SLU-nyhet

Forskarutbildningen granskad

Publicerad: 16 juni 2016

SLU:s internrevisorer har på styrelsens uppdrag granskat universitetets forskarutbildning.

Den sammanfattade bedömningen är, att forskarutbildningen bedrivs ändamålsenligt och säkert. Ett antal förslag till förbättringar har dock lämnats, som bl a syftar till förbättrad styrning, ökad harmonisering och ökad följsamhet mot gällande regler.

När det gäller doktorandernas situation menar de utländska doktoranderna att de får ett mycket gott stöd i gruppen och på arbetsplatsen. Trots det bedömer internrevisionen att det finns risk att doktorander med stipendium eller anställning utanför SLU behandlas på ett sätt som kan upplevas som diskriminerande. Internrevisionen bedömer detta som väsentliga brister.

Bland rekommendationerna finns ett antal förslag som rör likabehandling, t ex möjligheten till medarbetarsamtal, företagshälsovård, tillgång till kurser, seminarier, reseersättning m m.

Rapporten publiceras snart på Internrevisionens hemsida:

https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/uppfoljningar-och-indikatorer/internrevision/revisionsrapporter/


Kontaktinformation

Inga Astorsdotter, internrevisionschef
inga.astorsdotter@slu.se
+4618-67 16 25, +4676-767 1625
Postadress: Box 7086, 750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala