Ny sökning
LK0330

Landskapsarkitekturens metoder och roller i översiktlig planering

Kursen utgår från en kommun eller del av kommun. Landsbygden inklusive en eller flera mindre tätorter studeras utifrån sitt samband med huvudorten och utifrån ett landskapsperspektiv. Landskapets förutsättningar och problem analyseras också i ett översiktligt perspektiv i förhållande till nationella, europeiska och globala förhållanden. Centrala begrepp som landskap, demokrati och etik analyseras och diskuteras. Kommunens huvudort studeras i detta helhetsperspektiv men ägnas inte någon fördjupad analys.


I flera mindre övningsuppgifter ska kursdeltagarna i grupp utifrån en utvald kommun arbeta med olika arbetsmetoder för utveckling av kommunen eller en del av den och en studieresa görs till området. Förutom övningar om metoder för samråd samt landskapsanalys utarbetas framtidsbilder i form av visioner och scenarier för kommunens/kommundelens hållbara utveckling. Utifrån dessa övningar formuleras och motiveras – i text och på karta – förslag till rekommendationer för framtida markanvändning. Av planen ska även konsekvenserna av planförslaget tydligt framgå.


I föreläsningar och genom litteraturstudier behandlas olika teorier och metoder som gäller fysisk planering allmänt respektive planeringsprocesser, inklusive kommunikativa metoder för konflikthantering. I seminarier diskuteras hur synen på planeringens roll i samhället och därmed också planerarprofessionen har utvecklats under de senaste decennierna.


För att studenten skall fördjupa sina kunskaper om fysisk planering, dess möjligheter och begränsningar, studeras hur lagar, regler, målsättningar, avtal, stimulansåtgärder mm som rör översiktlig fysisk planering påverkas av samhällets utveckling, regionalt, nationellt och internationellt. Avslutningsvis reflekterar studenten i en artikel över hur olika värden hanterats i övningsuppgifterna samt vidare över den översiktliga planeringens möjligheter att påverka dessa värden.


Studieresa, seminarier och aktiviteter kopplade till dem är obligatoriska moment.


Kursvärdering

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Books

Kristjánsdóttir, S. (2017) Nordic experience of sustainable planning. Abington: Routledge. (Available as e-book from the library, you need to be logged into the library to access the book)

Selman, P. (2012) Sustainable landscape planning: the reconnection agenda. Abington: Routledge. (Available as e-book from the library, you need to be logged into the library to access the book)

Westin, M, Calderon, C. & Hellquist, A. (2014) The Inquiry Based Approach (IBA) - a facilitator’s handbook. SWEDESD.

Academic articles

Calderon, C. & Butler, A. (2019) Politicising the landscape: a theoretical contribution towards the development of participation in landscape planning, Landscape Research, 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01426397.2019.1594739

Campbell, H. 2012. ‘Planning ethics’ and rediscovering the idea of planning. Planning Theory, 11, 379-399. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1473095212442159

Flyvbjerg, B. (2004) Phronetic planning research: theoretical and methodological reflections, Planning Theory & Practice, 5:3, 283-306. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1464935042000250195

Forester, J. (2006) Making Participation Work When Interests Conflict: Moving from Facilitating Dialogue and Moderating Debate to Mediating Negotiations, Journal of the American Planning Association, 72:4 ,447 — 456. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01944360608976765

Hendler, S. (2005). Towards a Feminist Code of Planning Ethics. Planning Theory & Practice, 6, 53-69. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1464935042000334967

Isserman, A. (1985). Dare to Plan: An Essay on the Role of the Future in Planning Practice and Education. The Town Planning Review, 56(4), 483-491. http://www.jstor.org/stable/40112237

Joks, S., Østmo, L., & Law, J. (2020). Verbing meahcci: Living Sámi lands. The Sociological Review, 68(2), 305-321. doi:10.1177/0038026120905473

Metzger, J. (2013). Placing the Stakes: The Enactment of Territorial Stakeholders in Planning Processes. Environment and Planning A: Economy and Space, 45(4), 781–796. https://journals.sagepub.com/doi/10.1068/a45116

Reed, M., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. & Stringer, L. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. Journal of Environmental Management, Volume 90, Issue 5, 1933-1949, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001

Richardson, T. (2005). Environmental assessment and planning theory: four short stories about power, multiple rationality, and ethics. Environmental Impact Assessment Review, 25, 341-365. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925504001192

Watson, V. (2006). Deep Difference: Diversity, Planning and Ethics. Planning Theory, 5, 31-50. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1473095206061020

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0330 Anmälningskod: SLU-30157 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%