Veterinärprogrammet, för antagna fr.o.m. 2023

Publicerad: 02 juli 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på Veterinärprogrammet och som antagits till programmet 2023 eller senare.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev 2024

Grattis till din plats på Veterinärprogrammet på SLU i Uppsala, campus Ultuna. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2024 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 2 september.

Tid och plats: På webbsidan Ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

Ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

Studenter som är antagna till program måste delta i uppropet. Se till att ha giltig legitimation tillgänglig. Har du särskilda skäl för att utebli från uppropet måste du meddela det via e-post till antagningen på SLU senast 09.00 måndagen den 2 september. Om du inte deltar i uppropet eller meddelar förhinder riskerar du att förlora din plats.

Då vi har många som står i kö för en plats på utbildningen skulle vi uppskatta om du som efter urval 2 vet att du inte längre vill ha din plats lämnar återbud så snart som möjligt via "Mina sidor" på antagning.se, så vi kan erbjuda din plats till någon annan.

Din första kurs på programmet är Grundläggande anatomi, vävnadshistologi och biokemi. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

De kommande 5,5 åren kommer att bli värdefulla, spännande, arbetsamma men också väldigt roliga. Du som student står i centrum för vårt arbete, men du har ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat. Programmet har en bunden studiegång som innebär att du läser kurserna i en speciell ordning. De första åren innehåller basvetenskapliga kurser, därefter följer mer tillämpade och kliniska kurser där du arbetar med frågeställningar som liknar de du möter i arbetslivet.

Studier på veterinärprogrammet kräver en målmedveten heltidssatsning. Under utbildningen kommer du naturligtvis att arbeta med djur men inte bara kliniska patienter utan även undervisningsdjur, döda djur och organ. Dessa moment, som till största delen är obligatoriska, kan inte ersättas med alternativ utan djuranvändning. Läs mer om användning av djur i utbildningen i SLU:s policy. I undervisningen läggs stor vikt vid produktion av hållbara och säkra livsmedel. I detta ingår allt från hälsoarbete bland produktionsdjur till kontroll av livsmedel och slakteriundervisning.

Undervisningen på programmet är till stor del schemalagd även om det varierar något mellan kurser. Studierna växlar mellan basgruppsarbete, föreläsningar, gruppövningar och självstudier. Undervisningen omfattar dissektioner, obduktioner och operationer samt hantering, undersökning, provtagning och behandling under handledning men även självständigt på hund, katt, häst, nöt, får, get och gris. Livsmedelskontroll och köttbesiktning ingår inom livsmedelssäkerheten, bl.a. undervisning på slakteri. Teoretisk och praktisk undervisning om avlivning av olika djurslag ingår i utbildningen då en veterinär måste kunna avliva djur på ett korrekt sätt. Inom programmet förekommer auskultationer på kvälls- och helgtid samt deltagande i jourverksamhet. Dessutom ingår obligatoriska studieresor, samt kortare extern praktik där kostnader för resa och boende tillkommer.

En uppfräschning av studieteknik och kunskaper i framför allt engelska (en stor del av litteraturen är på engelska), biologi och kemi rekommenderas om du inte studerat på ett tag. Ett kompendium för repetition av kunskaperna om däggdjurets uppbyggnad kan hämtas på kurssidan för Grundläggande anatomi, vävnadshistologi och biokemi. Tänk på att det kan uppstå kostnader för bl.a. kurslitteratur redan från terminsstart, innan du har hunnit få din första studiemedelsutbetalning.

 

Varmt välkommen till SLU!
Helene Hamlin och Katrina Ask, programstudierektorer

Kontakt

Programstudierektor
Helene Hamlin
018-67 14 68

Ställföreträdande programstudierektor
Katrina Ask
018-67 21 25

Kursledare för första kursen
Elisabeth Persson
018-67 21 54

Ordförande i studentkåren, Veterinärmedicinska föreningen (VMF)
Caitlin Sandström

Ansvarig utbildningsfrågor VMF
Maria Hallberg

Studieinformation - djurutbildningar

Försäkringar vid extern praktik

Vid praktik/auskultation som är kopplad till en kurs på programmet är alla studenter olycksfallsförsäkrade via SLU:s studentförsäkring oavsett om praktiken är obligatorisk eller frivillig. Kursledaren måste dock ha godkänt denna praktik/auskultation och studenten ska meddela när och var den äger rum (aktiviteten måste ske innan kursen avslutas med godkänt resultat).

