Jägmästarprogrammet

Publicerad: 19 september 2018
jagmastare1.png

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Välkomstbrev 2018

Grattis till din plats på jägmästarprogrammet!
Vi ser fram mot att möta dig som student här i höst.

Programstarten sker måndagen den 3 september. Alla nya jägmästarstudenter samlas klockan 09.00 i sal Björken, plan 6, SLU i Umeå. Under förmiddagen kommer du att introduceras till vårt universitet och till ditt program. Vi håller också ett upprop och observera att du måste närvara vid uppropet för att behålla din utbildningsplats. Har du förhinder måste du meddela detta med epost till antagning@slu.se senast 09:00 på uppropsdagen. Ett preliminärt program för förmiddagen hittar du här.

Den första terminen läser du två kurser; den första kursen Skog och skogsbruk 15 hp följs av kursen Ekologi och trädbiologi 15 hp. Tillsammans ger dessa kurser en förståelse för skogens olika värden, introducerar hur skogsbruk och skogsskötselåtgärder samspelar med växtplatsens förutsättningar, ger grundläggande kunskaper om trädets biologi, egenskaper och roll i skogsekosystemet, samt om växters och djurs ekologi. Kurserna tar även upp och tränar färdigheter i informationskompetens och kritiskt tänkande.

Under de första tre åren på programmet läser du grundläggande kurser vid campus Umeå. Efter dessa tre år kan du, utifrån ditt intresseområde, fördjupa dig med två års studier inom en valfri inriktning. Hela eller delar av dessa två studieår kan du förlägga till något av SLU:s campus i Alnarp, Umeå eller Uppsala. Mer information om jägmästarprogrammet hittar du på programsidan på studentwebben.

Vår förhoppning är att dina studieår vid vårt program blir värdefulla, spännande, arbetsamma men också roliga. Även om du som student står i centrum för vårt arbete måste du komma ihåg att du själv har ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat.

Förberedelser och viktig kursinformation. På studentwebben och sidan Ny student hittar du information som du behöver som ny student på SLU.

På jägmästarprogrammet bedrivs delar av undervisningen utomhus i olika skogsmiljöer. Redan under de första veckorna genomförs olika exkursioner och då behöver du bra kläder och skor för utomhusaktiviteter i alla vädertyper. Från och med kursvecka 2 behöver du ha tillgång till en robust och pålitlig cykel för att kunna delta i cykelexkursioner.

Utrustningslista, schema och ytterligare information om kursen Skog och skogsbruk  15 hp kommer du att hitta på kurshemsidan som fylls på under sommaren. Kontaktuppgifter till kursledare för kursen hittar du också där.

Varmt välkommen till SLU och jägmästarprogrammet!
Anders Karlsson & Ola Carlén, programstudierektorer

 

Viktiga datum

Viktiga datum detta läsår

Nu finns viktiga datum publicerade för nästa läsår på sidan för terminstider där du även hittar viktiga datum för aktuellt läsår.

Vissa dagar är reserverade för information som rör många studenter oavsett årskurs. Dessa dagar beslutas av PSR i god tid före ett läsår för att du ska ha möjlighet att notera dem. Det kan vara information inför kursval kommande läsår, aktiviteter som studentkåren ordnar eller information riktad till vissa årskurser om tex självständiga arbeten eller utbytesstudier.

Datum för omprov/omtentamen

Från läsåret 18/19 införs en ny rutin för omtentamen, med löpande examinationstillfällen under terminstiderna. Rutinen ersätter det tidigare systemet med generella omtentatillfällen vid terminsslut. Du hittar de nya datumen för aktuellt läsår här.

 

 

Nya rutiner för omtenta/omprov

Datum för omprov/omtentamen

Från läsåret 18/19 införs en ny rutin för omtentamen, med löpande examinationstillfällen under terminstiderna. Rutinen ersätter det tidigare systemet med generella omtentatillfällen vid terminsslut. Du hittar de nya datumen för aktuellt läsår här och nedan:


Följande datum ska omprov hållas lå 18/19:

Tabell 1: Datum för omprov läsåret 18/19.
Kurser i läsperiod (läsår) Omprov 1 Omprov 2

Period 4 (17/18)

1 september 2018 10 oktober 2018
Period 1 (18/19) 12 december 2018 27 februari 2019

Period 2 (18/19)

27 februari 2019

8 maj 2019
Period 3 (18/19) 8 maj 2019 15 juni 2019
Period 4A (18/19) 15 juni 2019 9 oktober 2019
Period 4B (18/19)

31 augusti 2019

9 oktober 2019

Så funkar det

I det nya systemet ges omprov utifrån kursens placering i läsperiod. För en kurs ges normalt tre examinationstillfällen per läsår, en ordinarie tentamen inom kurstiden, ett första omprov och ett andra omprov. Första omprov infaller den 6:e onsdagen i läsperioden efter kurstillfället och ett andra omprov den 6:e onsdagen i den därpå följande läsperioden. Dessa omprov förläggs till onsdagseftermiddagar. Datum för omprov meddelas på SLU-webben tillsammans med terminstider och andra viktiga datum.

