Ny sökning
LK0317

Studio – Platsen i staden och växtkännedom 2

I den här kursen får du grundläggande kunskaper och färdigheter i att gestalta en mindre plats i staden, samt växtkännedom med fokus på vår-och sommaraspekter.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0317

Läsåret 2023/2024

Studio – Platsen i staden och växtkännedom 2 (LK0317-40065)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Studio – Platsen i staden och växtkännedom 2 (LK0317-40163)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Studio – Platsen i staden och växtkännedom 2 (LK0317-40057)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Studio – Platsen i staden och växtkännedom 2 (LK0317-40050)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Studio – Platsen i staden och växtkännedom 2 (LK0317-40019)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Studio – Platsen i staden och växtkännedom 2 (LK0317-40038)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Obligatorisk litteratur

//siffran hänvisar till läsanvisningen

Aldén, B. (2010) Kulturväxternas namnsättning //5 (Finns på Canvas)

Boverket. (2020) Parker, stadsgrönska och landskap https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/gronstruktur/ //2

Corneliuson, J. (1997) *Växternas namn: Vetenskapliga växtnamns etymologi *//5 (Finns på Canvas)

Dee, C. (2001) Form and Fabric in Landscape Architecture, a Visual Introduction, sid.16, 19-27, 32-36, 42-47, 49-52, 62-69, 75, 81-84, 87-88, 92, 115-120, 123-127, 129, 131, 133-135, 144-151, 169-174, 188-194 //1 Kan laddas ner från nätet

Eliasson U. Växternas namn //5 (Finns på Canvas)

Gehl, J. (2010) Cities for People, sid 134-167, 236-239 //2

Lagerström, T. Fem artiklar om beskärning //4 (Finns på Canvas)

Naturvårdsverket, Naturreservat
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/skyddad-natur/olika-former-av-naturskydd/naturreservat/

Riksförbundet Svensk Trädgård Faktablad nr. 35 Beskärning av fruktträd //4 (Finns på Canvas).

Robinson, N. (2016). The Planting Design Handbook –Introduction, kapitel 4 “Creating Spaces with Plants” och kapitel 5 “Composite Landscape” //1

Robinson, N. (2016) The Planting Design Handbook, kapitel 1-3 och 6-7 //3

Uppsala kommun, Uppsalas parker-riktlinjer, (2014). https://www.uppsala.se/contentassets/90c7a95169c148beb968ff453852f59d/parkplan-bakgrund-tillgangsanalys-plan-parkutveckling.pdf

Läsanvisning

Dee, C. (2001) Form and Fabric in Landscape Architecture, a Visual Introduction och Robinson, N. (2016) och The Planting Design Handbook är till god hjälp under idé och gestaltningsskede, så börja läsa de böckerna redan vid kursstart.

Naturvårdsverket, Naturreservat. Övningsområdet gränsar till ett naturreservat. Du behöver därför sätta dig in i vad det innebär i samband med analysskedet.

Uppsala kommun, Uppsalas parker-riktlinjer, (2014) behandlar parkernas betydelse utifrån ett hållbarhetsperspektiv och belyser hur stadsgrönskan kan användas för att uppnå ett mer hållbart stadsbyggande. Läs riktlinjerna inför och under ditt gestaltningsarbete och reflektera kring hur du kan tillämpa riktlinjerna på vår plats. Vilka mål och riktlinjer är relevanta här? Hur vill du prioritera?

//1 Ingår i övning Rumsanalys LA/VK (se separat instruktion) och är till hjälp i idéarbetet LA.

//2 Läses inför idéskedet i gestaltningsövningen, LA.

//3 Ingår i litteraturseminarium i växtkännedom. Översiktligt: kapitel 1-3 samt kapitel 6-7. Vid läsningen - markera stycken (inkl. bilder och illustrationer) som väcker ditt intresse. Tid: ca 2 timmar. Därefter läs grundligt dina markerade stycken. Skriv ner dina reflektioner inför litteraturseminariet. Tidsåtgång: ca 3-4 timmar.

//4 Läses inför beskärningsövningen VK.

//5 Litteratur till nomenklaturövningen VK.

Referenslitteratur

Lorentzon K. och Wembling M. Gröna Fakta 5/2006, Vårlökar – användning, skötsel och komposition

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0317 Anmälningskod: SLU-40085 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%