För ansvarsförsäkring (om en student skulle orsaka skada på person, sak eller förmögenhet) gäller följande:

Obligatorisk praktik/auskultation (ger poäng på kursen) – beroende på var praktiken utförs kommer SLU eller Kammarkollegiet att ersätta eventuell skada som en student orsakat.

Frivillig praktik/auskultation – studenten eller praktikplatsen/kliniken måste ha en egen försäkring.

Vaccinationer

Den som följt de vaccinationsprogram som normalt erbjuds barn i Sverige har ett bra skydd mot stelkramp och behöver inte göra någon ytterligare vaccinering före påbörjandet av sina studier. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om profylax mot difteri och stelkramp gäller att en person efter att ha fått fyra vaccindoser revaccineras vart 20:e år.

Med tanke på att området kring Uppsala finns inom de riskområden som Smitt­skyddsinstitutet (numera Folkhälsomyndigheten) angav 2012 kan vaccination mot TBE rekommenderas för veterinärstudenter, speciellt inför arbete inom kursen Ambulatorisk klinik.

Då allt fler smådjur smugglas in till Sverige och därmed riskerar att föra med sig smitta som t.ex. rabies, kan vaccination mot rabies numera rekommenderas, även om Folkhälsomyndigheten ser risken som minimal.

Alla vaccinationer som rekommenderas för studenter på SLU är helt frivilliga och bekostas av studenten själv.

Smittspridning

Allmänna anvisningar rörande förhindrande av smittspridning:

De studerande förväntas följa givna instruktioner och iaktta goda hygieniska rutiner vid allt praktiskt arbete med biologiskt material, t.ex. vid dissektioner, laborationer och övningar med levande djur. Vissa studerande kommer vid vissa typer av undervisning eller under klinikvistelse ofta i nära kontakt med infekterat djur eller material, från vilket smittämne kan överföras till människa. Med hänsyn till detta är det av största vikt att alla studenter iakttar stor försiktighet för att inte bli infekterade. Under klinikvistelse tillkommer risken för överföring av smittämne från djur till djur. Bristande aktsamhet från de studerandes sida kan orsaka avsevärda förluster. Varje sjukdomsfall, där smittsam sjukdom kan misstänkas, ska behandlas som om sådan sjukdom föreligger.

För att förhindra smittspridning är du skyldig att informera dig om och iaktta de speciella föreskrifter och ordningsregler m.m. som gäller vid den aktuella kliniken eller i den aktuella undervisningslokalen. För lantbrukets djur gäller att regler för olika smittskydds- och kontrollprogram måste följas.

Om du utanför SLU kunnat komma i kontakt med en sjukdom, som lyder under epizootilagen (se Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 1999:102), ska du innan du återvänder till SLU anmäla detta till den institution, där du ska påbörja eller fortsätta dina studier.

Klinikvistelse/verksamhetsförlagd utbildning/praktik

Klinikvistelse eller verksamhetsförlagd utbildning utgör för de flesta studerande första tillfället att omsätta teori i praktik. Verksamheten bör ses som ett samarbete mellan lärare/handledare och studerande, där dock läraren/handledaren är ansvarig och alltid måste respekteras som beslutande.

