Instruktioner för självständiga arbeten vid skogliga utbildningar

Senast ändrad: 03 juli 2023

Ett självständigt arbete, som ibland kallas för examensarbete, är en viktig del av utbildningen. I alla utbildningsprogram ingår minst ett sådant arbete, i långa program ska två självständiga arbeten genomföras, ett på grund- och ett på avancerad nivå.

Från och med höstterminen 2018 gäller nya riktlinjer för självständiga arbeten (examensarbeten) på grund- och avancerad nivå vid SLU(Utbildningshandboken). På denna sida kan du läsa om  hur arbetet ska genomföras och hur examinationen går till, vilka regler och riktlinjer som gäller och vilka instruktioner du ska följa när du ska skriva ett självständigt arbete från och med höstterminen 2018.

Ett självständigt arbete kan genomföras på olika sätt, antingen som en vanlig sammanhållen kurs med gemensam kursstart, undervisningsmoment och gemensamt avslut, eller som en flexibel kurs utan gemensam kursstart, gemensamma undervisningsmoment och gemensamt avslut.

Huvudområdet för självständigt arbete ska vara samma som huvudområdet för  examen vilket framgår av programmets utbildningsplan.

Innan du börjar - vad är din uppgift/Vad kan du skriva om?/ Förutsättningar

När skall jag börja planera för examensarbetet?

Det är fördelaktigt att planera för självständigt arbete i god tid, gärna ett år i förväg. Möjligheten är då större att den handledare och det ämnesområde du vill fördjupa dig inom har resurser att ta emot dig som student. Programstudierektorer informerar om självständigt arbete både under vår och höst, se under Terminstider-viktiga datum när dessa tillfällen ges. Självständigt arbete kan göras så snart kursens förkunskapskrav är uppfyllda men genomförs oftast under programmets sista år. Om självständigt arbete kräver fältverksamhet måste kanske delar av sommaren planeras in för fältarbete. Det kan kräva anmälan till kurs som startar på sommartermin.

Olika vägar till självständigt arbete

De tre vanligaste vägarna till examensarbete är:

  1. att du själv identifierar ett område
  2. att institutioner på fakulteten för skogsvetenskap annonserar ut projekt lämpliga för examensarbete
  3. att examensarbetet genomförs i samverkan med företag, myndigheter eller andra organisationer i samhället

Om du själv vill identifiera och påverka valet av examensarbete så är det bra om du i god tid innan starten börjar fundera på ett projekt. Du måste också ta ställning till om arbetet skall vara av vetenskaplig karaktär eller utredningskaraktär (se avsnitt nedan om olika examensarbeten). Denna process kan med fördel starta i god tid innan själva starten av ex-jobbet, t ex ½ - 1 år. Testa gärna dina idéer mot studiekamrater eller lärare. Ibland kan en till synes lysande idé fallera av någon orsak så det är bra om du inte fastnar för länge på något som senare visar sig ogenomförbart.

Ibland händer det att institutioner annonserar ut förslag på examensarbeten på sina webbsidor. Dessa kan vara mer eller mindre preciserade, ofta av vetenskaplig karaktär. Med detta menas att man formulerar en testbar hypotes, genomför experiment eller fältförsök och skriver en uppsats. Ibland är ramarna satta i och med att examensarbetet kan ingå i ett av institutionens forskningsprojekt.

Det är också vanligt att examensarbetet genomförs i samverkan med företag, myndigheter eller andra organisationer i samhället. Även här förekommer annonsering via t ex hemsidor. Men du kan själv ha en idé på ett projekt och kontakta ett lämpligt företag, myndighet eller annan organisation för att diskuterar möjligheten till ett examensarbete. Innan planeringen har gått för långt bör du även ta kontakt med en tänkbar handledare vid någon av fakultetens institutioner för att diskutera projektet. Examensarbeten som genomförs på företag, myndigheter eller annan organisation är ofta av utvecklings- eller utredningskaraktär. Enkätstudier, marknadsanalyser och revisioner av försök är vanliga, liksom upprättande av speciella skogsbruksplaner för fastigheter eller områden. Tänk på att externa värdar har en stark förväntan på att arbetet skall leverera ett resultat.

Du utför i princip ett uppdrag och det är viktigt att du kan genomföra arbetet inom den tid och enligt den överrenkommelse med uppdragsgivaren som ni gjort tillsammans. Fakulteten ser gärna att du gör examensarbete med en extern värd. Dels utvecklar du själv en större förståelse för arbetslivets villkor, samtidigt som du stärker dina kontakter med omvärlden och dels bidrar det  till utbildningens profilering.

Olika varianter av examensarbete

Ett examensarbete kan ha olika karaktär beroende på syfte. Ditt arbete kan ha någon av följande tre inriktningar som inom forskningen definieras som:

  1. grundforskning - karakteriseras av systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer utan någon bestämd tillämpning i sikte
  2. tillämpad forskning - beskrivs som ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer med en bestämd tillämpning i sikte
  3. utvecklingsarbete - karakteriseras som den verksamhet som systematiskt och metodiskt utnyttjar forskningsresultat och vetenskaplig kunskap för att åstadkomma nya produkter, nya processer, nya system, nya tjänster eller väsentliga förbättringar av dem som redan existerar.

Utöver dessa tre finns också något som kallas utredningsarbete, vilket definieras som ett projekt som syftar till att sammanställa befintlig information kring en fråga eller problem. Denna typ av arbete klassas ej som forskning enligt definitionen ovan, men slutsatser som läggs fram skall bygga på en vetenskaplig grund. Utredningsarbete bedrivs vanligen inte vid universitet, utan främst vid företag, statliga myndigheter eller andra organisationer.

De flesta examensarbeten som genomförs vid fakulteten för skogsvetenskap har inriktning mot tillämpade forskning, utvecklings-arbete eller utredningsarbete.

Förberedelser. Planering av uppgiften och genomförande inledning


Kontaktinformation