Jägmästarprogrammet

Publicerad: 05 mars 2024

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Viktiga datum

Viktiga datum detta läsår

Nu finns viktiga datum publicerade för nästa läsår på sidan för terminstider där du även hittar viktiga datum för aktuellt läsår.

Vissa dagar är reserverade för information som rör många studenter oavsett årskurs. Dessa dagar beslutas av PSR i god tid före ett läsår för att du ska ha möjlighet att notera dem. Det kan vara information inför kursval kommande läsår, aktiviteter som studentkåren ordnar eller information riktad till vissa årskurser om tex självständiga arbeten eller utbytesstudier.

Datum för omprov/omtentamen

Från läsåret 18/19 införs en ny rutin för omtentamen, med löpande examinationstillfällen under terminstiderna. Rutinen ersätter det tidigare systemet med generella omtentatillfällen vid terminsslut. Du hittar de nya datumen för aktuellt läsår här.

 

 

Nya rutiner för omtenta/omprov

Datum för omprov/omtentamen

Skogsfakulteten har en rutin för omtentamen, med löpande examinationstillfällen under terminstiderna. Du hittar datumen på studentwebben under Terminstider och ortsspecifika uppgifter.

Vid kursstart meddelas tid för ordinarie tentamina och första och andra omprov enligt beslutade datum. Det är obligatoriskt att anmäla sig till examination. På studentwebben visas vilka omprov som är öppna för anmälan (ibland meddelar kursledaren på annat sätt). Studenten kan anmäla sig till omprov fram till 10 vardagar före provtillfället.

Självständiga arbeten (examensarbeten)

SLU har gemensamma riktlinjer för självständiga arbeten (kallas ibland för examensarbeten) på grund- och avancerad nivå vid SLU. Kursplan för självständiga arbeten har i huvudsak en gemensam skrivning för alla utbildningar på SLU inom respektive nivå. Utöver det gemensamma innehållet kan det finnas programspecifika tillägg.

Instruktioner, riktlinjer, registreringsblankett, arbetsplan och vidare länkar för det självständiga arbetet för skogliga utbildningar finns i kompendiet Instruktioner för självständiga arbeten. Det finns också en snabbguide.

Viktigt att tänka på:
Det är du som student som ansvarar för att identifiera och välja en lämplig uppgift för det självständiga arbetet. Ta i god tid kontakt med kursledare eller tänkbar handledare om möjligheten att göra självständigt arbete vid en institution. Ett villkor är att du har rätt förkunskaper för det aktuella arbetet och att handledarresurser finns tillgängligt. Institutionen kan informera om vilken anmälningskod som gäller.

Stipendier

Stipendierna är möjliga att söka varje år för dig som läser eller har läst på något av skogsfakultetens kandidat- och masterprogram

Här hittar du mer information och ansöker.

Studiemedel

Studiemedel 

Tar du studiemedel på jägmästarprogrammet?

  • Sök alltid studiemedel för ett år i taget. Då prövar CSN endast dina studieresultat en gång per år vilket minskar risken att stå utan studiemedel. Läs mer på CSN:s webbsida: Vad är kravet på studieresultat?
  • För att få studiemedel behöver du alltid vara registrerad på kurs. De flesta kurser självregistrerar du dig till och du kan alltid se om du är registrerad på kurs på Ladok Student som du hittar via Studentwebben
  • Om du blir sjuk är det bra att du anmäler det redan första dagen till Försäkringskassan. Om du har lån och bidrag från CSN kan du få behålla ditt studiestöd under din sjukdom. Mer information på CSN:s webb: Om du blir sjuk
  • Aktuell information hittar du alltid på www.csn.se

Specifik studiemedelsinfo till respektive kull för läsåret 20/21

Kull 20/25
Höstterminen ser ut som vanligt och sträcker sig mellan 2020-08-31- 2021-01-17 och ni läser 30 hp under denna period. Vårterminen är förlängd och sträcker sig mellan 2021-01-18 – 2021-06-18. Under denna termin läser ni totalt 32,5 hp. Att ni läser mer än 30 hp beror på att en liten del av kursen Sverigeresa norr börjar redan i juni. Ni hittar denna information i ramschemat för ert program.

Kull 19/24
Er hösttermin sträcker sig mellan 2020-08-05 – 2021-01-17 och under denna termin läser ni 35 hp. Detta beror på att andra delen av kursen Sverigeresa norr hör till höstterminen. Vårterminen ser ut som vanligt och går mellan 2021-01-18 – 2021-06-06 och rymmer 30 hp.

Kull 18/23
Terminstiden sträcker sig mellan 2020-08-31 – 2021-06-06 och innefattar 30 hp. Väljer du att inte läsa någon kurs efter kandidatarbetet läser du 22,5 hp och din termin slutar redan 2021-05-02.

