Trädgårdsingenjörsprogrammet - design, för antagna fr.o.m. 2021

Publicerad: 24 augusti 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på trädgårdsingenjörsprogrammet - design.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att klicka på rubrikerna nedan.

 

 

 

 

Välkomstbrev HT2023

Grattis till din plats på Trädgårdsingenjörsprogrammet med Designinriktning på SLU i Alnarp, campus Alnarp. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2023 börjar med upprop och studieinformation på campus.

Datum: måndag den 28 augusti.

Tid och plats: På webbsidan Ny student ser du när uppropet för ditt program börjar och vilken sal du ska befinna dig i.

Ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som ny student på SLU.

Din första kurs på programmet är Botanik och växtkännedom. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

De kommande tre (3) åren kommer att bli värdefulla, spännande och arbetsamma men också väldigt roliga. Du som student står i centrum för vårt arbete men det är du som har det personligt ansvaret för dina studier och ditt studieresultat.

Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen, vid olika institutioner, ibland tillsammans med både nationella och internationella studenter vid andra program. De första två (2) åren innehåller grundläggande kurser i bland annat växtkunskap o växtanvändning, marklära, färg o formlära och designmetoder, därefter följer mer tillämpade och valbara kurser där du arbetar med frågeställningar och gestaltningsuppgifter som liknar de du möter i arbetslivet. Framtiden för Trädgårdsingenjörer med designkunskaper är god!

Besök kurshemsidan Botanik och växtkännedom där en litteraturlista, schema och annan information finns tillgänglig under augusti och september. All kommande kursinformation kommer att läggas upp i systemet Canvas som ni får tillgång till i samband med kursstart. Studierna innebär att du kommer att vara på Alnarp i
stort sett varje dag och att dagarna består av introduktioner, ritsalsundervisning, handledningar, föreläsningar, övningar, exkursioner, seminarier och presentationer.

Närvaro på kursmoment är avgörande för att tillgodogöra sig utbildningen och vi avråder från att kombinera studier med extrajobb under dagtid.

Onsdagseftermiddagarna på utbildningen är dock vanligtvis inte schemalagda för att möjliggöra andra aktiviteter som besök på allmänna föreläsningar, kår- och universitetsmöten, egna undersökningar m.m. men är fortfarande en del av kurser och utbildning. Ofta disponerar du tiden fritt med undantag för speciella arrangemang.

I Alnarp finns stationära datorer i datasalar som du kan använda med alla program som vi använder i programmet men det är en stor fördel om du har en egen dator med nödvändig kapacitet. Erforderliga licenser och program kommer att finnas tillgängliga för nedladdning via SLU.

Sist men inte minst: Du behöver vara aktiv, engagerad och öppen för intryck och information för att tillfullo tillgodogöra dig utbildningen. På Trädgårdsingenjörsutbildningen med designinrikning utforskar du ämnet och tränar färdigheter tillsammans med dina kurskamrater och lärare. Du uppmuntras till kritiskt tänkande och att ta egna initiativ inom ramen för våra kurser och
projektarbeten.

Som sagt: ”Vi ansvarar för din utbildning, du ansvar för din utveckling och bildning!”

 

Varmt välkommen till SLU!

Programstudierektor Trädgårdsingenjör Design
Stefan Sundblad
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
stefan.sundblad@slu.se

Utbildningsplan

Trädgårdsingenjörsprogrammet - design

Programkod:
LY011

Beslutsdatum:
2020-09-10

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

* Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

alternativt

• Matematik B
• Naturkunskap B*
• Samhällskunskap A

* Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B

Kravet på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål
De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen
I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för trädgårdsingenjörsexamen:

För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som trädgårdsingenjör.

Kunskap och förståelse
För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, beprövade erfarenhet och relevanta metoder,
- visa kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa kunskap om och förståelse för trädgårdsnäringens och angränsande verksamheters förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället.

Färdighet och förmåga
För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten
- visa förmåga att inom givna ramar och med adekvata metoder självständigt identifiera, analysera och lösa problem som rör trädgårdsnäringen,
- visa förmåga att besluta, genomföra och utvärdera relevanta åtgärder som rör trädgårdsnäringens produktion, marknad, design, miljö och upplevelser,
- visa förmåga att utforma och ansvara för produktionssystem inom trädgårdsnäringen och angränsande verksamheter med hänsyn till givna förutsättningar och behov, och
- visa förmåga att kritiskt granska och bedöma relevant information samt redogöra för och diskutera problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten
- visa förmåga att göra bedömningar av och hantera frågor om odling, design och företagande med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt kunna göra avvägningar mellan olika aspekter,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till
Trädgårdsingenjörsprogrammet – design syftar till en trädgårdsingenjörsexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för trädgårdsingenjörsexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen trädgårdsingenjörsexamen (Degree of Bachelor of Science in Horticultural Management).

Examenskrav
Trädgårdsingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- 120 hp obligatoriska programkurser (G1N; G1F)
- 45 hp valbara programkurser (varav minst en G2F)
- 15 hp självständigt arbete i landskapsarkitektur eller trädgårdsvetenskap (kandidatarbete, G2E).

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet
Programmets två första år innehåller obligatoriska kurser. Dessa ger en bas inom huvudområdet och omfattar studier och träning av färdigheter avseende relevanta metoder och material gällande landskapsarkitektur och särskilt trädgårdsdesign. Kurserna behandlar kulturväxter ur ett såväl naturvetenskapligt perspektiv som ur ett gestaltningsperspektiv. Vidare studeras grunder inom markprojektering, trädgårdshistoria och formlära. Färdigheter i att gestalta och formge trädgårdsmiljöer både inomhus och utomhus övas genomgående. Marknadsföring och företagsekonomi ingår i programmet och färdigheter i att formulera sig i skrift, samt visuell och muntlig framställning övas kontinuerligt.

