Veterinärprogrammet, för antagna t.o.m. 2016

Publicerad: 03 oktober 2022
Symbol för veterinär: två ormar omslingrar stavar. Kors. Skrittande häst. Svartvit tredimensionell bild.

Den här sidan är till för dig som studerar på veterinärprogrammet och som antagits till programmet 2016 eller tidigare.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Förändrat kursutbud fr.o.m. 2017/2018

Veterinärprogrammet har en ny utbildningsplan ("VP17") fr.o.m. höstterminen 2017, och därför kommer kursutbudet som hör till den gamla utbildningsplanen ("SNYS") successivt att läggas ner. Kurser som har erbjudits för sista gången listas nedan. Generellt gäller att den som varit antagen till och registrerad på en kurs som har erbjudits för sista gången, men ännu inte är godkänd, ska erbjudas tre omprov (omtentor) under två år efter det sista kurstillfället, och en förnyad möjlighet att uppfylla obligatoriekrav inom två år efter det sista kurstillfället. Se också övergångsbestämmelser i kurs- och utbildningsplan.

Följande kurser som tidigare ingick i veterinärprogrammet (SNYS) erbjöds för sista gången under läsåret 2016/2017:

Följande kurser som tidigare ingick i veterinärprogrammet (SNYS) erbjöds för sista gången under läsåret 2017/2018:

Följande kurser som tidigare ingick i veterinärprogrammet (SNYS) erbjöds för sista gången under läsåret 2018/2019:

Följande kurs som tidigare ingick i veterinärprogrammet (SNYS) erbjöds för sista gången under höstterminen 2019:

Följande kurs som tidigare ingick i veterinärprogrammet (SNYS) erbjöds för sista gången under 2020:

Följande kurs som tidigare ingick i veterinärprogrammet (SNYS) erbjöds för sista gången under vårterminen 2021:

Studieinformation - stipendier

All information om fakultetens stipendier, inklusive kungörelse och blanketter, hittar du på fakultetens stipendiesida.

Stipendierna utlyses vanligtvis i februari-mars.

Studieinformation - djurutbildningar

Försäkringar vid extern praktik

Vid praktik/auskultation som är kopplad till en kurs på programmet är alla studenter olycksfallsförsäkrade via SLU:s studentförsäkring oavsett om praktiken är obligatorisk eller frivillig. Kursledaren måste dock ha godkänt denna praktik/auskultation och studenten ska meddela när och var den äger rum (aktiviteten måste ske innan kursen avslutas med godkänt resultat).

För ansvarsförsäkring (om en student skulle orsaka skada på person, sak eller förmögenhet) gäller följande:

Obligatorisk praktik/auskultation (ger poäng på kursen) – beroende på var praktiken utförs kommer SLU eller Kammarkollegiet att ersätta eventuell skada som en student orsakat.

Frivillig praktik/auskultation – studenten eller praktikplatsen/kliniken måste ha en egen försäkring.

Vaccinationer

Den som följt de vaccinationsprogram som normalt erbjuds barn i Sverige har ett bra skydd mot stelkramp och behöver inte göra någon ytterligare vaccinering före påbörjandet av sina studier. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om profylax mot difteri och stelkramp gäller att en person efter att ha fått fyra vaccindoser revaccineras vart 20:e år.

Med tanke på att området kring Uppsala finns inom de riskområden som Smitt­skyddsinstitutet (numera Folkhälsomyndigheten) angav 2012 kan vaccination mot TBE rekommenderas för veterinärstudenter, speciellt inför arbete inom kursen Ambulatorisk klinik.

Då allt fler smådjur smugglas in till Sverige och därmed riskerar att föra med sig smitta som t.ex. rabies, kan vaccination mot rabies numera rekommenderas, även om Folkhälsomyndigheten ser risken som minimal.

Alla vaccinationer som rekommenderas för studenter på SLU är helt frivilliga och bekostas av studenten själv.

Smittspridning

Allmänna anvisningar rörande förhindrande av smittspridning:

De studerande förväntas följa givna instruktioner och iaktta goda hygieniska rutiner vid allt praktiskt arbete med biologiskt material, t.ex. vid dissektioner, laborationer och övningar med levande djur. Vissa studerande kommer vid vissa typer av undervisning eller under klinikvistelse ofta i nära kontakt med infekterat djur eller material, från vilket smittämne kan överföras till människa. Med hänsyn till detta är det av största vikt att alla studenter iakttar stor försiktighet för att inte bli infekterade. Under klinikvistelse tillkommer risken för överföring av smittämne från djur till djur. Bristande aktsamhet från de studerandes sida kan orsaka avsevärda förluster. Varje sjukdomsfall, där smittsam sjukdom kan misstänkas, ska behandlas som om sådan sjukdom föreligger.

