Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, för antagna fr.o.m. 2017

Publicerad: 01 oktober 2020

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Uppsala och är antagen fr.o.m. 2017.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Antagning senare del av landskapsarkitektprogrammet

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Om du har läst hela åk 1-3 på landskapsarkitektprogrammet i Alnarp kan du ansöka till senare del i Ultuna. Tidigare i programmet fungerar det tyvärr inte, då programmen är olika uppbyggda.

Inför vårterminen 2021 finns följande antal platser lediga på landskapsarkitektprogrammet i Ultuna:

  • Åk 1-3: 0 platser
  • Åk 4: 7 platser
  • Åk 5: 10 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

 

Information från SOL

Välkommen som student vid institutionen för stad och land, SOL!

Här finns information som är viktig för dig som studerar vid institutionen. Om det är något som du tycker saknas här, tala gärna om det för oss genom att kontakta sidansvarig!

Självständigt arbete

Under utbildningen på landskapsarkitektprogrammet Ultuna kommer du att göra två självständiga arbeten (examensarbeten) - ett kandidatarbete på grundnivå och ett masterarbete på avancerad nivå. För alla självständiga arbeten finns en kursplan och av ramschemat framgår när dessa kurser ges.

Kandidatarbete

Kandidatarbetet är på 15 hp (grundnivå, G2E) och kan göras i ämnet landskapsarkitektur. Efter att du genomfört kandidatarbetet kan du ta ut en kandidatexamen.

Mer information om kursen finns i kursplanen och på kurshemsidan.

Aktuell kursplan och kurshemsida

Självständigt arbete i landskapsarkitektur, G2E 

Kursledare

Lena Steffner, institutionen för stad och land


Masterarbete

Masterarbetet är på 30 hp (avancerad nivå, A2E) och kan göras i ämnet landskapsarkitektur. Efter att du genomfört masterarbetet kan du ta ut en masterexamen och en yrkesexamen.

Mer information om kursen finns i kursplanen och på kurshemsidan.

Aktuell kursplan och kurshemsida

Två kurstillfällen:

Självständigt arbete i landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet Uppsala

Självständigt arbete i landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet Uppsala

Kursledare

Åsa Ahrland, institutionen för stad och land

» SLU-bibliotekets Sök- och skrivguide

» Generell information om självständiga arbeten vid SLU

» Ansöka om examen


Publicerade studentarbeten i Epsilon

Alla godkända självständiga arbeten publiceras sedan 2008 digitalt i SLU:s elektroniska arkiv, men även flertalet arbeten från 2006 och 2007 finns där. Sök efter publicerade studentarbeten här. Äldre arbeten kan lånas på SLU-biblioteket.

» Publicerade kandidatarbeten vid institutionen för stad och land
» Publicerade masterarbeten vid institutionen för stad och land

» Publicerade kandidat- och masterarbeten vid landskapsarkitekt Alnarp

Fakta
  • Programmet ges på svenska på grundnivå och både på engelska och svenska på avancerad nivå.
  • Det engelska namnet på programmet är Landscape Architecture Programme - Uppsala.

Kontaktinformation

Programstudierektor - Landskapsarkitekt Uppsala

Malin Eriksson, universitetsadjunkt
Institutionen för stad och land, landskapsarkitektur  
Telefon: 018-671956
E-post: malin.eriksson@slu.se

Bitr programstudierektor - Landskapsarkitekt Uppsala

Maria Wisselgren, universitetsadjunkt
Institutionen för stad och land, landskapsarkitektur
Telefon: 018 - 67 1945, 0702622254
E-post: maria.wisselgren@slu.se

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Boel Sandskär, tel: 040-41 5082, E-post: boel.sandskar@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Marlén Tälleklint, tel: 018-67 2671, E-post: marlen.talleklint@slu.se

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se

Sidansvarig: boel.sandskar@slu.se