SLU-nyhet

Mer blommor till folket!

Publicerad: 30 januari 2024

Hur ska man komponera växtsamhällen som passar på platser där skötselnivån är låg, som gaturum och refuger? Det är miljöer som kan bli vackra blickfång för många. Perennerna står nu i fokus för ett nytt Movium Partnerskapsprojekt.

Hej Karin Svensson, doktorand vid SLU! Du ska studera perenner i ett Movium Partnerskapsprojekt. Vad handlar det om?

– Det handlar om att titta på om och hur perenner kan vara en del av lösningen i riktigt tuffa och utsatta växtförhållanden, till exempel i vägmiljö. I projektet studeras och testas så kallade designade växtsamhällen, där många arter av perenner blandas med varandra i planteringen. Designade växtsamhällen karaktäriseras av att de är visuellt attraktiva under stora delar av året, samtidigt som de kräver mycket begränsade skötselinsatser, vilket är en särskilt stor fördel, inte minst i vägmiljöer. För att kunna kombinera rätt växter med varandra krävs en stor kunskap om arternas krav och egenskaper, samt hur de kommer att fungera tillsammans på längre sikt. Detta är troligen anledningen till att designade växtsamhällen knappt förekommer i Sverige till skillnad från exempelvis Tyskland, där det bedrivits forskning och utveckling om detta sedan länge.

Varför är det viktigt?

– Det finns mycket ytor i våra städer som man kanske inte betraktar som potentiella planteringar, men som ändå måste anläggas och skötas på något sätt. Istället för asfalt, stenläggning eller klippt gräs, skulle de kunna bidra med fler ekosystemtjänster, som välbefinnande, men också bättre infiltration. Intresset är stort hos många kommunala förvaltningar, vilket inte minst visat sig i det stora antalet kommuner som vill vara med som partners i projektet. 

Vilken betydelse kan resultaten få för framtiden?

– Mer blomster till folket! Nej, allvarligt talat hoppas jag att projektet ska bidra till kunskapen om hur perenner kan användas för att vara ett hållbart alternativ till andra material, till exempel i refuger, under gatuträd och andra ”icke-ytor”. Jag hoppas att projektet kan visa på både ekonomiska och skötselmässiga fördelar, samt ökade upplevelsevärden. Tanken är att det så småningom ska utmynna i råd och anvisningar för bland annat kommuner.

Berättat för Titti Olsson

Fakta:

Partners i projektet
Movium Partnerskap finansierar Karin Svensson, SLU. Bara Mineraler deltar som partner sedan starten, i det senare skedet har ett antal kommuner kommit med: Helsingborg, Kalmar, Karlskrona, Malmö och Sundbyberg. Växterna i försöken sponsras av Lackalänga Trädgård, Wändels Perenner och Klinta Trädgård.

Karin Svensson har beviljats ytterligare medel av Trafikverket, som finansierar hennes doktorandstudier om ”Skötselextensiva växtsamhällen för utsatta trafikmiljöer” under de kommande fyra åren.

Läs mer om Movium Partnerskap
https://movium.slu.se/vaara-erbjudanden/partnerskap/