För att studietiden vid klinik/VFU-plats/praktikplats ska förlöpa så smidigt som möjligt måste följande allmänna regler följas:

 • ta reda på och följ de särskilda regler och anvisningar, som lämnas vid varje klinik/praktikplats
 • smittskydds-, djurskydds- och arbetarskyddsaspekter måste alltid beaktas
 • bidra till att en god ordning upprätthålls
 • passa angivna tider

För klinikvistelse gäller även följande regler:

 • följ respektive lärares/handledares anvisningar beträffande undersökning, journalföring och redovisning av tilldelade patienter/sjukdomsfall
 • lämna inte utan lärares/handledares medgivande ut uppgifter om patienter, sekretess måste iakttas i alla ärenden rörande djurs behandling
 • lämna inte utan lärares/handledares tillstånd råd och anvisningar till djurägare
 • delta i eventuell jourverksamhet (kvälls- och helgtid) enligt för varje klinik uppgjord plan

Arbete inom djurens hälso- och sjukvård

Som veterinär- eller djursjukskötarstudent kan du under vissa förutsättningar arbeta inom djurens hälso- och sjukvård redan innan du tagit examen och fått din legitimation.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida:

Arbetsmiljöverket har beslutat om regler för arbete med djur: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-med-djur-afs-200817/.

Användning av djur/animaliska produkter i utbildningen

Information om användning av djur/animaliska produkter i utbildningen hittar du i policyn Användning av djur i utbildningen

Studieinformation - studieuppehåll

När du behöver vara frånvarande från dina programstudier, är det viktigt att veta vad som gäller, inte minst när du så småningom vill tillbaka till studierna igen. Här förklaras några av begreppen och reglerna.

Platsgaranti: Om du har särskilda skäl (t.ex. sjukdom eller föräldraledighet) till din frånvaro, kan du ansöka om studieuppehåll. Om det beviljas kommer du att ha garanterad plats när du ska återkomma till studierna. Observera att du måste ansöka under den termin du påbörjar frånvaron, SLU beviljar inte studieuppehåll retroaktivt. Garantin gäller för kurs/-er under den termin du ska återkomma till, under förutsättning att du uppfyller förkunskapskraven samt att du har anmält dig och tackat ja till platsen i tid. Om du påbörjade studieuppehållet mitt i en kurs kan du inte anmäla dig igen till kursen på antagning.se, utan då anmäler du istället direkt till kursledaren att du vill bli omregistrerad, senast sista anmälningsdag. Mer om sista anmälningsdag och andra viktiga datum hittar du på sidan Viktiga datum. När du väl är tillbaka har du förbrukat din platsgaranti. Inför kommande terminer gäller samma regler för dig som för de studenter som följt programmet utan frånvaro.

Utan platsgaranti – ”i mån av plats”: Om du inte har särskilda skäl till din frånvaro gäller att du får återkomma till studierna i mån av plats. Anmäl din planerade frånvaro till programstudierektor snarast möjligt. När du vill återkomma anmäler du dig till kursen/-erna (alternativt anmäler till kursledaren att du vill bli omregistrerad) senast sista anmälningsdag som vanligt. Om det finns tillräckligt med platser på kursen får du ett antagningsbesked och tackar ja till platsen. Annars sker ett urval (läs mer om urval och prioritering nedan) och då finns en risk att du hamnar på reservplats till kursen. Reservantagningen sker i samband med kursstart, och det är inte säkert att alla reserver kan erbjudas plats. Eventuell omregistrering sker efter att reservantagningen är klar. ”I mån av plats” fortsätter sedan att gälla under resten av din studietid på programmet, d.v.s. inför varje kommande termin.

Urval och prioritering: Om det finns fler anmälda (behöriga) studenter till en kurs än det finns platser, sker ett urval. Studenter med platsgaranti och aktiva studenter som följt programmet utan frånvaro ges företräde till kursen (prioritering enligt SLU:s antagningsordning 3.10). Studenter som någon gång under programmet varit frånvarande rankas sinsemellan efter antal avklarade poäng inom programmet, och efter att eventuella kvarvarande platser gått till den eller de högst rankade placeras resten på en reservlista. Om någon av dem som redan fått en plats lämnar återbud erbjuds den platsen till den som står överst på reservlistan. Erbjudande om reservplats kan komma så tidigt som direkt efter urvalet och så sent som två veckor in på kursen, så håll noggrann, daglig uppsikt på den e-postadress som du har angett på antagning.se.

