Samhällsutveckling - landsbygd

Publicerad: 21 mars 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på kandidatprogrammet Samhällsutveckling - landsbygd

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev

Grattis till din plats på kandidatprogrammet Samhällsutveckling – landsbygd!

Vi ser framemot att möta dig som student på SLU i höst!

Höstterminen 2023 börjar med välkomnande, studieinformation och upprop måndag 28 augusti. På webbsidan ny student hittar du all information som du behöver som ny student på SLU, som välkomstaktiviteter på ditt campus och program för uppropsdagen.

Din första kurs på programmet är Introduktion till landsbygdsutveckling.

På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

Se till att du också läser den programspecifika informationen för nya studenter: https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/program-pa-grundniva/samhallsutveckling---landsbygd/

De kommande tre åren kommer att bli intressanta, lärorika och utmanande. Du kommer att studera landsbygdsutveckling i olika delar av världen, med fokus på Sverige samt från olika perspektiv med tonvikt på samhällsvetenskap. Du får kunskaper om och förståelse för centrala perspektiv och metoder inom landsbygdsutveckling. Det gäller såväl praktiska utvecklingsmetoder som vetenskapliga undersökningsmetoder, vilka krävs för att kunna studera, analysera, problematisera och bidra till landsbygders utveckling. Praktiska tillämpningar i olika verksamheter är en bärande del i programmet, vilket innebär kontakter med olika organisationer på landsbygder i Sverige såväl som i andra länder.

Kandidatprogrammet Samhällsutveckling - landsbygd utgör även en bas till en agronomexamen i landsbygdsutveckling om det kombineras med masterprogrammet landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning.

Varmt välkommen till SLU!

Katarina Pettersson, programstudierektor, katarina.pettersson@slu.se

Patrik Cras, biträdande programstudierektor, patrik.cras@slu.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Du som vill bli agronom

Information om yrkesexamen agronom

Kandidatprogrammet Samhällsutveckling - landsbygd utgör även en bas till en agronomexamen i landsbygdsutveckling om det kombineras med masterprogrammet Agronom landsbygdsutveckling. Målen för agronomexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå agronomexamen framgår nedan i enlighet med SLU:s lokala examensordning.

Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 300 högskolepoäng, med följande krav:

- minst 90 hp agronomprofilerande* kurser
- minst 90 hp i huvudområdet landsbygdsutveckling på grundnivå med successiv fördjupning inkl. 15 hp självständigt arbete (kandidatarbete, G2E)
- minst 60 hp i huvudområdet landsbygdsutveckling på avancerad nivå inkl. 30 hp självständigt arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E**)
- alla obligatoriska kurser***
- valbara kurser***

* Programkurser med tydligt yrkesrelaterat innehåll eller tydlig koppling till den agrara sektorn. Anges i utbildningsplanen för kandidatprogrammet Samhällsutveckling-landsbygd och masterprogrammet Agronom landsbygdsutveckling
** Anges i utbildningsplanen för masterprogrammet Agronom landsbygdsutveckling
*** Anges i utbildningsplanen för kandidatprogrammet Samhällsutveckling-landsbygd och masterprogrammet Agronom landsbygdsutveckling.
30 hp av de valbara kurserna kan ersättas av, för agronomexamen relevanta, kurser inom ämnesområdena: lantbruksvetenskap, livsmedelsvetenskap, biologi, markvetenskap, ekonomi, landsbygdsutveckling, husdjursvetenskap. Dessutom kan ytterligare valbara kurser ersättas av kurser inom inriktningens huvudområde/-n om de är relevanta för agronomexamen. Utöver det kan 15 hp i agronomexamen utgöras av valfria kurser.

Agronomen har kvalificerad kompetens om lantbrukssektorn, såväl inom områdena livsmedel som landsbygd och deras roll i samhället och kan bidra till att utveckla sektorns förmåga att försörja samhället med livsmedel och andra varor och tjänster på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Agronomer kombinerar agrar kunskap och akademisk ämneskompetens med relevanta yrkeskompetenser för att kunna arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer, såväl nationellt som internationellt, för kvalificerade tillämpningar inom lantbrukssektorn. Agronomer utbildas inom områdena ekonomi, djur, landsbygdsutveckling, livsmedel eller mark/växt. Kunskap om och systemförståelse av lant- och vattenbrukssektorn och naturresursernas nyttjande för ett hållbart samhälle erhålls genom viss samläsning mellan programmen inom de olika områdena.

Landsbygdsagronom: I utbildningen kombineras kunskap om landsbygdernas utveckling och kunskap om lantbruksnäringen med vetenskaplig träning och näringslivsanknytning på såväl grund- som avancerad nivå. Utbildningen ger förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta områden samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, särskilt angående landsbygders och lantbrukssektorns hållbara utveckling.

Antagning till senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2024 finns följande antal platser lediga på programmet:

 • Åk 1 antagna 2023: 5 platser
 • Åk 2 antagna 2022: 5 platser
 • Åk 3 antagna 2021: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Utbildningsplan

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Grafiskt ramschema 24/25

Ramschema läsår 24/25

Årskurs 1

Landsbygdspraktik

2024-09-02 - 2025-01-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Lokala perspektiv

2024-12-04 - 2025-01-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2025-01-20 - 2025-06-08
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2025-06-09 - 2025-08-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Landsbygdspraktik

2024-09-02 - 2025-01-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2025-01-20 - 2025-06-08
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2025-06-09 - 2025-08-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Landsbygdspraktik

2024-09-02 - 2025-01-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2025-01-20 - 2025-06-08
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2025-06-09 - 2025-08-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

För dig som vill söka till det här programmet

Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

 

Fakta

Programmet ges på svenska

Det engelska namnet på programmet är Rural Development - Societal change

 


Kontaktinformation

Tf Programsudierektor Samhällsutveckling - landsbygd

Margarita Cuadra, forskare

Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling

margarita.cuadra@slu.se, 018-67 34 65