Jägmästarprogrammet

Publicerad: 07 mars 2023

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Viktiga datum

Viktiga datum detta läsår

Nu finns viktiga datum publicerade för nästa läsår på sidan för terminstider där du även hittar viktiga datum för aktuellt läsår.

Vissa dagar är reserverade för information som rör många studenter oavsett årskurs. Dessa dagar beslutas av PSR i god tid före ett läsår för att du ska ha möjlighet att notera dem. Det kan vara information inför kursval kommande läsår, aktiviteter som studentkåren ordnar eller information riktad till vissa årskurser om tex självständiga arbeten eller utbytesstudier.

Datum för omprov/omtentamen

Från läsåret 18/19 införs en ny rutin för omtentamen, med löpande examinationstillfällen under terminstiderna. Rutinen ersätter det tidigare systemet med generella omtentatillfällen vid terminsslut. Du hittar de nya datumen för aktuellt läsår här.

 

 

Nya rutiner för omtenta/omprov

Datum för omprov/omtentamen

Sedan läsåret 18/19 finns en rutin för omtentamen, med löpande examinationstillfällen under terminstiderna. Du hittar datumen på studentwebben under Terminstider och ortsspecifika uppgifter.

Vid kursstart meddelas tid för ordinarie tentamina och första och andra omprov enligt beslutade datum. Det är obligatoriskt att anmäla sig till examination. På studentwebben visas vilka omprov som är öppna för anmälan (ibland meddelar kursledaren på annat sätt). Studenten kan anmäla sig till omprov fram till 10 vardagar före provtillfället.

Självständiga arbeten (examensarbeten)

SLU har gemensamma riktlinjer för självständiga arbeten (kallas ibland för examensarbeten) på grund- och avancerad nivå vid SLU. Kursplan för självständiga arbeten har i huvudsak en gemensam skrivning för alla utbildningar på SLU inom respektive nivå. Utöver det gemensamma innehållet kan det finnas programspecifika tillägg.

Instruktioner, riktlinjer, registreringsblankett, arbetsplan och vidare länkar för det självständiga arbetet för skogliga utbildningar finns i kompendiet Instruktioner för självständiga arbeten. Det finns också en snabbguide.

Viktigt att tänka på:
Det är du som student som ansvarar för att identifiera och välja en lämplig uppgift för det självständiga arbetet. Ta i god tid kontakt med kursledare eller tänkbar handledare om möjligheten att göra självständigt arbete vid en institution. Ett villkor är att du har rätt förkunskaper för det aktuella arbetet och att handledarresurser finns tillgängligt. Institutionen kan informera om vilken anmälningskod som gäller.

Stipendier

Stipendierna är möjliga att söka varje år för dig som läser eller har läst på jägmästar- eller skogsmästarprogrammet.

Här hittar du mer information och ansöker.

Studiemedel

Studiemedel 

Tar du studiemedel på jägmästarprogrammet?

 • Sök alltid studiemedel för ett år i taget. Då prövar CSN endast dina studieresultat en gång per år vilket minskar risken att stå utan studiemedel. Läs mer på CSN:s webbsida: Vad är kravet på studieresultat?
 • För att få studiemedel behöver du alltid vara registrerad på kurs. De flesta kurser självregistrerar du dig till och du kan alltid se om du är registrerad på kurs på Ladok Student som du hittar via Studentwebben
 • Om du blir sjuk är det bra att du anmäler det redan första dagen till Försäkringskassan. Om du har lån och bidrag från CSN kan du få behålla ditt studiestöd under din sjukdom. Mer information på CSN:s webb: Om du blir sjuk
 • Aktuell information hittar du alltid på www.csn.se

Specifik studiemedelsinfo till respektive kull för läsåret 20/21

Kull 20/25
Höstterminen ser ut som vanligt och sträcker sig mellan 2020-08-31- 2021-01-17 och ni läser 30 hp under denna period. Vårterminen är förlängd och sträcker sig mellan 2021-01-18 – 2021-06-18. Under denna termin läser ni totalt 32,5 hp. Att ni läser mer än 30 hp beror på att en liten del av kursen Sverigeresa norr börjar redan i juni. Ni hittar denna information i ramschemat för ert program.

