Anpassad examination

Senast ändrad: 16 augusti 2023
Genom halvöppen dörr skymtar studenter i universitetsaula. Foto.

I en utbildning förekommer ofta flera olika typer av examinerande moment. Det kan exempelvis vara salstentor, hemtentor, projektarbeten, laborationer eller uppsatser. Vissa examinerande moment är skriftliga, andra muntliga. Ibland sker de individuellt och ibland i grupp. Studenter med pedagogiskt stöd kan ha behov av olika anpassningar på olika examinationer.

Studenten önskar – samordnaren rekommenderar – examinator beslutar

Efter det att du ansökt om stöd i Nais har du ett möte med en samordnare på Funka. Ni diskuterar dina utmaningar i olika delar av utbildningen. För examinerande moment kan samordnaren ge vissa rekommendationer om olika typer av anpassningar. Dessa dokumenteras i ett besked om stöd, som du som student har tillgång till i systemet Nais.

Baserat på samordnarens rekommendationer, är det ytterst kursledare/examinator som beslutar vilka anpassningar som är möjliga att genomföra på en viss kurs. Det görs i förhållande till kursmål och övriga kurskrav.

Ditt besked om stöd i Nais kan omfatta fler olika anpassningar, men svårigheterna kan variera från situation till situation beroende på examinationens innehåll och upplägg. Det är därför inte säkert att alla anpassningar behöver användas vid varje tillfälle. Som student har du ansvar för att påtala/anmäla ditt behov av anpassningar inför varje examination i utbildningen.

Anpassad salstentamen

Du ska i god tid innan varje salstentamen anmäla dina önskemål om anpassningar och få dem beviljade. Ta reda på vad som gäller på varje kurs – hur du ska göra anmälan och när den ska göras. En alltför sen anmälan kan innebära att du måste tentera utan anpassningar.

Om du anmält dig till anpassad tentamen och får förhinder att delta ska du meddela den som arrangerar tentan och som du gjort anmälan till.

Vanliga anpassningar vid salstentamen

 • Förlängd tentamenstid (vanligen 25 % extra tid).
 • Skriva tentamen på dator med talsyntes och rättstavningsprogram.
 • Sitta i mindre grupp på tentan.  

Mindre vanliga anpassningar vid salstentamen

 • Sitta i enskilt rum på tentan.
 • Fysiska hjälpmedel, exempelvis justerbara möbler.

Andra anpassningar i samband med salstentamen

Om du har rekommendation om andra typer av anpassningar, exempelvis någon av nedanstående, ska du diskutera med läraren i mycket god tid. Gärna redan vid kursstart.

 • Muntlig tentamen istället för skriftlig.
 • Muntlig komplettering vid skriftlig tentamen. Görs vanligen i direkt anslutning till den skriftliga tentan och innebär en möjlighet att förklara och utveckla tentasvaren för examinator.
 • Dela upp tentamen i två delar som skrivs vid olika tillfällen. Det kan bli aktuellt om tiden för tentan överstiger fem timmar.

Anpassningar på andra typer av examinationer än salstentamen

På andra typer av examinationer, exempelvis hemtentor, projektarbeten, uppsatser, labbrapporter eller redovisningar, kan anpassningarna variera beroende på vad som är möjligt i olika situationer. Hänsyn ska tas till studentens behov och till lärandemålen i utbildningen. Exempel på anpassningar:

 • Förlängd tid på inlämningsuppgifter

Prata med läraren i god tid om du behöver förlängd tid för inlämningsuppgifter som uppsatser, hemtentor, projektarbeten eller labbrapporter.

 • Muntlig redovisning i mindre grupp

Detta kan vara aktuellt om din funktionsnedsättning gör att du har svårt att presentera för en större grupp. Tanken är att du kan få redovisa i mindre grupp i början av utbildningen och förhoppningsvis kunna öva din förmåga stegvis.

 • Enskilt arbete istället för i grupp

Vissa funktionsnedsättningar kan innebära svårigheter att arbeta tillsammans med andra i grupp. Men att arbeta enskilt och lösa uppgifter på egen hand är inte alltid möjligt. Diskutera med läraren om du har den här rekommenderade anpassningen i ditt Nais-besked.


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Välkommen att mejla funka@slu.se om du vill veta mer om riktat pedagogiskt stöd. Läs mer på Studentwebben.