SLU-nyhet

Ny SLU-strategi för 2017–2020

Publicerad: 16 juni 2016

Styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet fastställde på torsdagen den nya strategin för universitetets arbete under 2017–2020.

SLU:s strategi för 2017–2020 tar sin utgångspunkt i SLU:s verksamhetsidé, vision och värdegrund, där kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa är central.

– Ett universitet är så påtagligt beroende av sina medarbetare och studenter. Deras ambitioner, talanger, kreativitet och samverkan betyder mer än allt annat. Därför fokuserar vi i denna strategi framför allt på människorna och deras möjligheter, säger SLU:s rektor Peter Högberg.

– Att SLU är ett fantastiskt universitet som utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa är fortsatt en självklarhet. Denna verksamhet utförs av människor, som måste ges bästa möjliga förutsättningar, fortsätter Peter Högberg.

Under 2017–2020 avser SLU att satsa på fyra universitetsgemensamma forskningsområden:

  • Biobaserade material
  • Hållbar och säker livsmedelsförsörjning
  • Ekonomi
  • Betydelsen av naturupplevelser och sällskapsdjur för människans hälsa och välbefinnande

Strategins kärna utgörs av fem fokusområden, som anger vad SLU ska lägga kraft på för att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheten:

  • Medarbetare
  • Studenter och utbildning
  • Forskningsinfrastruktur
  • Samverkan med omgivande samhälle
  • Vårt gemensamma SLU

SLU:s ambition är att ha en verksamhet av högsta internationella klass som bidrar till utvecklingen av hållbar förvaltning och nyttjande av de biologiska naturresurserna, inklusive värnande av människors och djurs livskvalitet och hälsa. För att nå upp till denna ambition krävs att medarbetare och studenter ges bästa möjliga förutsättningar. Detta fordrar ett tydligt ledarskap och en effektiv resursanvändning, som bottnar i en långsiktig strategi för verksamheten.

Strategins uppgift är att klargöra SLU:s långsiktiga inriktning, så att universitetet har en gemensam uppfattning om målet och färdvägen dit. Genom att utgå från strategin när kortsiktiga mål och prioriteringar formuleras ökar chansen att de åtgärder som sätts in leder till önskade resultat även på längre sikt.

I dokumentet beskrivs också SLU:s profil och roll i samhället och de omvärldsförutsättningar som påverkar universitetet. För varje fokusområde anges mål och prioriterade åtgärder för att uppnå dessa mål till 2020.  

Kapitlet om fokusområden, med specificerade åtgärder, är tänkt att fungera som en översiktlig handlingsplan för den aktuella fyraårsperioden. Strategidokumentet som helhet kan betraktas som en vägledning för SLU:s verksamhet med relevans även bortom 2020. Fakulteterna kommer att använda SLU:s strategi som utgångspunkt för arbetet med egna strategier.


Kontaktinformation