Kull 17/22 och 16/21
Höstterminen sträcker sig mellan 2020-08-31 – 2021-01-17 och innefattar 30 hp. Vårterminen går mellan 2021-06-06 och innefattar 30 hp. Väljer du att läsa på annat sätt söker du studiemedel som matchar din registrering på kurser. Om du skriver ditt examensarbete över två terminer är det viktigt att se till att du blir omregistrerad på ditt examensarbete. Be även din handledare fylla i CSN:s handledarintyg.

 

Examen

Examensbeviset är ett intyg på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor till en viss nivå. När du anser att du är klar med dina studier och vill ta ut examen måste du själv ansöka om en sådan. Kurser som ska ingå i examen måste vara helt avslutade och inrapporterade i Ladok.
Läs mer om examen här.

Examenskrav för dig som startade 2012-2015

Vi tror att du själv vill utforma din utbildning. Därför ger vi dig mer möjlighet att välja själv!

Vi tror att det är bra att då och då fundera kring och se över vad vi gör inom utbildningen. Vilka kurser ska alla läsa, vilka kurser ska erbjudas som du kan välja själv? Varje år bestämmer vi hur just kursutbudet ska se ut till nästa läsår.

2007 bestämde vi oss för att införa och ändra några krav för alla blivande jägmästare. Nu 2015 tyckte vi det var dags igen att ompröva kraven utifrån hur programmet har fungerat.
Innan ett beslut har tagits om en förändring så har det diskuterats i många sammanhang där bland annat du som student har haft  en representant förutom lärare, forskare och andra som arbeta med utbildning.

Vad är det då som är nytt?

Tidigare examenskrav (nedan) blir istället för krav en möjlighet. Du kan välja att läsa kurser på avancerad nivå inom skogsbrukets organisation och ledarskap eller  inom skogspolitik. Från och med läsåret 2017/18 finns även möjlighet att både läsa kurser inom på avancerad nivå i Umeå och läsa kurser vid något av SLU:s campus, eller utomlands. Nu har utrymmet  för valmöjlighet ökat från 60 hp till 90 hp!

Ibland vet du precis vad du vill välja, ibland är det svårt att välja bort något. Från och med läsåret 17/18 har du större möjlighet att få med mer av de du vill läsa. För någon kan det innebära att ägna ett helt läsår att skriva ett examensarbete om 60 hp. Kanske har du stött på ett spännande projekt under dina studieår och önskar att få delta i projektet och ägna dig åt det fullt ut. Nu finns den möjligheten.

Studera utomlands och välja kurser på SLU campus

Nu finns utrymme att både välja programkurser på SLU campus och plugga utomlands eftersom du har flera terminer med möjlighet att välja och sätta ihop din egen profil.

Tidigare var ett krav för att få ut examen att alla studenter skulle läsa

  • kurs i skogsbrukets organisation och ledarskap *
  • minst 5 hp skogspolitik inklusive en utlandsresa
  • skriva ett självständigt arbete om (examensarbete) på 30 hp

Från läsåret 16/17 (kull 12/17) är de två första kraven borttagna och det självständiga arbetet kan omfatta 30 hp eller 60 hp.

Du väljer själv ur bland programkurserna hur du vill att din utbildning ska vara!

 

 

 

Information om tillgodoräknande av kurser i jägmästarexamen

För att kunna tillgodoräkna sig tidigare studier i en yrkesexamen krävs att dessa motsvarar de obligatoriska programkurserna eller att de är relevanta som valbara kurser i examenskraven. Det innebär i jägmästarexamen att kursen som du läst någon annanstans i praktiken skulle, om den givits av skogsfakulteten vid SLU, kunna vara en programkurs. En bra utgångspunkt att ha i minnet. Jägmästarexamen är bred med många ämnen och utöver de rent skogliga ämnena skogshushållning och skogsvetenskap ingår biologi, teknik, miljövetenskap, naturresurshushållning och till viss del samhällsvetenskapliga delar som juridik och ekonomi. Kurser inom ledarskap och organisation kan finnas inom olika samhällsvetenskapliga ämnen. Dessutom finns metodkurser i tex vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Om du anser att kursmålen i en obligatorisk programkurs motsvaras av något du tidigare läst, eller att dina tidigare studier är relevanta som valbara kurser i din examen, kan du ansöka om tillgodoräknande. Kurserna på de tre första åren, grundnivån, kan inte ersättas av andra kurser såvida de inte exakt motsvarar innehållet i programkurserna.

Du hittar mer information och blanketter på sidan Tillgodoräknande.

 

Utbildningsplan

Ramschema läsår 23/24

Översiktsbild läsår 23/24

Lista examensarbeten läsår 23/24

Årskurs 4

Produktionsekonomi

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 5

Produktionsekonomi

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Ramschema läsår 24/25

Årskurs 5