Veterinärprogrammet, för antagna t.o.m. 2016

Publicerad: 02 oktober 2019
veterinar1.png

Den här sidan är till för dig som studerar på veterinärprogrammet och som antagits till programmet 2016 eller tidigare.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Förändrat kursutbud fr.o.m. 2017/2018

Veterinärprogrammet har en ny utbildningsplan ("VP17") fr.o.m. höstterminen 2017, och därför kommer kursutbudet som hör till den gamla utbildningsplanen ("SNYS") successivt att läggas ner. Kurser som har erbjudits för sista gången listas nedan. Generellt gäller att den som varit antagen till och registrerad på en kurs som har erbjudits för sista gången, men ännu inte är godkänd, ska erbjudas tre omprov (omtentor) under två år efter det sista kurstillfället, och en förnyad möjlighet att uppfylla obligatoriekrav inom två år efter det sista kurstillfället. Se också övergångsbestämmelser i kurs- och utbildningsplan.

Följande kurser som tidigare ingick i veterinärprogrammet (SNYS) erbjöds för sista gången under läsåret 2016/2017:

Följande kurser som tidigare ingick i veterinärprogrammet (SNYS) erbjöds för sista gången under läsåret 2017/2018:

Följande kurser i veterinärprogrammet (SNYS) erbjuds för sista gången under läsåret 2018/2019:

Följande kurs i veterinärprogrammet (SNYS) erbjuds för sista gången under höstterminen 2019:

Förändringar i kursutbudet i årskurs 5

Fr.o.m. vårterminen 2017 ges djurslagskurserna och de valbara kurserna i ett helt nytt, mer integrerat format. Den s.k. ”övergångslösningen” är bl.a. införd för att överbrygga undervisningen mellan innevarande studieordning (”SNYS”, som startade 2007) och den nya studieordningen (”VP17”, som startade hösten 2017).

Följande kurser som tidigare ingick i veterinärprogrammet (SNYS) erbjöds för sista gången läsåret 2015/2016:

Studieinformation - stipendier

All information om fakultetens stipendier, inklusive kungörelse och blanketter, hittar du på fakultetens stipendiesida.

Stipendierna utlyses vanligtvis i februari-mars.

Studieinformation - studiehandboken

Studieinformation - studieuppehåll

Veterinärprogrammet har en ny utbildningsplan och nytt ramschema från och med hösten 2017. Det innebär att studenter som är antagna till någon av de sista kullarna i VY002 (gäller framför allt antagna 2015 och 2016) och som tar studieuppehåll, kan behöva återuppta sina studier efter uppehållet tillsammans med en kull som är antagen till det nya programmet.

Du som är antagen till veterinärprogrammet 2016 eller tidigare och som tar uppehåll från dina studier så pass länge att du kommer att behöva att följa en kull som är antagna 2017 eller senare, måste i god tid före återkomsten kontakta utb.handl.VH@slu.se (senast 15 april inför hösttermin, senast 15 oktober inför vårtermin). Du kommer inte själv kunna anmäla dig till kommande kurser. Om du anmäler din återkomst efter dessa datum räknas det som en sen anmälan till kurs, och du hanteras då efter alla andra anmälda till kursen, precis som vanligt.

En individuell studieplan behöver upprättas för alla studenter som hamnar i övergången mellan de två utbildningsplanerna. Studieplanen kommer du och programstudierektor överens om. Sedan får du hjälp att bli antagen till rätt kurser.

Övergångsbestämmelser

Följande övergångsbestämmelser finns i utbildningsplanen för VY002 veterinärprogrammet:

Studenter antagna till veterinärprogrammet hösten 2016 eller tidigare, har rätt att slutföra sin utbildning och ta ut veterinärexamen enligt de examenskrav som finns preciserade i denna utbildningsplan, t.o.m. utgången av år 2025.

Kurser enligt utbildningsplanen för VY002 veterinärprogrammet avvecklas successivt och student som hamnat i otakt ska därför ges möjlighet att fullfölja sin utbildning. En individuell studieplan upprättas i varje enskilt fall.

Följande övergångsbestämmelser finns i utbildningsplanen för VY009 veterinärprogrammet:

Studenter antagna till veterinärprogrammet hösten 2016 eller tidigare kan ta ut veterinärexamen enligt de examenskrav som finns preciserade i denna utbildningsplan om kraven är uppfyllda. En individuell studieplan upprättas i varje enskilt fall.

Alternativ 1: Examen enligt VY002

Eftersom kurserna i VY002 på sikt avvecklas måste examenskraven uppnås genom att läsa kurser i VY009. Inför examen görs tillgodoräknanden eller motsvarandebedömningar mot examenskraven i VY002.

 • Särskilt beslut om tillträde till kurser i VY009 måste fattas. För studenter utan platsgaranti medges tillträde till kurser i mån av plats.
 • Ramschemat för VY009 kan följas enligt den individuella studieplanen.
 • Självständigt arbete på grundnivå (kandidatarbete), 15 hp, måste genomföras.
 • En djurslagsinriktad kurs, 17 hp, och en valbar kurs, 6 hp, måste genomföras.

Alternativ 2: Examen enligt VY009

Examenskraven uppnås genom att läsa kurser i VY009.

