Utlysningar

Sök anslag ur Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning

Publicerad: 03 maj 2024
Ansökan senast: 2024-10-01

Stiftelsens inriktning

Stiftelsen ska belysa viktiga framtidsfrågor om effektiv produktion med ansvar för hushållningen av naturresurserna i jord och skog. Stiftelsen ska finansiera forskning kring växtnäringens och kalkningsmedlens miljöpåverkan, och ska finansiera såväl grund- som tillämpad forskning.

Löpande utlysning för finansiering av kostnader relaterade till examensarbeten.
Stiftelsens styrelse har beslutat att det från och med 2024 ska vara möjligt att söka finansiering löpande för driftskostnader för examensarbeten. Resultaten från denna typ av projekt kan förväntas vara användbara i framtida större projektansökningar.

Viktiga frågor att arbeta med

 • Mineralgödsel och kalks bidrag till ett hållbart svenskt jord- och skogsbruk.
 • Grödors behov av växtnäring samt gödslingsstrategier (t.ex mängd, tidpunkt, kvalitet).
 • Klimateffekter och markens långsiktiga bördighet (t.ex. kolbalanser och mikronäringsämnen).
 • Långsiktigt bördighetsbevarande och byggande av markens produktionsförmåga.

Anslagens inriktning och disponibla medel

 • Finansieringen i denna utlysning avser driftskostnader för examensarbeten på högskolenivå.
 • Examensarbetena ska genomföras under vetenskaplig handledning.
 • Det går att söka medel löpande, bedömning av ansökningarna görs efterhand.
 • Maxbelopp att söka för projekten är 30 000 kronor.

Krav på kommunikation

När resultaten publiceras och kommuniceras ska Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning omnämnas som finansiär.

Slutrapporten till stiftelsen ska innehålla tre delar

 • En kort populärvetenskaplig text som sätter anslagets resultat i ett sammanhang inom stiftelsens verksamhetsområde. Rapporten kan komma att publiceras på www.ksla.se.
 • Det publicerade examensarbetet. Om arbetet resulterar i en vetenskapligt publicerad skrift, bör även den bifogas.
 • En ekonomisk redovisning av projektet.

Ansökan

Utlysningen är öppen under perioden 1 februari till 1 oktober. Den 1 oktober öppnar stiftelsens ordinarie utlysning. Ansökan görs via KSLA:s hemsida. Som sökande ska du registrera ett konto och logga in för att skriva in dina ansökningsuppgifter och lämna bilagor i elektroniska form. Notera att bilagor måste vara i pdf-format (max 2 MB). Ansökningarna ska vara skrivna på svenska (engelska i undantagsfall), slutrapporten måste dock skrivas på svenska.

Besked

Inskickade ansökningar granskas och bedöms löpande av stiftelsens styrelse, där samtliga är experter inom det aktuella området. Besked lämnas löpande och beslut kan ej överklagas.

Fakta:

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning (SV) har till huvudsaklig uppgift att befordra och understödja en fördjupad teknisk-vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel och kalkningsmedel i Sverige med bibehållen bördighet. Syftet är att utveckla praktiskt tillämpbara, ekonomiskt betydelsefulla och miljömässigt uthålliga produktionsmetoder.


Kontaktinformation

Frågor om utlysningens innehåll besvaras av Sara Österman, avdelningssekreterare KSLA:s Jordbruksavdelning samt sekreterare för Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning.
Telefon: 08-5454 7706, e-post: sara.osterman@ksla.se

Frågor om den elektroniska ansökan besvaras av Keiko Blesserholt, handläggare KSLA.
Telefon: 08-5454 7713, e-post: keiko.blesserholt@ksla.se