Kull 19/24
Er hösttermin sträcker sig mellan 2020-08-05 – 2021-01-17 och under denna termin läser ni 35 hp. Detta beror på att andra delen av kursen Sverigeresa norr hör till höstterminen. Vårterminen ser ut som vanligt och går mellan 2021-01-18 – 2021-06-06 och rymmer 30 hp.

Kull 18/23
Terminstiden sträcker sig mellan 2020-08-31 – 2021-06-06 och innefattar 30 hp. Väljer du att inte läsa någon kurs efter kandidatarbetet läser du 22,5 hp och din termin slutar redan 2021-05-02.

Kull 17/22 och 16/21
Höstterminen sträcker sig mellan 2020-08-31 – 2021-01-17 och innefattar 30 hp. Vårterminen går mellan 2021-06-06 och innefattar 30 hp. Väljer du att läsa på annat sätt söker du studiemedel som matchar din registrering på kurser. Om du skriver ditt examensarbete över två terminer är det viktigt att se till att du blir omregistrerad på ditt examensarbete. Be även din handledare fylla i CSN:s handledarintyg.

 

Examen

Examensbeviset är ett intyg på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor till en viss nivå. När du anser att du är klar med dina studier och vill ta ut examen måste du själv ansöka om en sådan. Kurser som ska ingå i examen måste vara helt avslutade och inrapporterade i Ladok.
Läs mer om examen här.

Examenskrav för dig som startade 2012-2015

Vi tror att du själv vill utforma din utbildning. Därför ger vi dig mer möjlighet att välja själv!

Vi tror att det är bra att då och då fundera kring och se över vad vi gör inom utbildningen. Vilka kurser ska alla läsa, vilka kurser ska erbjudas som du kan välja själv? Varje år bestämmer vi hur just kursutbudet ska se ut till nästa läsår.

2007 bestämde vi oss för att införa och ändra några krav för alla blivande jägmästare. Nu 2015 tyckte vi det var dags igen att ompröva kraven utifrån hur programmet har fungerat.
Innan ett beslut har tagits om en förändring så har det diskuterats i många sammanhang där bland annat du som student har haft  en representant förutom lärare, forskare och andra som arbeta med utbildning.

Vad är det då som är nytt?

Tidigare examenskrav (nedan) blir istället för krav en möjlighet. Du kan välja att läsa kurser på avancerad nivå inom skogsbrukets organisation och ledarskap eller  inom skogspolitik. Från och med läsåret 2017/18 finns även möjlighet att både läsa kurser inom på avancerad nivå i Umeå och läsa kurser vid något av SLU:s campus, eller utomlands. Nu har utrymmet  för valmöjlighet ökat från 60 hp till 90 hp!

Ibland vet du precis vad du vill välja, ibland är det svårt att välja bort något. Från och med läsåret 17/18 har du större möjlighet att få med mer av de du vill läsa. För någon kan det innebära att ägna ett helt läsår att skriva ett examensarbete om 60 hp. Kanske har du stött på ett spännande projekt under dina studieår och önskar att få delta i projektet och ägna dig åt det fullt ut. Nu finns den möjligheten.

Studera utomlands och välja kurser på SLU campus

Nu finns utrymme att både välja programkurser på SLU campus och plugga utomlands eftersom du har flera terminer med möjlighet att välja och sätta ihop din egen profil.

Tidigare var ett krav för att få ut examen att alla studenter skulle läsa

 • kurs i skogsbrukets organisation och ledarskap *
 • minst 5 hp skogspolitik inklusive en utlandsresa
 • skriva ett självständigt arbete om (examensarbete) på 30 hp

Från läsåret 16/17 (kull 12/17) är de två första kraven borttagna och det självständiga arbetet kan omfatta 30 hp eller 60 hp.

Du väljer själv ur bland programkurserna hur du vill att din utbildning ska vara!

