Utlysningar

Vad berättar Floraväktarnas data om hotade växters förändring?

Publicerad: 08 september 2023

Hundratals floraväktare har övervakat våra hotade kärlväxter sedan slutet av 1980-talet. Här har du möjlighet att undersöka hur det har gått för flera arter, utifrån långa tidsserier med data, vad som ligger bakom förändringarna och vad vi kan göra för att gynna arterna. Detta projekt passar för dig som vill göra ett självständigt arbete, är intresserad av statistik och hur denna kan komma naturvården till nytta.

Ansökan senast: 2025-01-31

Floraväkteri är en standardiserad övervakning av hotade kärlväxter, som koordineras av Svenska Botaniska Föreningen på uppdrag av SLU Artdatabanken, och till största delen genomförs ideellt genom s.k. medborgarforskning (citizen science). Verksamheten startade 1987 och pågår idag i hela landet. I de flesta län sker övervakningen i samarbete med berörd länsstyrelse. Omkring 500 naturintresserade personer besöker årligen ca 7000 lokaler och alla data finns i Artportalen.

Floraväktarnas data är viktiga för övervakningen av hotade och EU-direktivskärlväxter, för rödlistan och EU-rapporteringen, åtgärdsprogram för hotade arter samt som underlag till miljömålsuppföljningen. Flertalet av Floraväktarnas lokaler har övervakats sedan 1980-talet, med data för flera arter ännu längre tillbaka, vilket möjliggör att undersöka arters förändring över tid.

I det här projektet analyseras trenderna i floraväktardatat för ett urval hotade kärlväxter. Det finns möjlighet att testa populationsförändringar i olika naturtyper eller gentemot förändringar i markanvändning eller klimat. Mosippa är ett exempel på en art som minskat starkt och som det finns mycket data för. Du kan även få testa att floraväkta i fält samt att rödlistebedöma en eller flera arter.

För detta examensarbete behöver du kunskap om ekologi, naturvård och statistik på kandidatnivå, ett intresse för vilda växter samt gärna grundläggande erfarenhet av R och kanske GIS.

Intresserad?

Hör av dig till Sebastian Sundberg eller Henrik Thurfjell för att diskutera upplägg och frågeställning för ditt möjliga arbete.

Fakta:

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper. Vi arbetar med faktainsamling, information och forskning om biologisk mångfald i Sverige. Artdatabanken tar bland annat fram Sveriges officiella rödlista vart femte år och driver Artportalen.