SLU-nyhet

Modellering och scenarioanalyser kan hjälpa industriföretag planera för framtiden

Publicerad: 18 december 2020
Skiss av modell som illustrerar flöden i en industriell symbios. Illustration.

En modell framtagen av SLU och RISE för den industriella symbiosen i Sotenäs ska hjälpa företag att kunna förutsäga hur variationer inom olika områden påverkar miljönyttan för hela systemet. Modellen visar på hur koldioxidutsläpp påverkas av säsongsvariationer och långsiktiga trender i flöden av råmaterial.

Industriell  Symbios  är ett relativt nytt koncept som bygger  på  cirkulär  och  effektiv  användning  av  resurser  där  avfall  från  en  verksamhet blir råvara för en annan. Biogaslösningar kan spela en nyckelroll i industriella  symbioser  då  de  möjliggör effektiv behandling och förädling av  organiska  restprodukter,  lokalproducerad energi i form av biogas och produktion  av  biogödsel. 

I  Sotenäs  kommun håller en maritim industriell symbios på att växa fram. Centralt i symbiosen finns företaget Rena Hav AB  och  deras  biogasanläggning.  Anläggningen  skall  varje  år  förädla  organiskt  avfall  och  restprodukter  från  fiskberedningsindustrierna   i området till biogas och bio-gödsel. Biogasen skall sedan användas för  att  producera  varmvatten  och  el,  eller  som  en  ersättning  till  gasol  och  naturgas.

- Att  planera  för  framtiden  innebär  alltid  osäkerheter.  Vi  vet  inte  exakt  hur framtiden ser ut, vad vi kommer konsumera, hur vi kommer leva eller vilka  förändringar  i  vår  omgivning  som  vi  ska  förvänta  oss.  Det  samma  gäller  även  när  man  planerar  för  biogasanläggningar   och   industriella  symbioser. Vi vet inte exakt hur efterfrågan på biogas och energi kommer se  ut  i  framtiden,  inte  heller  hur  de  restströmmar som vi använder för att producera  biogasen  kan  komma  att  variera.  Detta  gör  det  svårt  att  planera  för  en  industriell  symbios  där  flera  aktörer  är  direkt,  eller  indirekt,  sammankopplade  med  biogasanläggningen  genom  utbyten  av  material  och  energi,  och  det  gör  det  svårt  att  beräkna hur stora miljövärden en biogasanläggning kan skapa i framtiden, menar Andreas Nicolaidis, Industridoktorand från RISE vid Institutionen för biosystem och teknologi på SLU i Alnarp  och den som utvecklat modellen.

Projektet visade på  hur  man  kan  använda  modeller  och  scenarier  för  att  stå  bättre  rustad inför framtiden. Syftet var att utveckla  en  dynamisk  modell  av  Rena  Havs biogasanläggning i Sotenäs och genom  att  experimentera  med  olika  framtidsscenarier  undersöka  hur  variationer  i  substrat  och  marknadsförutsättningar    påverkar    systemets    miljönytta.

Modellen  som  utvecklats  i  projektet  är  en  grov  förenkling  av  biogasanläggningen i Sotenäs. Trots de förenklingar och antaganden som är gjorda visar resultaten att modellering kombinerat  med  scenariostudier  kan  utgöra ett bra komplement till befintliga metoder för hållbarhetsanalys. Med hjälp  av  scenarier  har  verksamheter  möjligheten att förbereda sig för förändringar och anpassa sin verksamhet så att de står rustade även för omfattande förändringar i deras omvärld.

- Modellen  som  utvecklats  skall  inte  ses  som  en  färdig  produkt,  snarare  som  ett  ”proof  of  concept”.  Den  grundläggande  strukturen  i  modellen  är  så  pass  generisk  att  den  skulle  kunna  appliceras  på  andra  biogasanläggningar  och  efter  anpassning  och  finkalibrering   bör   modellen   kunna  utgöra  en  startpunkt  för  scenariostudier även utanför Sotenäs, menar Thomas Prade, universitetslektor på Institutionen för Biosystem och teknologi på SLU i Alnarp och projektledare för projektet.

För   att   tillgängliggöra   modellen   och  resultaten  har  ett  enkelt  användargränssnitt  byggts  upp.  Här  kan  användare  själva  studera  modellens  struktur, de ovan beskrivna scenarierna och till viss del bygga egna scenarier genom att justera vissa parametrar och antaganden i modellen.

Läs mer om projektet i Faktablad 2020:11

Här hittar du modellen (länk till extern sida)

Andreas berättade även kort om projektet i ett initialt skede, se filmen.

Fakta:

Projektet är ett projekt inom ramen för SLU Partnerskap Alnarp.