 

 

 

Information om tillgodoräknande av kurser i jägmästarexamen

För att kunna tillgodoräkna sig tidigare studier i en yrkesexamen krävs att dessa motsvarar de obligatoriska programkurserna eller att de är relevanta som valbara kurser i examenskraven. Det innebär i jägmästarexamen att kursen som du läst någon annanstans i praktiken skulle, om den givits av skogsfakulteten vid SLU, kunna vara en programkurs. En bra utgångspunkt att ha i minnet. Jägmästarexamen är bred med många ämnen och utöver de rent skogliga ämnena skogshushållning och skogsvetenskap ingår biologi, teknik, miljövetenskap, naturresurshushållning och till viss del samhällsvetenskapliga delar som juridik och ekonomi. Kurser inom ledarskap och organisation kan finnas inom olika samhällsvetenskapliga ämnen. Dessutom finns metodkurser i tex vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Om du anser att kursmålen i en obligatorisk programkurs motsvaras av något du tidigare läst, eller att dina tidigare studier är relevanta som valbara kurser i din examen, kan du ansöka om tillgodoräknande. Kurserna på de tre första åren, grundnivån, kan inte ersättas av andra kurser såvida de inte exakt motsvarar innehållet i programkurserna.

Du hittar mer information och blanketter på sidan Tillgodoräknande.

 

Utbildningsplan

Jägmästarprogrammet

Programkod:
SY001

Beslutsdatum:
2016-07-01

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till jägmästarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet

enligt områdesbehörighet A11, vilket innebär minst godkänt betyg i följande kurser:

 • Biologi 2

 • Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2

 • Kemi 2

 • Matematik 4

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från

nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på

annat sätt och är dokumenterade.

Betygskravet för särskild behörighet är lägst godkänd alternativt 3.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för jägmästarexamen:

För jägmästarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som jägmästare.

Kunskaper och förståelse

För jägmästarexamen skall studenten

 • visa såväl bred kunskap inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av

området, inbegripet insikt i områdets mångvetenskapliga grund, samt insikt i aktuellt forskningsoch

utvecklingsarbete,

 • visa insikt i skogssektorns förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället, såväl nationellt som internationellt.

Färdigheter och förmåga

För jägmästarexamen skall studenten

 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera kvalificerade problem relaterade till skogssektorns komplexa system av resurser och värdeskapande processer, samt att med adekvata metoder och inom givna ramar analysera, genomföra och kritiskt utvärdera olika lösningar,

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta områden samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer angående skogssektorns hållbara utveckling,

 • visa förmåga att, i såväl nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt, klart redogöra för och diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper,

 • visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständigt arbeta med andra kvalificerade uppgifter inom skogssektorn och angränsande områden och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För jägmästarexamen skall studenten

 • visa förmåga att med helhetssyn göra bedömningar av skogssektorns nyttjande för olika ändamål med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter,

 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Jägmästarprogrammet syftar till en jägmästarexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för jägmästarexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen jägmästarexamen (degree of Master of Science in Forestry).

Examenskrav

Jägmästarexamen uppnås efter att student fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 300 hp med följande krav:

180 hp kurser på grundnivå, varav

 • 120 hp obligatoriska programkurser enligt förteckning nedan, inklusive

 • Självständigt arbete på grundnivå omfattande minst 15 hp med examinator vid någon av Skogsfakulteten institutioner, enligt fastställd kursplan inom programmet

 • 60 hp valbara programkurser enligt förteckning nedan,

samt

120 hp kurser på avancerad nivå, varav

 • 120 hp valbara programkurser enligt förteckning nedan, inklusive

 • Självständigt arbete på avancerad nivå omfattande minst 30 hp med examinator vid någon av skogsfakultetens institutioner, enligt fastställd kursplan inom programmet.

Högst 15 hp kurser på grundnivå kan efter prövning tillgodoräknas inom ramen för kravet på kurser på avancerad nivå.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Programmets syfte är att utbilda jägmästare för olika befattningar inom skogssektorn och angränsande områden. Jägmästarexamen kan även användas för att påbörja en akademisk forskarkarriär.