 

Generell information om studieuppehåll och blankett för att anmäla studieuppehåll och ansöka om platsgaranti vid återkomsten till studierna hittar du på sidan Studieuppehåll och studieavbrott.

Studieinformation - veterinärprogrammet

Anmälan till nästa kurs

Studenter på veterinärprogrammet anmäler sig till kurser via http://www.antagning.se:

 • Inför VT åk 1 - anmälan till VM0053
 • Inför HT åk 2 - anmälan till VM0138 och VM0137

Anmälan till kurser görs senast ca 15 oktober/15 april terminen innan kursen ska gå. Vid frågor, kontakta programstudierektor eller antagning@slu.se.

Riktlinjer för muntliga tentamina

 1. Vid muntlig tentamen i kurser där klinikvistelse ingår, ska det i förväg ha överenskommits om studentens insatser på kliniken ingår i bedömningen.
 2. En lärare genomför examinationen. Examensvittnen kan finnas med vid examinationstillfället.
 3. Tentamen ska i möjligaste mån ske i grupp. En diskussion bör eftersträvas som tentamensform. Examinerande lärare ansvarar för att antal frågor balanseras i gruppen och att kompletterande frågor ställs till studenter som inte deltagit tillräckligt mycket i diskussionen.
 4. Examinationen ska även ses som ett inlärningstillfälle.
 5. Varje student ska få minst en övergripande fråga.
 6. Om en student ges betyget "ej godkänd" ska beslutet motiveras.
 7. Bedömning från muntlig tentamen (gäller även deltentamen) ska delges studerande i anslutning till tentamenstillfället.
 8. Student som underkänts har rätt att byta examinerande lärare, om inte särskilda skäl talar mot det. Särskilda skäl avser här till exempel att annan examinerande lärare med relevant kompetens saknas eller att studentens begäran saknar bärande argument.

Öppna eftermiddagar inom veterinärprogrammet 2023/2024

(ej schemalagda inom ordinarie kurs) Fastställda i Programråd Veterinär  2023-08-23 och 2024-03-07.

Onsdagen den 10 januari

 • Muntliga redovisningar examensarbeten

Onsdagen den 7 februari

Onsdagen den 6 mars

Onsdagen den 3 april

Osndagen den 15 maj

Onsdagen den 2 oktober

 • World animal day

Onsdagen den 13 november

 • VMF:s näringslivsdag

Onsdagen den 4 december

Tänk också gärna på studenters möjlighet att delta i Veterinärkongressen fredagen den 22 november!

Utbildningsplan (pdf)

Här hittar du utbildningsplanen i pdf-format. 

 

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Grafiskt ramschema

Det grafiska ramschemat i pdf-format visar kurserna som ingår i programmet i en överskådlig bild.

Ramschema Veterinärprogrammet 2024/2025 (pdf)
Ramschema Veterinärprogrammet 2023/2024 (pdf)

Planerat ramschema Veterinärprogrammet (pdf)

 

Kurssök - sök fram dina kurssidor (tänk på att ställa in filtret på tidigare terminer vid behov!)

Ramschema läsår 24/25

Årskurs 1

Årskurs 2

Infektionsbiologi

2024-10-07 - 2025-01-19
21,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Speciell patologi

2025-03-06 - 2025-05-11
14,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Ackreditering av veterinärutbildningen

Vart sjunde år ska vår veterinärutbildning utvärderas för att vi ska kunna behålla vår europeiska ackreditering.

Läs mer på fakultetens sidor på medarbetarwebben!

 

 

För dig som vill söka till det här programmet

Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Veterinary Medicine programme.


Kontaktinformation

Programstudierektor Veterinärprogrammet

Helene Hamlin, universitetslektor 
Institutionen för kliniska vetenskaper
Helene.Hamlin@slu.se, 018-67 14 68 

Stf programstudierektor Veterinärprogrammet

Karin Vargmar, universitetsadjunkt
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Karin.Vargmar@slu.se 018-67 21 77

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, individuella studieplaner m.m.

utb.handl.VH@slu.se