Under programmets tredje år har studenten möjlighet att fördjupa sig inom särskilda ämnesområden genom att välja bland valbara kurser i ramschemat eller relevanta kurser utanför programmet, t ex vid ett annat lärosäte. Kurser lästa utanför ramschemat kan behöva prövas för tillgodoräknande.

Programmet avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp där studenten får tillämpa sina kunskaper och färdigheter i en aktuell frågeställning inom utbildningens område.

I enlighet med SLU:s övergripande riktlinjer för lika villkor, präglas en väl fungerande studiemiljö av öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Detta befrämjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

Programmet ges på svenska. Valbara kurser på engelska kan förekomma.

Kurser i programmet
Huvudområden
BI=Biologi,
TD=Trädgårdsvetenskap,
LK=Landskapsarkitektur,
FÖ=Företagsekonomi,
TN=Teknologi

Hp=högskolepoäng

År 1 (obligatoriska kurser i fetstil)
Botanik och växtkännedom, 15 hp (BI/TD, G1N)
Trädgårdsdesignens metod och material, 15 hp (LK/TD, G1N)
Trädgårdens markbyggnad och projektering, 15 hp (LK/TD, G1N)
Trädgårdshistoria, 7,5 hp (LK/TD, G1N)
Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer, 7,5 hp (LK, G1N)

År 2 (obligatoriska kurser i fetstil)
Växtskydd, grundkurs, 7,5 hp (BI/TD, G1N)
Marknadsföring av trädgård och landskap, 7,5 hp (FÖ/LK, G1N)
Designföretaget – företagande inom landskap och trädgård, 15 hp (FÖ/LK, G1N)
Inomhusträdgårdens material och design, 15 hp (LK/TD, G1F)
Utomhusträdgårdens material och design, 15 hp (LK/TD, G1F)

År 3 (valbara kurser, obligatoriskt kandidatarbete)
Utökad växt- och ståndortskännedom, 15 hp (LK/TD, G2F)
Hälsoträdgårdar, 15 hp (LK/TD, G2F)
Växtkomposition, 15 hp (LK, G2F)
Hydroponiska system inom trädgårdsodling och i offentlig miljö, 15 hp (BI/TD, G2F)
Climate Change – Effects on the Landscape and Potential Solutions 15 hp (LK/TD, G2F)
Urban Landscape Design, 15 hp (LK/TD, G2F)
Material- konstruktion och projektering, 15 hp (TN/LK, G2F)
Trädgårdsväxternas gröna kulturarv, 15 hp (LK, GXX)
Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv, 15 hp (LK, GXX)
Kyrkogårdsförvaltning, 15 hp (LK, G1N)
Conservation of Gardens, Parks and Designed Landscapes, 15 hp (LK, A1N)
Urban Agriculture and Social Interaction, 15 hp (LK/TD, G2F)
Växtteknik, 15 hp (LK/TN, G2F)
Självständigt arbete i landskapsarkitektur, 15 hp (LK, G2E)
Självständigt arbete i trädgårdsvetenskap, 15 hp (TD, G2E)
Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design, 15 hp (LK, GXX)

Utbytesstudier genomförs med fördel under höst- eller vårtermin i årskurs 3.

Kursutbudet kan komma att förändras under utbildningen, vilket kan leda till en ny version av utbildningsplan där vid behov information om övergångsbestämmelser ges. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i ramschemat på SLU:s studentwebb.

Under vissa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU flera programkurser som studenten kan välja mellan. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att studenten anmält sig i tid.

Övergångsbestämmelser och övriga förerskrifter

Om kurser läggs ner kan kravet om obligatoriska kurser uppfyllas genom befintliga programkurser, men får prövas för tillgodoräknande i varje enskilt fall.

En student som är antagen före den 1 januari 2021 har rätt att slutföra sin utbildning för att få en trädgårdsingenjörsexamen, 120 hp, enligt äldre bestämmelser till och med utgången av december 2025. En student som är antagen före den 1 januari 2021 och uppfyller fordringarna har rätt att få en trädgårdsingenjörsexamen, 180 hp, om hen inte tidigare har en trädgårdsingenjörsexamen, 120 hp.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier
Den student som har fullgjort utbildningen på Trädgårdsingenjörsprogrammet – design med avlagd kandidatexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.

Ramschema läsår 23/24

Översiktsbild läsåret 23/24

Årskurs 1

Trädgårdshistoria

2024-03-20 - 2024-04-25
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Växtskydd, grundkurs

2023-08-28 - 2023-09-27
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Hälsoträdgårdar

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtkomposition

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtteknik

2024-03-20 - 2024-06-02
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Fakta

  • Programmet ges på svenska
  • Det engelska namnet på programmet är Horticultural Management Programme - Garden Design (BSc)

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Programstudierektor trädgårdsingenjör - design:

Stefan Sundblad, universitetsadjunkt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
stefan.sundblad@slu.se, 040-41 50 00 (vx)

Programstudierektorn har i uppdrag att samordna och utveckla utbildningsprogrammet. Vänd dig till programstudierektorn med frågor om kursval, ramschema, studieplaner och framtid.

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Nicklas Karlsson tel: 040-41 5069, nicklas.r.karlsson@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Anna Sjöstrand, tel. 040-41 5374, anna.sjostrand@slu.se

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se