Programmet genomförs utifrån en pedagogisk grundtanke där man börjar med bredden; de första fyra terminerna (inklusive sommartermin som innehåller en kurs) läser alla studenter samma obligatoriska skogsvetenskapliga grundkurser (97,5 hp) - de får grundkunskaper i alla delämnen och en god överblick. Följande terminer innehåller till största delen valbara grundkurser och studenten kan då skapa en egen profil inom ämnet skogsvetenskap. På avancerad nivå kan studenterna specialisera sig inom någon av våra fem utgångar, alternativt skapa en egen profil genom att kombinera kurser från flera av dessa utgångar:

 1. Skogens ekologi och skötsel,

 2. Skogsbruk runt södra Östersjön,

 3. Skogsindustriell ekonomi,

 4. Skogsindustriell råvaruförsörjning,

 5. Skötsel av vilt och fiskpopulationer.

På avancerad nivå finns även goda möjligheter att studera vid utländska lärosäten.

Genomförandet präglas av vetenskaplighet och forskningsanknytning via bl.a. föreläsningar, övningar, projekt och seminarier, då utbildningen utformas för att knyta an till den forskning som bedrivs inom fakulteten. Utbildningen präglas även av att många kurser innehåller undervisning i fält som ger stor insikt i praktiska moment och skogssektorns förutsättningar; studenterna genomför t.ex. två längre studieresor i Sverige under den obligatoriska grundnivån. På avancerad nivå finns kurser med internationella resor (valbara). Förutom forskare/lärare vid fakulteten möter studenterna vid resor, studiebesök och exkursioner ett stort antal representanter för andra myndigheter, företag och organisationer. I vissa kurser inbjuds även gästföreläsare från näringen, i vid bemärkelse, för att bl.a. förmedla branschkunnande och yrkesanknytning.

En progression av generella kompetenser har implementerats i programmet. Kompetenserna omfattar bl.a. gruppdynamik, kommunikation (muntlig och skriftlig framställning), informationskompetens, och kritiskt tänkande. De behandlas invävt i det ordinarie kursutbudet och hjälper studenterna att uppfylla flera av målen, t.ex. vad gäller färdigheter och förmågor som att muntligt och skriftligt kunna redogöra för och diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Bred kunskap inom området, inbegripet insikt i områdets mångvetenskapliga grund, säkerställs genom de obligatoriska skogsvetenskapliga kurserna på grundnivå. För att nå väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området krävs sedan inriktnings- och specialiseringskurser inom resp. delområde. En stor andel fältundervisning inkl. studieresor bidrar till en ökad insikt i skogssektorns förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället, såväl nationellt som internationellt.

Oavsett profilering och utgång förväntas studenterna förvärva färdigheter och förmågor vad gäller integration av kunskap från relevanta områden vid hantering av komplexa företeelser och frågeställningar. I såväl individuella- som gruppuppgifter får studenterna träna problemformulering, val av adekvata metoder för datainsamling och analys, samt att inom givna ramar utvärdera olika lösningar samt redogöra för och diskutera dessa i dialog med olika grupper. De självständiga arbetena, såväl på grundnivå som på avancerad nivå, har fokus på att studenten ska erhålla den färdighet och förmåga som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt tränas genom hela programmet. Vid möten med representanter för andra myndigheter, företag och organisationer berörs ofta frågeställningar angående skogssektorns hållbara utveckling. Här tränas studenternas värderingsförmåga när vetenskapliga-, samhälleliga-, ekonomiska-, miljömässiga-, etiska- och hållbarhetsaspekter på olika problem berörs och möjliga lösningar diskuteras. På avancerad nivå fördjupas helhetssynen genom policy-, planerings-, miljövetenskaps-, socioekologiska-, och hållbarhetskurser. Det finns även en medveten strategi att studenten ska få träna och visa förmåga till olika former av lagarbete, med hjälp av rollspel, diskussioner, fallstudier, traditionella grupparbeten och seminarier.