Därtill förläggs ett omprovtillfälle strax efter vårterminens slut och ett till strax innan höstterminens start för att fånga upp studenter från period 3 och 4A respektive 4B som behöver göra omprov. Dessa omprov förläggs till lördagar med start kl 9.00.

Under en övergångsperiod kommer omprovtillfället i juni även att fungera som generellt omprovtillfälle för de studenter som behöver tentera kurser som inte naturligt fasar in i den nya modellen, främst äldre kurser.

Vid kursstart meddelas tid för ordinarie tentamina och första och andra omprov enligt beslutade datum. Från höstterminen 2018 är det obligatoriskt att anmäla sig till examination. På studentwebben visas vilka omprov som är öppna för anmälan (ibland meddelar kursledaren på annat sätt). Studenten kan anmäla sig till omprov fram till 10 vardagar före provtillfället.

Självständiga arbeten (examensarbete) från hösten 2018

Från och med höstterminen 2018 gäller nya riktlinjer för självständiga arbeten (kallas ibland för examensarbeten) på grund- och avancerad nivå vid SLU. Kursplan för självständiga arbeten har i huvudsak en gemensam skrivning för alla utbildningar på SLU inom respektive nivå. Utöver det gemensamma innehållet kan yrkesutbildningar ha programspecifika tillägg.

I samband med de central förändringarna görs även en del justeringar på skogsvetenskapliga fakulteten. Instruktioner, riktlinjer, registreringsblankett, arbetsplan och vidare länkar för det självständiga arbetet för skogliga utbildningar finns i kompendiet Instruktioner för självständiga arbeten. Dessa gäller för alla självständiga arbeten som startar från och med höstterminen 2018.

De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare:

 • Gemensam skrivning i kursplaner för självständiga arbeten. Se kursplan på studentwebben.
 • Nya lärandemål och betygskriterier
 • Separat blankett för registrering på kurs
 • Arbetsplanen är inte längre underlag för registrering på kurs. Fungerar nu som projektplan.
 • Datum för muntlig redovisning ska anges i arbetsplanen
 • Fem fasta redovisningsveckor per läsår. Institution beslutar om dag (datum anges i arbetsplanen)
 • Anmälan till redovisning görs på webben
 • Nytt upplägg för muntlig redovisning med opposition
 • Opposition blir obligatorisk för alla examensarbeten och kommer att betygsättas
 • Studenter vid samma redovisningstillfälle förväntas delta vid tillfällets alla redovisningar
 • Möjligheten till högre betyg är kopplas till 1:a och 2:a redovisningstillfället enligt arbetsplan.
 • Examination sker på den version av rapporten som lämnas in en vecka efter muntlig redovisning

Stipendier

Stipendierna är möjliga att söka varje år för dig som läser eller har läst på jägmästar- eller skogsmästarprogrammet.

Här hittar du mer information och ansöker.

Studiemedel

Studiemedel 

När du söker studiemedel måste du ange vilka veckor du är registrerad på kurs, vilket innebär att du har rätt att söka studiemedel för dessa veckor. Om du följer programmet så ska du söka studiemedel för programstudier. Utifrån vilka kurser du läser kan du avgöra vilka studietider du har, information om studietid finns på varje kurssida. Nedan följer några tips för att underlätta för dig när du ansöker om studiemedel. För frågor om studiemedel vänd dig till CSN webbsida .

Sök alltid för ett helt läsår så undviker du krångel runt jul med förnyad prövning och du har på dig till ytterligare nästa läsår att nå upp till kraven på studieresultat som CSN ställer.

 • Ange vilket program du läser
 • Kontrollera att de förifyllda datumen/veckorna stämmer överens med den tid du har rätt och önskar att söka studiemedel för
 • Kontrollera om just ditt studieår följer terminstiderna eller om du läser mer eller färre poäng. Du hittar SLU:s ordinarie terminstider på studentwebben.
 • Du hittar kurstider och poäng för varje kurs i ramschemat.
 • Ett vanligt läsår är 60 högskolepoäng (hp), höstterminen är 30 hp och vårterminen 30 hp.

För dig som läser jägmästarprogrammet gäller följande:

 • Årskurs I, antagna ht 2018, läser ett fullt läsår om 60 hp.  Dessutom läser ni en obligatorisk kurs, Sverigeresan norr , sommaren 2019 som ni kan söka studiemedel för. Det innebär att termin II , våren 2019 är lite längre och motsvarar 62,5 hp.  Kursen omfattar 7, 5 hp. Kursen är uppdelad i två studieperioder. Studietiderna (datum) för del I som omfattar 2,5 hp samt del II, som omfattar 5 hp, hittar ni på kurshemsidan eller i ramschemat. Ni kan tyvärr inte söka studiemedel för sommaren 2019 ännu, utan ni söker för lå 18/19 och lägger sedan till  sommarkursen genom att  ändra er ansökan  efter årskiftet.
 • Årskurs II, antagna ht 2017läser ett utökat studieår då termin 3, höstterminen, börjar med del II av kursen Sverigeresan norr, enligt tidigare information söker du studiemedel för del II av kursen tillsammans med  kurserna termin 3 och 4. Det innebär att hösten, termin 3, motsvarar 35 hp och våren termin 4, 30 hp. 
 • Årskurs III och senare, antagna ht 2016 och tidigare, läser 60 hp per läsår enligt ordinarie terminstider. Däremot finns en möjlighet att efter kandidatarbetet, då ni uppnått 180 hp, avsluta terminen lite tidigare. Då söker ni enbart studiemedel för 52,5 hp termin 6.

