SLU-nyhet

Föryngra med fröträds- eller skärmställning nära tätort

Publicerad: 17 juni 2016

I tätortsnära miljöer uppskattas naturlig föryngring utan markberedning och det bör övervägas för att undvika onödiga konflikter.

2014 gallrade Holmen i skogarna runt Överum med markskador som följd. Då Överumsborna inte tyckte att deras klagomål hörsammades tillräckligt så arrangerade några av dem en bild där de använder körspåren till diverse vattenaktiviteter som bad och fiske. Bilden spreds via sociala medier och media. Holmen konstaterade att misstag begåtts, bad om ursäkt och initierade senare ett examensarbete som nu utförts av Marcus Lundbergs. Där kartläggs vilka skogsområden som används mest flitigt runt Överum och förslag på skötselåtgärder ges som diskussionsunderlag och planeringsstöd till Holmen.

Studien genomfördes i tre huvudsteg; datainsamling, databearbetning och resultatanalys. Datat bestod bland annat av information från Holmens beståndsregister, fältbesök och intervjuer. Resultatet av intervjuerna sammanställdes och utifrån det kunde de mest besökta områdena identifieras och delas in olika zoner. För den mest nyttjade zonen tog Marcus fram tre typbestånd. På dessa bestånd testades olika typer av skötsel som sedan analyseras med Heureka StandWise.

Marcus rekommenderar i sina resultat fröträds- och skärmställningar som goda alternativ till slutavverkning. Den ekonomiska förlusten blir inte kännbar även om detta behöver undersökas vidare då vissa kostnader troligtvis underskattas. Men även om det kan innebära viss förlust så kan det vara att föredra i de områden som boende nyttjar mest.