 • Särskilt beslut om överföring till VY009 fattas. För studenter utan platsgaranti medges tillträde till programmet i mån av plats.
 • Ramschemat för VY009 kan följas enligt den individuella studieplanen.
 • När överföring skett kan studenten själv anmäla sig till kurser inom VY009.

Uppehåll under senare delen av programmet?

En generell rekommendation är att så långt möjligt undvika studieuppehåll under de kliniska åren (årskurs 4-5). Det kommer att finnas lösningar för återkomst, men det kan innebära en längre tid för att komma i fas med kurserna inom VY009.

Det kan också vara en god idé att kontakta programstudierektor redan innan du tar studieuppehåll, för att diskutera när ett uppehåll passar bäst, och när det är lättast att återkomma.

Studieinformation - tillgodoräknande

I en generell examen kan du ta med kurser som du läst vid ett annat svenskt lärosäte när du lämnar in din examensansökan. Har du utländska studier som du vill ha med i examen måste du lämna in en ansökan om tillgodoräknande.

För att kunna tillgodoräkna sig tidigare studier i en yrkesexamen krävs att dessa motsvarar de obligatoriska programkurserna eller att de är relevanta som valbara kurser i examenskraven. Om du anser att kursmålen i en obligatorisk programkurs motsvaras av något du tidigare läst, eller att dina tidigare studier är relevanta som valbara kurser i din examen, ska du ansöka om tillgodoräknande.

Du hittar mer information och blanketter på sidan Tillgodoräknande

Studiemedel?

Tänk på att ditt studiemedel från CSN kan påverkas av ett tillgodoräknande!

Läs mer om studietakt på CSN:s hemsida.

Läs mer om ändrat antal poäng på CSN:s hemsida.

Studieinformation - veterinärprogrammet

Anmälan till nästa kurs

Studenter på veterinärprogrammet anmäler sig via http://www.antagning.se till kurser från och med årskurs 2:

 • Inför HT åk 2 - anmälan till VM0113
 • Inför VT åk 2 - anmälan till VM0114 och VM0115
 • Inför HT åk 3 - anmälan till VM0118, VM0122, VM00120
 • Inför VT åk 3 - anmälan till VM0123, VM0121, VM0119
 • Inför HT åk 4 - anmälan till VM0072
 • Inför VT åk 4 - anmälan till VM0117
 • Inför VT åk 5 - anmälan till VM0090 samt val till djurslagsinriktade kurser och valbara kurser
 • Inför HT åk 6 - anmälan till EX0869

Anmälan till kurser (inklusive val till djurslagsinriktade och valbara kurser) görs senast 15 oktober/15 april terminen innan kursen ska gå. Vid frågor, kontakta programstudierektor eller antagning@slu.se.

Riktlinjer för muntliga tentamina

 1. Vid muntlig tentamen i kurser där klinikvistelse ingår, ska det i förväg ha överenskommits om studentens insatser på kliniken ingår i bedömningen.
 2. En lärare genomför examinationen. Examensvittnen kan finnas med vid examinationstillfället.
 3. Tentamen ska i möjligaste mån ske i grupp. En diskussion bör eftersträvas som tentamensform. Examinerande lärare ansvarar för att antal frågor balanseras i gruppen och att kompletterande frågor ställs till studenter som inte deltagit tillräckligt mycket i diskussionen.
 4. Examinationen ska även ses som ett inlärningstillfälle.
 5. Varje student ska få minst en övergripande fråga.
 6. Om en student ges betyget "ej godkänd" ska beslutet motiveras.
 7. Bedömning från muntlig tentamen (gäller även deltentamen) ska delges studerande i anslutning till tentamenstillfället.
 8. Student som underkänts har rätt att byta examinerande lärare, om inte särskilda skäl talar mot det. Särskilda skäl avser här till exempel att annan examinerande lärare med relevant kompetens saknas eller att studentens begäran saknar bärande argument.

Examensarbete

All information du behöver inför och under ditt examensarbete (30 hp) i årskurs 6 finns på sidan Examensarbeten inom VH-fakulteten, på kurshemsidan för kurs EX0869 eller i Canvasrummet för examensarbetet.

Öppna eftermiddagar inom veterinärprogrammet ht 2019

(ej schemalagda inom ordinarie kurs) Fastställda i Programråd Veterinär 2019-04-23

Fredagen den 27 september 2019 (heldag om möjligt)

 • Veterinärkongressen i Stockholm (studenter kommer att bussas dit)

Onsdagen den 9 oktober 2019

 • info till åk 5 om val till djurslagsinriktade och valbara kurser samt om examensarbeten

Torsdagen den 7 november 2019

 • VMF:s näringslivsdag

Onsdagen den 4 december 2019

Onsdagen den 15 januari 2020

 • muntliga redovisningar examensarbete
Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Veterinary Medicine programme.


Kontaktinformation

Programstudierektor Veterinärprogrammet

Helene Hamlin, universitetslektor 
Institutionen för kliniska vetenskaper
Helene.Hamlin@slu.se, 018-67 14 68 

Stf programstudierektor Veterinärprogrammet

Karin Vargmar, universitetsadjunkt
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap/ Enheten för patologi
Karin.Vargmar@slu.se 018-67 21 77

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, studiehandboken m.m.

utb.handl.VH@slu.se

Sidansvarig: Sofia.Webering.Ekberg@slu.se