Ny sökning
LK0419

Studio – Landskapsplanering

Kursen är upplagd kring ett obligatoriskt projektarbete i studioform där studenterna i mindre grupper besöker och gör landskapsanalyser av olika tätorter runt om i landet. En övning som bland annat möjliggör jämförelser av hur olika förutsättningar i landskapet påverkar både människors möjligheter att leva och bruka landskapet och hur förutsättningarna påverkar vegetation och växtanvändning.


Studenterna utgår i sitt arbete från en given metod men introduceras även till andra beprövade metoder relevanta för analys av landskapet. Utifrån en förändring av mark- och vattenanvändning i en svensk tätort beskriver och analyserar de landskapets förutsättningar. Uppgiften kan skifta från år till år och utgår exempelvis från lokalisering av bostäder, rekreation, energiförsörjning etc. Fokus ligger på att beskriva, bedöma och presentera landskapets förutsättningar att visa på avvägningar mellan olika aktuella anspråk. Aspekter som studeras är landskapets biofysiska egenskaper, strukturer och funktioner, även kulturella och sociala särdrag för orten. Studenterna redovisar resultatet gruppvis i text och bild samt muntligt. I en individuell skrivövning ska studenten göra jämförelser och ställa frågor relevanta för landskapsplanering.


I samband med projektarbetet introduceras ett metodiskt arbete med kartlager som verktyg för att söka, sammanställa och värdera geografisk information i en landskapsanalys.


Till projektarbetet infogas teoridelar som examineras i seminarier och med individuella skrivövningar. Teoridelarna behandlar stadsbyggnadsteori utifrån historia, ideologier och värderingar samt fysisk planering med samhällets mål, lagar och regler.


Stadsbyggnadshistoria behandlas i litteraturstudier och föreläsningar. Den svenska stadsutvecklingen sätts i samband med strömningar och idéer i samhället i Sverige och internationellt. Staden som system i landskapet studeras d v s samspelet mellan omgivande landskap, trafiksystem, bebyggelse- och blågrön struktur. Förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av olika typer av städer belyses.


Studenterna introduceras till svensk lagstiftning som styr och reglerar kommunernas fysiska planering, såsom plan- och bygglagen, miljöbalken och kulturmiljölagen. Syften med lagstiftningen diskuteras likväl som planprocessen och dess olika parter.


I föreläsningar, texter och obligatoriska seminarier diskuterar studenterna olika värderingar och intressen i relation till övergripande globala, nationella och lokala samhällsmål om långsiktigt hållbar utveckling. Etiska perspektiv lyfts, samt utifrån- och inifrånperspektiv diskuteras i relation till förändring av landskapet.


Kursen ger 15 färdighetstränande poäng.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0419

Läsåret 2023/2024

Studio – Landskapsplanering (LK0419-10184)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Studio – Landskapsplanering (LK0419-10043)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Obligatorisk litteratur:

1) Projektarbete & Reflektion (Landskapsanalys):

A) Projektarbete

Tobias Noborn, Bengt Schibbye, Emily Wade, Mia Björckebaum, Emy Lanemo, John Askling, Oskar Kindvall (2017). Landskapet är arenan – Integrerad landskapskaraktärsanalys, en metodbeskrivning. Trafikverket

Per Stahlschmidt, Simon Swaffield, Jörgen Primdahl, Vibeke Nelleman. (2017) Landscape analysis – Investigating the potentials of space and place, Routledge
Läs framförallt: kap. 7 och 8 – stöd/inspiration i projektarbetet

Den framtida staden: https://www.rj.se/globalassets/rj-arsbocker/rj2020-3_den_framtida_staden.pdf

B) Reflektion Projektarbete (Seminarium 3):

Kløcker Larsen, R., & Raitio, K. (2023). Protected areas and Indigenous rights in Sápmi: an agonistic reading of conflict and collaboration in land use planning. Journal of Environmental Policy & Planning25(3), 342- 354. https://doi.org/10.1080/1523908X.2022.2137483

Stephenson, J. (2008). The Cultural Values Model: An integrated approach to values in landscapes. Landscape and urban planning84(2), 127-139. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2007.07.003

Watson, V. (2016). Shifting approaches to planning theory: Global North and South. Urban Planning1(4), 32-41. https://doi.org/10.17645/up.v1i4.727

Buijs, A. E., Elands, B. H., & Langers, F. (2009). No wilderness for immigrants: Cultural differences in images of nature and landscape preferences. Landscape and urban Planning91(3), 113-123. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2008.12.003

2) **Planering, stadsbyggnad teorier och värderingar **

A) Planering (Översiktsplanering uppgift)

Gunnel Forsberg (red.) Samhällsplaneringens teori och praktik. Liber, Första upplagan, 2020
Läs framförallt kapitel:1, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 33, 35, 36

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/

B) Stadsbyggnad teorier & Värderingar som ligger till grund för landskapsplanering (Seminarium 2)

Matthew Carmona, Steve Tiesdell, Tim Heath and Taner Oc (2010). Public places Urban spaces - The dimensions of urban design, 2nd edition, eller tredje upplagan från 2021. Architectural Press, Elsevier.

