape Architecture).

Examenskrav

Landskapsarkitektexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 300

högskolepoäng, med följande krav:

• 180 högskolepoäng obligatoriska programkurser

• 75 högskolepoäng valbara programkurser

• 15 högskolepoäng självständigt arbete inom landskapsarkitektur (kandidatarbete/G2E)

• 30 högskolepoäng självständigt arbete (examensarbete) inom landskapsarkitektur (masterarbete/A2E)

Sammanlagt ska 150 högskolepoäng av utbildningens 300 högskolepoäng klassificeras som

färdighetstränande.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala omfattar fem år. De första tre åren, grundnivån, innehåller obligatoriska kurser och de två sista åren, avancerad nivå, innehåller till största delen valbara kurser.

Grundnivå, årskurs 1-3 Utbildningen inleds med att de studerande förvärvar övergripande kunskaper om landskapet, både ur natur- och kulturgivna perspektiv såsom landskapsarkitekturens historia. Dessa sätts i relation till människans egen skala och behov, landskapsarkitektens olika arbetsmetoder och begrepp, formlära med inriktning på kommunikation, samt grundläggande kunskaper om användbara odlade växter. Vidare studeras landskapet och urbana miljöer bland annat genom att tillämpa olika arbetsmetoder gällande planering och gestaltning, samt tillämpad vegetationsbyggnad. Slutligen studeras landskapet utifrån olika planstrategier och gestaltningsidéer. Färdigheter övas genom att relatera landskapets framtida utveckling till förvärvade kunskaper. På grundnivån hålls fortlöpande kontakt med yrkeslivet genom studiebesök och att yrkesverksamma deltar i undervisningen.

Utbildningen på grundnivå avslutas med ett självständigt arbete där studenten får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

Avancerad nivå, årskurs 4-5 Utbildningen fortsätter med att den studerande erbjuds fördjupande kurser inom landskapsarkitektur. Fördjupning sker i teori och metod, i materialkunskap och träning i att hantera komplexa frågeställningar inom planering, gestaltning och förvaltning av platser och landskap. En viktig del utgör kontakt med och förberedelse för yrkesverksamhet varför en del av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Även på den avancerade nivån deltar yrkesverksamma i undervisningen

Under utbildningens sista två år finns goda möjligheter att förlägga en termin eller ett läsår på exempelvis andra program inom SLU eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Kurser lästa utanför ramschemat kan behöva prövas för tillgodoräknande i examen.

Utbildningen, och den avancerade nivån, avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) där studenten får tillämpa sina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

Programmet ges på svenska på grundnivån (år 1-3) samt på praktikkursen och i övervägande del på engelska på den avancerade nivån (år 4-5).

Kurser i programmet

Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

BESLUT

Programkod:
LY009. Ny version

Huvudområden:

BI = Biologi,

LK = Landskapsarkitektur,

MV = Markvetenskap,

TE = Teknik,

TN = Teknologi

Hp=högskolepoäng

FTP = färdighetstränande poäng

År 1 (obligatoriska kurser i fetstil)
Introduktion landskapsarkitektur samt geologi och hydrologi, 15 hp (LK/MV, G1N)
Studio – Form och landskapskaraktär, 15 hp (15 FTP), (LK, G1N)
Landskapets historia och växtkännedom 1, 15 hp (LK, G1N)
Studio – Platsen i staden och växtkännedom 2, 15 hp (10 FTP), (LK, G1N)
Floristik, 5 hp (BI, G1N)

År 2 (obligatoriska kurser i fetstil)
Marken som växtplats och växtkännedom 3, 15 hp (MV/LK, G1F)
Studio – Planering och gestaltning av boendemiljö, 15 hp (15 FTP), (LK, G1F)
Studio – Markprojektering, 7,5 hp (7.5 FTP), (LK, G1F)
Formlära – Gestaltning i grupp, 7,5 hp (7.5 FTP), (LK, G1F)
Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4, 10 hp (LK/MV, G1F)

