Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 1192 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

Simnia hiscocki: ny marin snäckart i svenska vatten

Den framgälade marina snäckan Simnia hiscocki (som inte hunnit få något svenskt namn) rapporteras för första gången från svenska vatten. Snäckan påträffades sittande på röd hornkorall, som är en av

Nya möjligheter att sprida artinformation

Tack vare API:erna som nyligen lanserats är det möjligt att visa och hämta ArtDatabankens information om arter via webbsidor och appar. Genom att lansera API:er hoppas ArtDatabanken att det ska bli

Nya metoder samt möjlighet att ange annan fotograf

Nya metoder samt möjlighet att ange annan fotograf

Några nyheter i Artportalen är att man kan ange flertalet nya metoder för hur man dels fångat/observerat ett djur och dels hur man gjort artbestämningen. Dessutom finns nu möjligheten att ange en

Versionshistorik Artportalen 2018

Versionshistorik Artportalen 2018

Här hittar du all versionshistorik 2018. Tillbaka till Artportalen Releaseversion 2.12.1 - 16 juni 2018 Läs nyhetstext om releasen Förbättringar Nya metoder och bestämningsmetoder. Se lista .

Öppna data och API:er

Öppna data och API:er

Öppna data och API:er Öppna data och API:er Öppna data och API:er ArtDatabanken tillgängliggör data via API:er (Application Programming Interface) så att företag och privatpersoner på ett enkelt

Forskning

Forskning

Forskning på SLU syftar till att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dem. Vatten är en integrerad och viktig aspekt i detta och

Nya artlistor inför semestertider

Uppdateringen omfattar flera olika insektsgrupper och spindlar såväl som kärlväxter, mossor, alger och svampar. Skinnbaggen, Eremocoris podagricus , som hittades i Lund tidigare i år är det första

Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna

Nyckel till landets skräddare

Skräddare är en till det yttre välkänd insektsgrupp. Alla som vistats vid en svensk sjö, å eller ett småvatten känner till dem, och deras förmåga att gå på vattnet är fascinerande. Den djupare

Kontakter Bebyggd miljö

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Bebyggd miljö. Harald Klein , kontaktperson för program Bebyggd miljö. E-post: harald.klein@slu.se , tel, 0733-47 35 55. Tankesmedjan

Vattencentrum

Vattencentrum

Inrätta i Uppsala ett nationellt kompetenscentrum för dricksvattnets hälsorisker, skriver ett antal myndighetschefer och politiker, bl a SLU:s rektor Peter Högberg, i en debattartikel i Upsala Nya

ArtDatabankens arbete med främmande arter

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har gett ArtDatabanken i uppdrag att ta fram en riskklassificerad nationell lista över invasiva främmande arter. I uppdraget görs vetenskapliga