Kurser i programmet

Obligatoriska programkurser i skogsvetenskap på grundnivå termin 1-3, 4, samt 6

Obligatoriska programkurser i skogsvetenskap på grundnivå termin 1-3, 4, samt 6

 • Skog och skogsbruk 15 hp, G1N

 • Ekologi och trädbiologi 15 hp, G1N

 • Skogens ekonomi 15 hp, G1N

 • Praktiskt skogsbruk 15 hp, G1F

 • Sverigeresa norr 7,5 hp, G1F

 • Skogspolitik och naturvård 15 hp, G1F

 • Statistik och skogsinventering 15 hp, G1F

 • Sverigeresan söder 7,5 hp, G2F

 • Skogens skötsel, planering och hälsa, 15 hp, G2F

 • Självständigt kandidatarbete i Skogsvetenskap 15 hp, G2E

Valbara programkurser i skogsvetenskap på grundnivå termin 4-6

 • Skogsekosystemets kemiska grunder 15 hp, G1F

 • Marklära, hydrologi och meteorologi 7,5 hp, G2F

 • Skogsteknologi och virkeslära 15 hp, G1F

 • Marknadsinriktad virkesförsörjning 7,5 hp, G2F

 • Skoglig ekologi 15 hp, G2F

 • Växtbiologi för framtidens skogsbruk 7, 5 hp, G2F

 • Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd 7, 5 hp, G2F

 • Skogliga ekonomiska analyser 15 hp, G2F

 • Marknadsföring och organisation – förvaltning av bioresurser 7,5 hp, G2F

Valbara programkurser i skogsvetenskap på avancerad nivå termin 7 - 10

 • Skogsträdens skadegörare: interaktioner, ekologi och skötsel, 15 hp, A1N

 • Site productivity and production ecology 15 hp, A1N

 • Forest history 7, 5 hp, A1N

 • Silviculture – advanced course 7, 5 hp, A1N

 • Forest vegetation ecology 7, 5 hp, A1N

 • Bevarande biologi 7, 5 hp, A1N

 • Sustainable Management of Boreal Forests 15 hp, A1F

 • Ädellövskog - Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för mångbruk, 15 hp, A1F

 • Skötsel av tempererade skogar, 15 hp, A1N

 • Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser 15 hp, A1N

 • Uthålligt skogsbruk i södra Sverige 15 hp, A1N

 • Planering för hållbart skogsbruk - teori, metod och verktyg, 15 hp, A1N

 • Hållbar marknadsföring i biobaserad sektor 15 hp, A1F

 • Skogsindustriell försörjningsstrategi 15 hp, A1N

 • Operativ styrning av virkesleveranser 15 hp, A1N

 • Trävetenskap och träteknologi, 15.0 hp, A1N

 • Skogliga hållbarhetsanalyser 7, 5 hp, A1N

 • Styrning av skogliga värdekedjor, 15.0 hp A1N

 • Geographical information technology II 7, 5 hp, A1F

 • Den internationella skogssektorn - Struktur och politik, 15 hp, A1N

 • Skogspolitik - svenskt och internationellt perspektiv 7,5 hp, A1N

 • Nationell och internationell skogspolitik, 15 hp, A1N

 • Hållbar skogsskötsel och markanvändning i tropikerna, 15,0 hp, A1F

 • Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv 15 hp, A1N

 • Fjärranalys och skoglig inventering 15 hp, A1N

 • Inventeringsmetoder för vilt och fisk, 15 hp, A1N

 • Tillämpad populationsekologi, 15 hp, A1N

 • Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning, 15 hp, A1N

 • Skötsel av vilt- och fiskpopulationer, 15 hp, A1F

Obligatorisk programkurs på avancerad nivå

 • Självständigt arbete i skogsvetenskap inom jägmästarprogrammet 30 hp, A2E

eller

 • Självständigt arbete i skogsvetenskap inom jägmästarprogrammet 60 hp, A2E

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb. Smärre förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas inför varje kommande läsår.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Övergångsbestämmelser

Student som till och med läsåret 2015/16 antagits till SY001 jägmästarprogrammet har ett examenskrav som totalt omfattar 300 hp där nedanstående kurser om sammanlagt 180 hp är obligatoriska