För att förhindra smittspridning är du skyldig att informera dig om och iaktta de speciella föreskrifter och ordningsregler m.m. som gäller vid den aktuella kliniken eller i den aktuella undervisningslokalen. För lantbrukets djur gäller att regler för olika smittskydds- och kontrollprogram måste följas.

Om du utanför SLU kunnat komma i kontakt med en sjukdom, som lyder under epizootilagen (se Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 1999:102), ska du innan du återvänder till SLU anmäla detta till den institution, där du ska påbörja eller fortsätta dina studier.

Klinikvistelse/verksamhetsförlagd utbildning/praktik

Klinikvistelse eller verksamhetsförlagd utbildning utgör för de flesta studerande första tillfället att omsätta teori i praktik. Verksamheten bör ses som ett samarbete mellan lärare/handledare och studerande, där dock läraren/handledaren är ansvarig och alltid måste respekteras som beslutande.

För att studietiden vid klinik/VFU-plats/praktikplats ska förlöpa så smidigt som möjligt måste följande allmänna regler följas:

 • ta reda på och följ de särskilda regler och anvisningar, som lämnas vid varje klinik/praktikplats
 • smittskydds-, djurskydds- och arbetarskyddsaspekter måste alltid beaktas
 • bidra till att en god ordning upprätthålls
 • passa angivna tider

För klinikvistelse gäller även följande regler:

 • följ respektive lärares/handledares anvisningar beträffande undersökning, journalföring och redovisning av tilldelade patienter/sjukdomsfall
 • lämna inte utan lärares/handledares medgivande ut uppgifter om patienter, sekretess måste iakttas i alla ärenden rörande djurs behandling
 • lämna inte utan lärares/handledares tillstånd råd och anvisningar till djurägare
 • delta i eventuell jourverksamhet (kvälls- och helgtid) enligt för varje klinik uppgjord plan

Arbete inom djurens hälso- och sjukvård

Som veterinär- eller djursjukskötarstudent kan du under vissa förutsättningar arbeta inom djurens hälso- och sjukvård redan innan du tagit examen och fått din legitimation.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida:

Arbetsmiljöverket har beslutat om regler för arbete med djur: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-med-djur-afs-200817/.

Användning av djur/animaliska produkter i utbildningen

Information om användning av djur/animaliska produkter i utbildningen hittar du i policyn Användning av djur i utbildningen

Studieinformation - studieuppehåll

Veterinärprogrammet har en ny utbildningsplan och nytt ramschema från och med hösten 2017. Det innebär att studenter som är antagna till någon av de sista kullarna i VY002 (gäller framför allt antagna 2015 och 2016) och som tar studieuppehåll, kan behöva återuppta sina studier efter uppehållet tillsammans med en kull som är antagen till det nya programmet.

Du som är antagen till veterinärprogrammet 2016 eller tidigare och som tar uppehåll från dina studier så pass länge att du kommer att behöva att följa en kull som är antagna 2017 eller senare, måste i god tid före återkomsten kontakta utb.handl.VH@slu.se (senast 15 april inför hösttermin, senast 15 oktober inför vårtermin). Du kommer inte själv kunna anmäla dig till kommande kurser. Om du anmäler din återkomst efter dessa datum räknas det som en sen anmälan till kurs, och du hanteras då efter alla andra anmälda till kursen, precis som vanligt.

En individuell studieplan behöver upprättas för alla studenter som hamnar i övergången mellan de två utbildningsplanerna. Studieplanen kommer du och programstudierektor överens om. Sedan får du hjälp att bli antagen till rätt kurser.

Övergångsbestämmelser

Följande övergångsbestämmelser finns i utbildningsplanen för VY002 veterinärprogrammet:

Studenter antagna till veterinärprogrammet hösten 2016 eller tidigare, har rätt att slutföra sin utbildning och ta ut veterinärexamen enligt de examenskrav som finns preciserade i denna utbildningsplan, t.o.m. utgången av år 2025.

Kurser enligt utbildningsplanen för VY002 veterinärprogrammet avvecklas successivt och student som hamnat i otakt ska därför ges möjlighet att fullfölja sin utbildning. En individuell studieplan upprättas i varje enskilt fall.

Följande övergångsbestämmelser finns i utbildningsplanen för VY009 veterinärprogrammet:

Studenter antagna till veterinärprogrammet hösten 2016 eller tidigare kan ta ut veterinärexamen enligt de examenskrav som finns preciserade i denna utbildningsplan om kraven är uppfyllda. En individuell studieplan upprättas i varje enskilt fall.

Alternativ 1: Examen enligt VY002

Eftersom kurserna i VY002 på sikt avvecklas måste examenskraven uppnås genom att läsa kurser i VY009. Inför examen görs tillgodoräknanden eller motsvarandebedömningar mot examenskraven i VY002.

