Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Markvetenskap

Inom markvetenskap betraktar man marken som en naturresurs. Studierna innefattar markens uppbyggnad och dess kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper. Dessa egenskaper sätts i förhållande till användning och skötsel av jordarna.


Det finns 291 sidor som är taggade med Markvetenskap:
Markinfo

Markinfo

MarkInfo är ett informationssystem om markegenskaper och vegetation för skogsmark i Sverige. Institutionen för mark och miljö och Naturvårdsverket driver MarkInfo tillsammans.

Forskare tonar ner faran med ris

Forskare från institutionen för mark och miljö tonar ner faran med ekologiskt ris i Sverige. I de flesta länder i Asien finns ingen eller lite arsenik i berggrunden. – Generellt sett skulle jag inte

Forskare tonar ner faran med ris

Forskare från institutionen för mark och miljö tonar ner faran med ekologiskt ris i Sverige. I de flesta länder i Asien finns ingen eller lite arsenik i berggrunden. – Generellt sett skulle jag inte

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur

NJV:s egna forskningsanläggningar inkluderar hela kedjan från fält till djur. Vi är också den enda institutionen vid SLU som har en ladugårdsdrift i sin verksamhet. Vår försöksstation är en del av

Publikationer

NJV publicerar både vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten. De populärvetenskapliga publiceras dels som korta info-blad kallade "Nytt från NJV" och dels som lite längre rapporter. Vi har även

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Forskning, grundutbildning och forskarutbildning bedrivs inom ämnena husdjursvetenskap, växtodlingslära och markvetenskap. Bredden i NJV:s verksamhet möjliggör en tvärvetenskaplig helhetssyn. Hela

Om Markinventeringen

Markinventeringen (MI) samlar in information om markförhållanden och markkemi från ca 20000 objektivt utlagda provytor spridda över hela landet. All mark utom åkermark, bebyggd mark och kalfjäll

Skoglig vegetationsekologi

Forskningen är främst inriktad mot att förstå interaktionen mellan olika växter, samt med andra biotiska och abiotiska komponenter i det skogliga ekosystemet. Både den grund- och tillämpade

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel

Den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel startade år 2002 i syfte att följa den långsiktiga förändringen över tiden när det gäller jordbrukets påverkan från bekämpningsmedel på yt- och

World Soil Day 2018

World Soil Day 2018

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett event inom ramen för World Soil Day 2018. Temat för seminariet är Markvetenskap i en föränderlig värld: att integrera frågor och lösningar. Läs mer och

World Soil Day 2018

World Soil Day 2018

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett event inom ramen för World Soil Day 2018. Temat för seminariet är Markvetenskap i en föränderlig värld: att integrera frågor och lösningar. Läs mer och