År 3 (obligatoriska kurser i fetstil)
Studio – Landskapsplanering, 15 hp (15 FTP), (LK, G2F) Ekologi, 7,5 hp (BI, G1N)
Landskapsarkitektur och text, 7,5 hp (LK, G2F)
Självständigt arbete i landskapsarkitektur (kandidatarbete), 15 hp (15 FTP), (LK, G2E)
Studio – Stadens offentliga rum, 15 hp (15 FTP), (LK, G2F) eller;
Studio – Staden, 15 hp (15 FTP), (LK, G2F)

År 4-5 valbara kurser, praktikkurs och självständigt arbete obligatoriska.
Landscape architecture: History, theory and practice, 15 hp (LK, A1N)
Studio – Avancerad växtgestaltning, 15 hp (15 FTP) (LK, A1N)
Gestaltning genom förvaltning, 15 hp (10 FTP) (LK, A1N) Studio – Water environments and landscape architecture, 15 hp (15 FTP), (LK, A1N)
Landscape planning in theory and practice, 15 hp (LK, A1F)
Studio – Landscape architecture and urban space, 15 hp (15 FTP), (LK, A1N)
Studio – Landscape architecture for sustainable urban design, 15 hp (15 FTP), (LK, A1N)
GIS and Geographic Analysis, 15 hp (TN/TE, A1N)
Studio – Large scale landscape project, 15 hp (15 FTP), (LK, A1N)
Roles and methods for landscape architecture in comprehensive planning, 15 hp (10 FTP), (LK, A1N) Studio – Explorative methods to meet current societal challenges, 15 hp (15 FTP), (LK, A1N)
Studio – Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs, 15 hp (15 FTP), (LK, A1N)
Studio – Urban ecology for landscape architecture, 15 hp (15 FTP), (LK, A1N)
The Cultural Heritage of Landscape Architecture, 15 hp (LK, A1N) (Alnarp)
Conservation of Gardens, Parks and Designed Landscapes, 15 hp (LK, A1N) (Alnarp)
Landskapsarkitekten i praktiken, 15 hp (15 FTP), (LK, A1N)
Självständigt arbete i landskapsarkitektur, A2E (masterarbete), 30 hp (30 FTP), (LK, A2E)

Övriga programkurser
Studieresa inom landskapsarkitektur, 5 hp (LK, G1F)

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb.

Under vissa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU flera programkurser som studenten kan välja mellan. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten anmält sig i tid.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övergångsbestämmelser

Student som är antagen till det tidigare landskapsarkitektprogrammet, Ultuna (300 hp) har tillgång till de kurser som kommer att ges inom landskapsarkitektprogrammet, Uppsala (300 hp) från och med läsåret 2017/18. Eventuella överlappningar mellan kurser ska framgå av kursplaner.

Efter att kurser lagts ner kan kravet om obligatoriska kurser uppfyllas genom befintliga programkurser, men får prövas för tillgodoräknande i varje enskilt fall.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på landskapsarkitektprogrammet, Uppsala med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå.

Fortsatta studier på landskapsarkitektprogrammet, Alnarp

Efter årskurs tre är det möjligt att fortsätta studierna också på landskapsarkitektprogrammet - Alnarp

Ramschema läsår 23/24

Översiktsbild läsåret 23/24

Årskurs 1

Floristik

2024-06-03 - 2024-06-28
5,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Årskurs 3

Ekologi

2023-10-31 - 2023-11-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Studio - staden

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 4

Årskurs 5

Fakta

 • Programmet ges på svenska på grundnivå och både på engelska och svenska på avancerad nivå.
 • Det engelska namnet på programmet är Landscape Architecture Programme - Uppsala.

Kontaktinformation

Programstudierektor - Landskapsarkitekt Uppsala

Malin Eriksson, universitetsadjunkt
Institutionen för stad och land, landskapsarkitektur  
Telefon: 018-671956
E-post: malin.eriksson@slu.se

Bitr programstudierektor - Landskapsarkitekt Uppsala

Anna Lundvall, universitetsadjunkt
Institutionen för stad och land, landskapsarkitektur
Telefon: 018 - 67 3512
E-post: anna.lundvall@slu.se

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Nicklas Karlsson, tel: 040-41 5069, nicklas.r.karlsson@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Marlén Tälleklint, tel: 018-67 2671,  marlen.talleklint@slu.se

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se