Läs framförallt: 
The morphological dimension (s. 196-217)
The social dimension (s. 315-382)
The functional dimension (s. 384-470)

C) Stadsbyggnad och kulturmiljöns roll i samhällsplaneringen

På själva tidskriftens hemsida https://www.bebyggelsehistoria.org/, under rubriken äldre nummer kan man ladda ner Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 58/2009, läs artikeln:

Baumert, Antonia, ”Från förhistorisk boplats till miljonprogram, − om bebyggelseutvecklingen på norra Järvafältet utifrån digitala Informationskällor”, Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 58/2009, Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift , 2009.

Seminarium 1

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 82/2022 Tema: Kulturmiljöns roll i samhällsplaneringen, Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift , 2022. 
Tillgänglig för 225 kr på https://bht.bokorder.se/sv-SE/shop

Läs framförallt:

Kulturmiljöer- en oersättlig del av vår existens eller en onödig barlast, s. 4-7. (Alexandra Babos, Emelie Karlsmo & Anna Micro Vikstrand)

Norrbottens riksintressemiljöer i förändring- Stadsmiljöerna Piteå, Svartöstaden, Malmberget -Koskullskulle och Kiruna 1970-2020, s. 8-32. (Jennie Sjöholm & Anna Elmén-Berg)

Historia och kulturarv i Mälaräng- föreställningar om det förflutna i samtida stadsplanering, s. 65- 81. (Lucas Rabnor)

Välfärdssamhällets vardagslandskap under press, s. 82-101. (Catharina Nolin)

Övrig litteratur:

På Canvas:
Bengt Schibbye John Asklin, Mia Björckebaum, Sofia Löfgren (2016). *Landskapsanalys för planeläggning av vägar och järnvägar – En handledning.*Trafikverket

Om landskap och landskapsanalys för väg och järnväg – ett kunskapsunderlag med fokus på begrepp och exempel. Ulla Berglund et al. Rapport nr 1/2011, Institutionen för stad och land

Jan Nyström och Lennart Tonell (2012). Planeringens grunder - en översikt. Studentlitteratur. Tredje upplagen eller senare
Läs framförallt: kap 5 & 6

Plan och bygglag:https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900

Miljöbalk: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808

Europeiska landskapskonventionen: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f3fbe

Matthew Carmona, Steve Tiesdell, Tim Heath and Taner Oc (2010). Public places Urban spaces - The dimensions of urban design, 2nd edition, eller tredje upplagan från 2021. Architectural Press, Elsevier.
Kapitel:
The temporal dimension (s. 103-151)
The perceptual dimension (s. 152-195)
The visual dimension (s. 252-314)

Pile, S., Yazici, E., Cramer-Greenbaum, S., Keith, M., Murji, K., & Solomos, J. (2023). A progressive sense of place and the open city: Micro-spatialities and micro-conflicts on a north London council estate. Geoforum144, 103810.

https://www.skanska.se/om-skanska/skanska-i-sverige/framtidsvisioner-2070/

https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrdokument/vision-2040-mojligheternas-stockholm.pdf

https://big.dk/#projects

https://www.archdaily.com/585254/vincent-callebaut-s-2050-parisian-vision-of-a-smart-city

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/The-future-of-cities-creating-a-vision.pdf

https://www.ecotopia2121.com/

https://arwidssonstiftelsen.se/stadsplanering/framtidsstudier/

På Canvas:
*Europeiska plansystemet i korthet, Boverket 2012 *

På Canvas:
Elias Cornell (1977). Bygge av stad och land. Bokförlaget PAN/Norstedts.
Kapitlet om ”Medeltiden”

Olle Svedberg (1988). Arkitekternas århundrade – Europas arkitektur 1800-talet. Almqvist & Wiksell/Gebers förlag AB.
Kapitlet om ”Stadsplaneringen”

A E J Morris (1994). History of urban form – Before the industrial revolutions. Henry Ling Ltd.
Kapitel 5 om ”The Renaissance: Italy sets a pattern”

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0419 Anmälningskod: SLU-10152 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%