Betesmark på Bruce hage
18 sep

Aulan Alnarpsgården (max 40 personer) samt via Zoom, Alnarp samt Zoom

Biogas från urbana gräsytor

seminarier, workshops |
Anlagd äng Adolfsberg Augustigatan Helsingborg

Vid seminariet presenteras de resultat som uppnåtts inom projektet ´Biogas från urbana gräsytor´ som genomförs i ett samarbete mellan Helsingborgs Stad, Campus Helsingborg (Lunds Universitet), Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), LRF:s kommungrupp Helsingborg samt SLU i Alnarp.

Behandling av organiskt material genom biogasrötning har under lång tid varit en viktig metod för att kombinerat generera biogas och biogasgödsel, som utgör en växtnäringsrik produkt. I biogödseln finns stabiliserat organiskt kol som vid tillförsel till åkermark bidrar till förbättrad markbördighet.

Bakgrunden till själva projektet ´Biogas från urbana gräsytor´ var att Helsingborgs stad önskade utreda om en förändrad skötsel av de urbana gräsytorna kan leda till fler och bättre Ekosystemtjänster för hela samhället genom att gräsytorna bidrar till ökad biodiversitet och att ´överskottsvegetation' från ytorna används för framställning av bioenergi, främst i form av biogas.

Seminariet syftar till att öka kunskapen om nya metoder för skötsel av urbana gräsytor där uppsamlad vegetation kan nyttjas för såväl produktion av  biogas (fordonsgas, el och värme) som för biogödsel till gödsling av åkermark. 

Seminariet kan följas via Zoom och på plats i Aulan men med en begränsning på 40 personer. Ange plats i anmälan. Länk till Zoom skickas ut efter anmälan. 

Fakta

Tid: 2020-09-18 09:00 - 12:30
Ort: Alnarp samt Zoom
Lokal: Aulan Alnarpsgården (max 40 personer) samt via Zoom
Arrangör: Region Skåne, Helsingborgs stad, LRF Skåne, RISE, Movium Partnerskap och SLU Partnerskap Alnarp

Program

9.00 Fika och registrering

9.20 Välkommen
Harald Klein, Movium Partnerskap och Carl-Otto Swartz, SLU Partnerskap Alnarp

Biogasens framtid i Skåne
Ola Solér, Region Skåne

Varför biogas från urbana gräsytor?
Angelika Blom, Vera Park/NSR

9.50 Det systemekologiska perspektivet
Widar Narvelo, Helsingborgs stad

10.05 Presentation av projektresultat

 • Stad-land perspektivet, Lars Törner, LRF Kommungrupp Helsingborg
 • Teknik för skörd och leverans av biogassubstrat, Sven-Erik Svensson, SLU & Michael Johansson, Campus Helsingborg (Lunds Universitet)
 • Urbana gräsytor för biogasproduktion i framtiden, Nina Syde, Helsingborgs stad
 • Resultat från workshop mellan grönyteförvaltare och entreprenörer, Michael Johansson & Angelika Blom

10.50 Fruktpaus och reflektionsstund                       

11.05 Sammanfattning, syntes och slutsatser från projektet 
Torleif Bramryd, Campus Helsingborg (Lunds Universitet)           

11.20 Andra reflektioner – grön biomassa i den cirkulära ekonomin

 • Mer högt gräs på Campus Alnarp, Mari-My Bergquist & Alexandra Nikolic, SLU Alnarp
 • Urbant gräs som biogassubstrat, Staffan Stomberg m.fl., Gasum Jordberga
 • Artrik energiutvinning från vägkanter, Tobias Emilsson, SLU Alnarp
 • Greater Bio - Indsamlingsmetoder af græss på kommunale arealer, Gate 21 & Sustainable Business Hub

12.00 Diskussion

 • Frågor från reflektionsstunden
 • Vilken potential och möjlighet finns i biogasproduktion från urbana gräsytor?
 • Nästa steg i utvecklingen?

12.15 Slutreflektion
Ola Solér, Region Skåne

12.30 Möjlighet till gemensam lunch på Alnarp 9 på egen bekostnad