 • Skogsekosystemet 28 hp

 • Matematisk Statistik, 7 hp

 • Geografisk Informations-teknologi I (GIT I), 7 hp

 • Skogsekonomisk grundkurs 8 hp

 • Skogshushållning och virkesförädling 12hp

 • Botanik, 4,5hp

 • Boreal ekologi och skogsskötsel, 15hp

 • Inventering och statistik, 9hp

 • Rättskunskap i skogsbruket, 4hp

 • Ekosystemets biogeokemi och fysik, 19hp

 • Ekonomiska beslutstöd i företag, 4hp,

 • Virkeslära, 7,5hp

 • Skogsteknologi, 7,5hp

 • Skoglig planering och skogsskötsel, 5hp

 • Sverigeresan Söder 9hp

 • Marknadsföring, 7,5hp och Företagets organisation och ledning, 7,5hp och Externredovisning, 7,5hp

 • Ekonomisk analys av av skogliga beslut, 7,5hp

 • Marknadsinriktad virkesförsörjning, 7,5hp

 • Skogsskötsel och skogsbruksplanering, 15hp

 • Planvis som beslutsstöd, 7,5 hp

 • Växtbiologi, 7,5hp

 • Ekologi, 15hp

 • Kandidatarbete i Skogsvetenskap med företagsekonomisk inriktning, 15hp

 • Kandidatarbete i Skogsvetenskap, 15hp

Efter att ovanstående kurser lagts ner kan kravet om obligatoriska kurser uppfyllas genom följande kurser, efter prövning om tillgodoräknande i varje enskilt fall:

 • Skog och skogsbruk 15 hp, G1N

 • Ekologi och trädbiologi 15 hp, G1N

 • Skogens ekonomi 15 hp, G1N

 • Praktiskt skogsbruk 15 hp, G1F

 • Sverigeresa norr 7,5 hp, G1F

 • Preliminär titel: Skog och samhälle 15 hp, G1F

 • Preliminär titel: Inventering och statistik 15 hp, G1F

 • Preliminär titel: Sverigeresa söder 7,5 hp, G2F

 • Kandidatarbete i Skogsvetenskap 15 hp, G2E

Preliminär titel: Skogsekosystemets biogeokemi och -fysik 15 hp, G2F

 • Preliminär titel: Skogshushållning I 15 hp, G2F

 • Preliminär titel: Biogeokemins grunder och tillämpning 7,5 hp, G2F

 • Preliminär titel: Skogshushållning II 7,5 hp, G2F

 • Preliminär titel: Skogsskötsel och skogsbruksplanering 15 hp, G2F

 • Preliminär titel: Företagsekonomi I 15 hp, G2F

 • Preliminär titel: Ekologi 15 hp, G2F

 • Preliminär titel: Virkeslära 15 hp, G2F

 • Preliminär titel: Växtbiologi för framtida skog 7, 5 hp, G2F

 • Preliminär titel: PlanVis som beslutsstöd vid skoglig planering 7, 5 hp, G2F

 • Preliminär titel: Företagsekonomi II 7,5 hp, G2F

Övriga föreskrifter

Tidigare versioner av utbildningsplanen för SY001 jägmästarprogrammet har fastställts av fakultetsnämnden vid fakulteten för skogsvetenskap.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på jägmästarprogrammet med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på forskarnivå

Ramschema läsår 23/24

Översiktsbild läsår 23/24

Lista examensarbeten läsår 23/24

Årskurs 4

Produktionsekonomi

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Skoglig föryngring

2024-06-03 - 2024-09-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 5

Produktionsekonomi

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Skoglig föryngring

2024-06-03 - 2024-09-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Här finns utbildningsplan med examensmål för dig som startar hösten 2016 eller senare.


Kontaktinformation

Programstudierektorer

Per-Ola Hedwall  och Erik Anerud
Fakulteten för skogsvetenskap
PSR-jmp@slu.se, 018 67 10 00 vxl.

Handläggare:

Gunnel Eriksson, Utbildningshandläggare
Fakulteten för skogsvetenskap
gunnel.eriksson@slu.se, Telefon: 090-786 82 46