Skogsmästarprogrammet - antagna fr.o.m. 2024

Publicerad: 16 mars 2024

Den här sidan är för dig som är student på skogsmästarprogrammet. Här hittar du viktiga dokument och information som rör programmet.

Välkomstbrev

Grattis till din plats på Skogsmästarprogrammet på SLU, campus Skinnskatteberg. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2024 börjar med upprop och studieinformation på campus.

Datum: måndag den 2 september.

Tid och plats: På webbsidan ny student ser du när uppropet för ditt program börjar och vilken sal du ska befinna dig i.

På ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som ny student på SLU.

Din första kurs på programmet är Skogen, marken, maskinen. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

De kommande tre åren kommer att bli värdefulla, spännande, arbetsamma men också väldigt roliga. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat.

Under de två första åren blandas teori med praktiska övningar i fält. Det tredje året används för profilering. Kurser kan då läsas utomlands eller på olika SLU-orter i t.ex. Umeå, Uppsala, Skinnskatteberg eller Alnarp.

Jag vill också tipsa om två webbinarium; för nya studenter antagna till kandidat- eller yrkesprogram hösten 2023 den 17 juli, samt information om riktat pedagogiskt stöd den 21 augusti.

Varmt välkommen till SLU!
Börje Börjesson, Programstudierektor

Viktiga datum

Viktiga datum detta läsår

Nu finns viktiga datum publicerade för nästa läsår på sidan för terminstider där du även hittar viktiga datum för aktuellt läsår.

Vissa dagar är reserverade för information som rör många studenter oavsett årskurs. Dessa dagar beslutas av PSR i god tid före ett läsår för att du ska ha möjlighet att notera dem. Det kan vara information inför kursval kommande läsår, aktiviteter som studentkåren ordnar eller information riktad till vissa årskurser om tex självständiga arbeten eller utbytesstudier. Vänligen kontaktat din PSR om du har frågor om särskilda datum.

Självständiga arbeten (examensarbeten)

SLU har gemensamma riktlinjer för självständiga arbeten (kallas ibland för examensarbeten) på grund- och avancerad nivå vid SLU. Kursplan för självständiga arbeten har i huvudsak en gemensam skrivning för alla utbildningar på SLU inom respektive nivå. Utöver det gemensamma innehållet kan det finnas programspecifika tillägg.


Instruktioner, riktlinjer, registreringsblankett, arbetsplan och vidare länkar för det självständiga arbetet för skogliga utbildningar finns i kompendiet Instruktioner för självständiga arbeten. Det finns också en snabbguide.


För dig som är student vid Skogsmästarskolan finns därtill kompletterande instruktioner.


Viktigt att tänka på:
Det är du som student som ansvarar för att identifiera och välja en lämplig uppgift för det självständiga arbetet. Ta i god tid kontakt med kursledare eller tänkbar handledare om möjligheten att göra självständigt arbete vid en institution. Ett villkor är att du har rätt förkunskaper för det aktuella arbetet och att handledarresurser finns tillgängligt. Institutionen kan informera om vilken anmälningskod som gäller.

Examen

Examensbeviset är ett intyg på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor till en viss nivå. När du anser att du är klar med dina studier och vill ta ut examen måste du själv ansöka om en sådan. Kurser som ska ingå i examen måste vara helt avslutade och inrapporterade i Ladok.

Information hittar du här.

Studiemedel

Studiemedel 

När du söker studiemedel måste du ange vilka veckor du är registrerad på kurs vilket innebär att du har rätt att söka studiemedel för dessa veckor. Om du följer programmet så finns terminstiderna ifyllda när du har loggat in och angett vilket program du läser. Nedan följer några tips för att underlätta för dig när du ansöker om studiemedel. För frågor om studiemedel vänd dig till CSN webbsida.

Sök alltid för ett helt läsår så undviker du krångel runt jul med förnyad prövning och du har på dig till ytterligare nästa läsår att nå upp till kraven på studieresultat som CSN ställer.

