Vilket stöd kan jag få?

Senast ändrad: 19 juni 2023
Öppen verktygslåda med en såg överst. Foto.

Om du har ansökt om och blivit beviljad pedagogiskt stöd kan du få olika typer av stöd. Stödet är individuellt utformat utifrån din funktionsnedsättning och studiesituation. Du diskuterar vilka stöd som skulle passa dig med en av samordnarna eller den kontaktperson som finns på SLU:s mindre studieorter.

I menyerna nedan kan du läsa mer om de olika typerna av stöd på SLU.

Anteckningsstöd

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att anteckna samtidigt som du lyssnar, kan du få anteckningsstöd. SLU erbjuder två olika typer av anteckningsstöd:

 1. Kurskamrat som anteckningsstödjare
  Detta innebär att du får ta del av en kurskamrats anteckningar efter föreläsningen. Stödet ersätter inte din egen närvaro, utan är ett komplement till det du själv har möjlighet att tillgodogöra dig på föreläsningen.

  Den som har uppdrag som anteckningsstödjare får en ersättning för sitt arbete. Här finns mer information: Uppdrag som anteckningsstödjare

 2. SmartPen
  I vissa fall kan anteckningsstödjare ersättas av möjlighet att låna och använda en SmartPen, inspelningspenna. Med hjälp av en sådan specialpenna tar du själv anteckningar, samtidigt som pennan spelar in en ljudfil. Det räcker att du tar sparsamt med anteckningar. Du navigerar sedan i ljudfilerna genom att sätta pennan på dina noteringar i blocket.

  SmartPen gör att du kan vara självständig och utveckla ditt eget antecknande. Du kan också repetera vad som sagts på föreläsningarna, genom att lyssna på ljudfilerna som spelats in.

  SLU lånar ut SmartPen och tillhandahåller särskilda block att skriva på. Kursledaren ska kontaktas för att du ska få tillåtelse att spela in ljudfiler och de får inte spridas till andra.

Anpassad examination

Det finns olika sätt att anpassa examinationer. Det kan till exempel vara att tentera på dator, att få förlängd tid eller att sitta i mindre grupp vid salstentamen.

Du pratar med samordnaren om olika anpassningar när du ansöker om stöd. Samordnaren ger sedan rekommendationer om anpassningar. Ytterst är det examinator som avgör vad som är möjligt, med hänsyn till kursens mål.

Om en godkänd anpassning på salstentamen inte kan genomföras av resursmässiga skäl (exempelvis lokalbrist), arrangerar Tentamensservice en så likvärdig anpassning som möjligt.

Läs mer om hur du ska göra för att kunna få anpassad examination.

Extra handledning i samband med självständigt arbete

I samband med självständiga arbeten (kandidatarbete och exjobb) kan du få extra handledning av lärare. Diskutera hur stödet kan läggas upp med din kontaktperson på studieorten.

Den extra handledning du kan få gäller både handledningsmöten och den tid handledaren lägger på genomläsning och skriftlig feedback. Korrekturläsning ingår dock inte.

Mentor

Om du har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan du i vissa fall få en mentor som hjälper dig med struktur och planering av studierna.  Mentorn fungerar som diskussionspartner och kan hjälpa dig att konkretisera och prioritera dina studieuppgifter. 

Mentorsstödets omfattning är cirka en timme per vecka. Mentorn får ett timarvode från universitetet som ersättning för sitt uppdrag.

Läs mer om uppdraget som mentor.

Teckenspråkstolk, skrivtolk

Om du har en hörselnedsättning eller är döv kan du få hjälp av skrivtolk, eller teckenspråkstolk. Ansök om stöd i god tid eftersom det tar tid att ordna. Hör gärna av dig till din samordnare redan i samband med att du söker utbildning vid SLU.

Stöd som du inte behöver ansöka om

 • På sidan om stöd för alla studenter får du tips på vad du kan göra för att underlätta dina studier.
 • Upplever du svårigheter när du läser eller skriver kan du ha nytta av att lyssna på din kurslitteratur och texter du skriver själv. Här kan du läsa mer om att lyssna på kurslitteratur och texter.

Annat stöd

På flera av SLU:s bibliotek finns höj- och sänkbara skrivbord. Dessa skrivbord är tillgängliga för alla studenter men extra viktiga för dig som har ryggproblem eller annan smärtproblematik. 

På vissa orter finns även salar med höj- och sänkbara bord längst bak i föreläsningssalar.

Har du behov av anpassade möbler under föreläsning eller salstentamen? Kontakta din samordnare om du vill veta mer om vad som gäller på din ort.


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Välkommen att mejla funka@slu.se om du vill veta mer om riktat pedagogiskt stöd. Läs mer på Studentwebben.