Utlysningar

Masterarbete: Hur kan vi använda kretsloppsgödselmedel i spannmålsproduktion utan ökad tungmetallrisk?

Publicerad: 17 mars 2024

Vi söker dig som vill bidra till att utveckla ett cirkulärt jordbruk som producerar giftfria livsmedel. Tungmetaller, särskilt kadmium, i grödor påverkas av gödsling och markförhållanden. Detta kan du undersöka i ett fältförsök med olika kretsloppsgödselmedel till spannmål som pågår 2023-2025 i Umeå.

Ansökan senast: 2025-01-31
Finansiär: Regional jordbruksforskning för norra Sverige

Projektet Boost Nordic Biogas https://www.slu.se/institutioner/vaxtproduktionsekologi/research/vaxtodling-inriktning-grovfoder/forskningsprojekt-grovfoder/boost-nordic-biogas/ utför två gödslingförsök 2023-2025 med olika rötrestprodukter. En del av dessa har tungmetallhalter som begränsar hur mycket men får sprida. Sex metaller, Pb, Cr, Cu, Cd, Ni och Zn, har gränsvärden för att undvika ackumulering I jordbruksjordar. Växternas upptag av tungmetaller påverkas också av t.ex. pH och interaktioner med markens organiska material och tungmetaller i olika gödselmedel har olika löslighet. Ett av gödselmedlen är slambiokol och biokol kan binda tungmetaller mycket hårt. Projektet omfattar både litteraturstudier, dataanalys och en del laboratoriearbete. Spannmålsgrödorna  gödslas med flytande eller pelleterad rötrest samt slambiokol eller avvattnad rötrest kombinerat med återvunnen ammoniumsulfat eller mineralgödselmedel. Din första uppgift blir att formulera dina frågeställningar och välja behandlingar för analys. Ett externt laboratorium kommer göra tungmetallanalyserna. Merparten av arbetet kan utföras på distans under hösten och vintern 2024-2025. Försöket kommer att skördas i september 2024 och markprovtagning behöver göras antingen före november 2024 eller i maj 2025.

En generell förståelse av mark-växt interaktioner och grundkunskap i statistik behövs.

Fakta:

Examensarbetet kommer handledas av Cecilia Palmborg på institutionen för växtproduktionsekologi, SLU in Umeå.