 • Särskilt beslut om tillträde till kurser i VY009 måste fattas. För studenter utan platsgaranti medges tillträde till kurser i mån av plats.
 • Ramschemat för VY009 kan följas enligt den individuella studieplanen.
 • Självständigt arbete på grundnivå (kandidatarbete), 15 hp, måste genomföras.
 • En djurslagsinriktad kurs, 17 hp, och en valbar kurs, 6 hp, måste genomföras.

Alternativ 2: Examen enligt VY009

Examenskraven uppnås genom att läsa kurser i VY009.

 • Särskilt beslut om överföring till VY009 fattas. För studenter utan platsgaranti medges tillträde till programmet i mån av plats.
 • Ramschemat för VY009 kan följas enligt den individuella studieplanen.
 • När överföring skett kan studenten själv anmäla sig till kurser inom VY009.

Uppehåll under senare delen av programmet?

En generell rekommendation är att så långt möjligt undvika studieuppehåll under de kliniska åren (årskurs 4-5). Det kommer att finnas lösningar för återkomst, men det kan innebära en längre tid för att komma i fas med kurserna inom VY009.

Det kan också vara en god idé att kontakta programstudierektor redan innan du tar studieuppehåll, för att diskutera när ett uppehåll passar bäst, och när det är lättast att återkomma.

Studieinformation - veterinärprogrammet

Anmälan till nästa kurs

Studenter på veterinärprogrammet anmäler sig via http://www.antagning.se till kurser från och med årskurs 2:

 • Inför HT åk 2 - anmälan till VM0113
 • Inför VT åk 2 - anmälan till VM0114, VM0115
 • Inför HT åk 3 - anmälan till VM0118, VM0122, VM00120
 • Inför VT åk 3 - anmälan till VM0123, VM0121, VM0132, VM0133
 • Inför HT åk 4 - anmälan till VM0125, VM0131
 • Inför VT åk 5 - anmälan till VM0129
 • Inför HT åk 6 - anmälan till EX1003

Anmälan till kurser görs senast 15 oktober/15 april terminen innan kursen ska gå. Vid frågor, kontakta programstudierektor eller antagning@slu.se.

Riktlinjer för muntliga tentamina

 1. Vid muntlig tentamen i kurser där klinikvistelse ingår, ska det i förväg ha överenskommits om studentens insatser på kliniken ingår i bedömningen.
 2. En lärare genomför examinationen. Examensvittnen kan finnas med vid examinationstillfället.
 3. Tentamen ska i möjligaste mån ske i grupp. En diskussion bör eftersträvas som tentamensform. Examinerande lärare ansvarar för att antal frågor balanseras i gruppen och att kompletterande frågor ställs till studenter som inte deltagit tillräckligt mycket i diskussionen.
 4. Examinationen ska även ses som ett inlärningstillfälle.
 5. Varje student ska få minst en övergripande fråga.
 6. Om en student ges betyget "ej godkänd" ska beslutet motiveras.
 7. Bedömning från muntlig tentamen (gäller även deltentamen) ska delges studerande i anslutning till tentamenstillfället.
 8. Student som underkänts har rätt att byta examinerande lärare, om inte särskilda skäl talar mot det. Särskilda skäl avser här till exempel att annan examinerande lärare med relevant kompetens saknas eller att studentens begäran saknar bärande argument.

Examensarbete

All information du behöver inför och under ditt examensarbete (30 hp) i årskurs 6 finns på sidan Examensarbeten inom VH-fakulteten, på kurshemsidan för kurs EX1003 eller i Canvasrummet för examensarbetet.

Öppna eftermiddagar inom veterinärprogrammet 2022/2023

(ej schemalagda inom ordinarie kurs) Fastställda i Programråd Veterinär  2022-04-11 samt 2022-09-26

Onsdagen den 7 september

Onsdagen den 5 oktober

Onsdagen den 16 november

 • VMF:s näringslivsdag

Onsdagen den 7 december

Onsdagen den 11 januari

 • Muntliga redovisningar examensarbeten

Onsdagen den 1 februari

Onsdagen den 1 mars

Onsdagen den 5 april

Onsdagen den 3 maj

Grafiskt ramschema

De grafiska ramschemana i pdf-format visar kurserna som ingår i programmet i en överskådlig bild.

Ramschema Veterinärprogrammet 2021/2022 (pdf)
Ramschema Veterinärprogrammet 2020/2021 (pdf)
Ramschema Veterinärprogrammet 2019/2020 (pdf)
Ramschema Veterinärprogrammet 2018/2019 (pdf)

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Veterinary Medicine programme.


Kontaktinformation

Programstudierektor Veterinärprogrammet

Helene Hamlin, universitetslektor 
Institutionen för kliniska vetenskaper
Helene.Hamlin@slu.se, 018-67 14 68 

Stf programstudierektor Veterinärprogrammet

Karin Vargmar, universitetsadjunkt
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap/ Enheten för patologi
Karin.Vargmar@slu.se 018-67 21 77

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, individuella studieplaner m.m.

utb.handl.VH@slu.se