SLU-nyhet

Lärdomar från EU-konferensen

Publicerad: 17 oktober 2023

EU-konferensen Creating Green Cities i Malmö i juni tog sitt avstamp i europeiska policyer som strävar mot en grönare stad. Vad kom man fram till?

För att klara samtidens miljö- och klimatutmaningar måste våra städer och regioner förvaltas och utvecklas inom de planetära gränserna. Och nödvändig omställning brådskar! Hur kan vi skapa hållbara, vackra och inkluderande städer? Inom ramen för Sveriges EU-ordförandeskap anordnade Boverket och SLU Tankesmedjan Movium tillsammans med myndigheterna i Rådet för hållbara städer i juni konferensen ’Creating Green Cities’.

Att åstadkomma grönare städer betyder att vi måste tänka nytt, annorlunda och kreativt. Vi behöver ändra vår relation till planeten och dess begränsningar och börja agera klokare, mer långsiktigt och med helhetssyn. Detta kan innebära stora skiften i hur vi producerar, konsumerar, bygger och förvaltar men det kan även handla om enkla medvetna förändringar som ger stor effekt. Det viktiga är att vi handlar utifrån en helhetssyn på människan och miljön.

I detta arbete är självklart de rent miljömässiga faktorerna centrala och även estetiska, kulturella och sociala värden. Först när vi lyckas ta in alla perspektiv kan vi skapa lösningar som är såväl långsiktigt hållbara som inkluderande och berikande för oss som människor och för planeten i generationer framöver.

Konferensen kan sammanfattas i fem punkter:  
  • Estetik, empati och engagemang är nyckelfaktorer för gröna städer
  • Inkluderande och samskapande processer präglade av lyhördhet och förtroende
  • Komplexa kunskapssamband behöver översättas till enkla modeller eller principer
  • Våga experimentera, prototypa och lära av misstagen
  • Framtidsbilder och visualiseringar skapar dialog


Läs hela sammanfattningen av konferensen på Creating Green Cities – europeisk konferens i juni 2023 - Boverket

Harald Klein

Fakta:

Om konferensen Creating Green Cities

Konferensen, som arrangerades i Malmö den 14–15 juni 2023, tog utgångspunkt i den urbana agendan för EU och andra europeiska policys och initiativ som strävar mot en grönare stad. Huvudarrangörer var Boverket och SLU Tankesmedjan Movium. Planering och genomförande skedde i nära samarbete med Formas, Vinnova, Malmö stad, Europeiska Investeringsbanken och Viable Cities. Samverkande parter var ArkDes, Driving Urban Transition, Energimyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Local Governments for Sustainability Europe (ICLEI), Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd, Statens Geotekniska Institut, Trafikverket och Tillväxtverket.