 • Ange vilket program du läser
 • Kontrollera att de förifyllda datumen/veckorna stämmer överens med den tid du har rätt och önskar att söka studiemedel för
 • Kontrollera om just ditt studieår följer terminstiderna eller om du läser mer eller färre poäng. Du hittar SLU:s ordinarie terminstider på studentwebben.
 • Du hittar kurstider och poäng för varje kurs i ramschemat
 • Ett vanligt läsår är 60 högskolepoäng (hp), höstterminen är 30 hp och vårterminen 30 hp.

Tillgodoräkande av kurser

För att kunna tillgodoräkna sig tidigare studier i en yrkesexamen krävs att dessa motsvarar de obligatoriska programkurserna eller att de är relevanta som valbara kurser i examenskraven.

Om du anser att kursmålen i en obligatorisk programkurs motsvaras av något du tidigare läst, eller att dina tidigare studier är relevanta som valbara kurser i din examen, kan du ansöka om tillgodoräknande. Kurserna på de två första åren kan inte ersättas av andra kurser såvida de inte exakt motsvarar innehållet i programkurserna.

Du hittar mer information och blanketter på sidan Tillgodoräknande.

Stipendier

Stipendierna är möjliga att söka varje år för dig som läser eller har läst på något av skogsfakultetens kandidat- och masterprogram

Här hittar du mer information och ansöker.

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Ramschema läsår 24/25

 Översiktsbild läsår 24/25

Årskurs 1

Skogens värden

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Utbildningsplan

Fortsatta studier - ansökan till masterprogram

Fortsatta studier – ansökan till masterprogram

Är du intresserad av att fortsätta dina studier och ansöka till ett masterprogram? Kul! Här får du information om vad du behöver tänka på.

Planera dina studier

Ta reda på vad du behöver för att vara behörig och planera dina studier så att du kan slutföra kurserna och ta ut skogsmästarexamen/kandidatexamen i tid. Det är särskilt viktigt om du direkt vill söka vidare till ett masterprogram. Observera att du själv måste ansöka om examensbevis och att handläggningstiden kan variera.

Behörighet

För att bli antagen måste du uppfylla behörighetskraven och ha rätt språkkunskaper.

För grundläggande behörighet till ett masterprogram behöver du ha en examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. Det gäller för alla program på avancerad nivå. Kraven för särskild behörighet skiljer sig mellan olika program.

De flesta av SLU:s program på avancerad nivå har engelska som undervisningsspråk och kräver kunskaper i engelska motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6. Om du inte redan har Engelska 6 så bedöms det för antagning till utbildning vid SLU uppfyllt av den som har en kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU.

Villkorligt behörig

Om du inte uppfyller behörigheten när du gör din anmälan, men har förutsättningar att bli behörig till kursstart, kan du bli antagen med villkor eller reservplacerad med villkor. Villkoret ska vara uppfyllt senast två veckor efter programstart och du måste själv ta kontakt med antagningen på SLU för att visa att du uppfyller villkoret.

Anmälan

SLU:s program med engelska som undervisningsspråk finns på Antagning.se med sista anmälningsdag 15 april.

Frågor och funderingar

På den här sidan finns en överblick över det stöd som finns för dig som student vid SLU: Studiestöd | Studentwebben (slu.se)

För frågor om ditt program kan du vända dig till din programstudierektor. Kontaktuppgifter finns längst ned på programsidan.

För kursspecifika frågor, frågor om omtentamenstillfällen, planering av examensarbetet etc kan du vända dig till kursledare/handledare för aktuell kurs. Kontaktuppgifter finns på respektive kurssida.

 

 

För dig som vill söka till det här programmet

Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.


Kontaktinformation

Programstudierektor Skogsmästarprogr. & Skogligt basår:

Börje Börjesson, Universitetsadjunkt
Skogsmästarskolan
borje.borjesson@slu.se, Telefon: 0222-349 54, 076-586 17 75

Handläggare:

Jennie Ohlsson, Utbildningshandläggare
Fakulteten för skogsvetenskap
jennie.ohlsson@slu.se, Telefon:090-786 82 04