Examen

Examensbeviset är ett intyg på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor till en viss nivå. När du anser att du är klar med dina studier och vill ta ut examen måste du själv ansöka om en sådan. Kurser som ska ingå i examen måste vara helt avslutade och inrapporterade i Ladok.
Läs mer om examen här.

Examenskrav för dig som startade 2012-2015

Vi tror att du själv vill utforma din utbildning. Därför ger vi dig mer möjlighet att välja själv!

Vi tror att det är bra att då och då fundera kring och se över vad vi gör inom utbildningen. Vilka kurser ska alla läsa, vilka kurser ska erbjudas som du kan välja själv? Varje år bestämmer vi hur just kursutbudet ska se ut till nästa läsår.

2007 bestämde vi oss för att införa och ändra några krav för alla blivande jägmästare. Nu 2015 tyckte vi det var dags igen att ompröva kraven utifrån hur programmet har fungerat.
Innan ett beslut har tagits om en förändring så har det diskuterats i många sammanhang där bland annat du som student har haft  en representant förutom lärare, forskare och andra som arbeta med utbildning.

Vad är det då som är nytt?

Tidigare examenskrav (nedan) blir istället för krav en möjlighet. Du kan välja att läsa kurser på avancerad nivå inom skogsbrukets organisation och ledarskap eller  inom skogspolitik. Från och med läsåret 2017/18 finns även möjlighet att både läsa kurser inom på avancerad nivå i Umeå och läsa kurser vid något av SLU:s campus, eller utomlands. Nu har utrymmet  för valmöjlighet ökat från 60 hp till 90 hp!

Ibland vet du precis vad du vill välja, ibland är det svårt att välja bort något. Från och med läsåret 17/18 har du större möjlighet att få med mer av de du vill läsa. För någon kan det innebära att ägna ett helt läsår att skriva ett examensarbete om 60 hp. Kanske har du stött på ett spännande projekt under dina studieår och önskar att få delta i projektet och ägna dig åt det fullt ut. Nu finns den möjligheten.

Studera utomlands och välja kurser på SLU campus

Nu finns utrymme att både välja programkurser på SLU campus och plugga utomlands eftersom du har flera terminer med möjlighet att välja och sätta ihop din egen profil.

Tidigare var ett krav för att få ut examen att alla studenter skulle läsa

 • kurs i skogsbrukets organisation och ledarskap *
 • minst 5 hp skogspolitik inklusive en utlandsresa
 • skriva ett självständigt arbete om (examensarbete) på 30 hp

Från läsåret 16/17 (kull 12/17) är de två första kraven borttagna och det självständiga arbetet kan omfatta 30 hp eller 60 hp.

Du väljer själv ur bland programkurserna hur du vill att din utbildning ska vara!

 

 

 

Information om tillgodoräknande av kurser i jägmästarexamen

För att kunna tillgodoräkna sig tidigare studier i en yrkesexamen krävs att dessa motsvarar de obligatoriska programkurserna eller att de är relevanta som valbara kurser i examenskraven. Det innebär i jägmästarexamen att kursen som du läst någon annanstans i praktiken skulle, om den givits av skogsfakulteten vid SLU, kunna vara en programkurs. En bra utgångspunkt att ha i minnet. Jägmästarexamen är bred med många ämnen och utöver de rent skogliga ämnena skogshushållning och skogsvetenskap ingår biologi, teknik, miljövetenskap, naturresurshushållning och till viss del samhällsvetenskapliga delar som juridik och ekonomi. Kurser inom ledarskap och organisation kan finnas inom olika samhällsvetenskapliga ämnen. Dessutom finns metodkurser i tex vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Om du anser att kursmålen i en obligatorisk programkurs motsvaras av något du tidigare läst, eller att dina tidigare studier är relevanta som valbara kurser i din examen, kan du ansöka om tillgodoräknande. Kurserna på de tre första åren, grundnivån, kan inte ersättas av andra kurser såvida de inte exakt motsvarar innehållet i programkurserna.

Du hittar mer information och blanketter på sidan Tillgodoräknande.

 

Här finns utbildningsplan med examensmål för dig som startar hösten 2016 eller senare.


Kontaktinformation

Programstudierektor Jägmästarprogrammet

Anders Karlsson eller Ola Carlén
Fakulteten för skogsvetenskap
PSR-jmp@slu.se018 67 10 00 vxl.

Sidansvarig: maria.sterner@slu.se