SLU-nyhet

Metod för barns deltagande analyseras

Publicerad: 13 februari 2024

Barnkonventionen slår fast att barn har rätt att bli hörda i alla frågor som rör dem. Hur kan detta ske när det gäller stadsutvecklingsfrågor? Nu startar ett nytt Movium Partnerskapsprojekt ”Min plats – att göra barns deltagande till en demokratisk vardag”.

Hej Märit Jansson, lektor vid SLU! Du är projektledare för Movium Partnerskapsprojektet ”Min plats – att göra barns deltagande till en demokratisk vardag”.

Vad är ”Min plats” för något?

– Min plats är en metod för att involvera barn och unga i utvecklingen av deras stads- och närmiljö. Metoden är utvecklad av stadsbyggnadskontoret, Malmö stad, och har använts av skolor i Malmö. Deltagarna kartlägger och analyserar sin närmiljö genom att göra mentala kartor, gåturer och svara på frågor om utvalda platser, samt felanmäla och lämna synpunkter till Malmö stad och/eller skriva ett medborgarförslag genom Malmöinitiativet. Tanken med Min plats är att främja barnvänlighet och demokrati genom att barn och unga blir delaktiga i stadsutveckling och medvetandegörs om vilka kanaler som finns för att påverka kommunens arbete med den byggda miljön, genom planering, design och förvaltning. En manual för ”Min plats – Barn och unga undersöker sin närmiljö” finns på malmo.se/minplats.

Vad ska ni som forskare göra?

– Vi har redan börjat! I projektet undersöker vi metodens för- och nackdelar och även dess potential för vidareutveckling. Vi vill se om Min plats kan främja barns deltagande på ett enkelt, vardagsnära och självgående sätt och också jämföra den med andra liknande metoder. Det gör vi främst genom att vara med när metoden används i några skolklasser i Malmö, i nära samarbete mellan SLU och Malmö stad. Dessutom planeras studier av det material som tas fram och intervjuer med några nyckelpersoner. Senare kommer vi att arbeta med jämförelser med andra metoder.

Varför ska man ha inflytande i samhället innan man har fyllt arton år?

– Barns deltagande är viktigt för att de besitter kunskap som behövs för en hållbar utveckling av våra miljöer. Många studier och projekt har visat att barn kan komma med mycket insatta och kloka synpunkter om sin närmiljö när de ges chansen. Dessutom är det ett sätt att främja demokrati, utbilda barn om stadsutvecklingsprocesser och uppnå krav enligt lagar och konventioner.