4 mar

ZOOM, Digitalt

Mer vall på slätten

konferenser |

Välkommen till det första seminariet för det regionala projektet "Mer vall på slätten för klimateffektiv primärproduktion", som startade i april 2020 och kommer pågå till december 2022.

Projektets övergripande syfte är att öka kunskapen om vilka möjligheter och hinder skånska slättlantbrukare ser för att öka sin vallodling. Fokus ligger på att hitta mervärden i nya avsättningsmöjligheter för vallbiomassa, som tillsammans med kunskap från tidigare forskning och lantbrukares erfarenheter ska leda till identifierade åtgärder som kan bidra till ökad vallodling i synergi med såväl klimatnytta som lönsam och resurseffektiv primärproduktion.  

Fakta

Tid: 2021-03-04 13:00 - 16:00
Ort: Digitalt
Lokal: ZOOM
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp, Stiftelsen lantbrukforskning
Sista anmälningsdag: 4 mars 2021
Pris: Fritt

Program

13.00 Presentation av projektet Mer vall på slätten, Georg Carlsson, SLU 

13.10 Vall i växtföljden - effekter på markkol och odlingens klimatpåverkan,
Thomas Prade, SLU 

13.30 Lucern- och gräsvallar till Växtproteinfabriken, Viveka Hansson, SLU Holding

13.40 Presentation av enkät om lantbrukares intresse av vallodling, Annie Drottberger, SLU  

14.00 Paus

14.10 Användning av vall på nytt sätt till djurfoder inom projektet Green Valleys, Elisabet Nadeau, SLU Skara och Hushållningssällskapet Sjuhärad 


14.35 Ekonomi för vall i spannmålsdominerade växtföljder, Håkan Rosenqvist, SLU 

15.00 Möjligheter för vall för bioenergi i det omarbetade förnybartdirektivet, Helena Leander, Energimyndigheten

15.05 Paus  

15.15 Vallodling för ökad hållbarhet i lantbruket, Magnus Eriksson Bal och Bobcat, Löderup 

15.30 Introduktion av lucern och rödklöver i växtföljden, Patrik Viktorsson Stora Markie, Anderslöv 

15.45 Avslutande diskussion och nästa steg, Georg Carlsson, SLU och Annie Drottberger, SLU

Moderatorer: Georg Carlsson, SLU och Sven-Erik Svensson, SLU