Ny sökning
MV0224

Marken som växtplats och växtkännedom 3

I kursens markdel behandlas följande områden genom föreläsningar och litteratur:


• markens uppbyggnad: fast material (mineralpartiklar, organiskt material) och porsystem (vatten och luft), markprofilen,


• olika jordartstypers egenskaper och hur de påverkar deras lämplighet för olika markanvändningsalternativ,


• markens/jordmaterialets naturliga förmåga att leverera näringsämnen och motverka försurning och vittringens roll i detta,


• lerets och humusämnenas förmåga att binda näringsämnen,


• de viktigaste växtnäringsämnena och deras växttillgänglighet,


• bindning och transport av vatten i mark och olika jordmaterial, växttillgängligt vatten och markluft,


• omsättning av organiskt material och biologiska kväveomvandlingar i marken.


Innehållet i föreläsningar bearbetas i övningar där viktiga markprocesser studeras, olika typer av data diskuteras och tolkas.


I kursens växtdel behandlas följande områden genom föreläsningar och litteratur:


• grundläggande växtanatomi och växtfysiologi inklusive sambandet mellan byggnad och funktion,


• växtplatsfaktorer (ljus, vatten och näring m.m.) som är av central betydelse för etablering, tillväxt och utveckling och hur dessa kan utläsas i växternas yttre karaktärer,


• växters årsrytm, klimatanpassning, stresstålighet och tillväxtdynamik samt vilka faktorer i deras miljö som inverkar på dessa förhållanden,


• inlärning av nya växter varvas med egen repetition av träd, buskar och örtartade växter från tidigare kurstillfällen.


I fältövningar knyts de två kursdelarna ihop genom studier av markprofiler och växtsamhällen och hur de relaterar till varandra.


Fältmomenten och en del av övningarna är obligatoriska.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MV0224

Läsåret 2023/2024

Marken som växtplats och växtkännedom 3 (MV0224-10306)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Marken som växtplats och växtkännedom 3 (MV0224-10044)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Marken som växtplats och växtkännedom 3 (MV0224-10139)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteratur markvetenskap: Markvetenskap för landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsutbildningarna i Uppsala. Karin Blombäck, Sigrun Dahlin och Jan Eriksson.

Övningshäfte markvetenskap: Övningskompendium i markvetenskap

Litteratur Växten: Växtbiologi. Tom Ericsson.

Litteratur Växtkännedom: Perennkompendium samt Träd- och buskkompendium

Kursboken i markvetenskap, övningskompendiet i markvetenskap, perennkompendiet samt träd- och buskkompendiet kommer finnas tillgängliga digitalt på Canvas vid kursstart. Hör av er till kursledaren om ni önskar få tillgång till litteraturen i förväg.

Häftet Växtbiologi kommer kunna köpas i Servicecentret (Ulls hus).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Markvetenskap Biologi
Kurskod: MV0224 Anmälningskod: SLU-10149 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%