Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Kurs

Kurser utgör en högskoleutbildnings byggstenar. Varje kurs har en avgränsad omfattning, kursplan. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs.


Det finns 83 sidor som är taggade med Kurs:
Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Skogsbruk runt Östersjön Är du intresserad av sydsvenskt skogsbruk så ges i Alnarp kurser med inriktning mot sydsvenskt och nordeuropeiskt skogsbruk. Du läser kurserna tillsammans med studenter på

Genuskompetens

Detta är en kurs som skall ge studenter och yrkesverksamma en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förse dessa med analytiska verktyg för att för att på en praktiskt nivå arbeta

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

Pågående doktorandprojekt

Pågående doktorandprojekt

Pågående doktorandprojekt malin.sandberg@slu.se Pågående doktorandprojekt

Rikard Jonsson

Multikriterie-baserat beslutsstöd i skogsteknisk FoU Det svenska skogsbrukets exportberoende innebär att beslutsfattandet präglas av knivskarp konkurrens. Det traditionellt överordnade målet i

Miljöanalys

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och

Utbildning

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Raul Lacruz Fernandez

Biomass supply chains for utilization of small trees from early thinnings and marginal land Doktorandprojektet startade 2014 och är en del av forskarskolan FIRST2. Den utförs i samarbete med det

Euroforester - Masters programme

Information till dig som läser på Euroforester Master´s programme.

Kurs i fiskmärkning

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby genomför utbildningar i fiskmärkning. Kursen hålls vid efterfrågan och annonseras ut på hemsidan. Kursinnehållet består av både praktiska och teoretiska moment.

Örjan Grönlund

Nature Conservation Management Forestry in Sweden Örjan Grönlund är sedan 2012 anställd hos Skogforsk och startade 2016 ett doktorandprojekt som syftar till att öka omfattningen på åtgärder i skogar

Kurs i strategisk företagsledning

Kurs i strategisk företagsledning

Ny kurs i toppklass från SLU och Kompetenscentrum företagsledning, KCF, för aktiva företagare i den gröna sektorn! Att skapa hållbara företag som är smart organiserade kräver allt större kunskap inom