Lantmästare - kandidatprogram, för antagna t.o.m. ht 2016

Publicerad: 31 maj 2017

Den här sidan är till för dig som studerar på Lantmästare - kandidatprogram och som har antagits 2016 eller tidigare.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Fördjupningsmöjligheter

Du har möjlighet att fördjupa dig inom ett av följande huvudområden:

  • Företagsekonomi
  • Lantbruksvetenskap 

Du som började programmet före hösten 2015 kan även fördjupa dig inom huvudområdena teknologi och biologi.

Du tar ut en kandidatexamen inom det huvudområde som du valt att fördjupa dig inom. I ramschemat ser du vilka kurser du ska läsa för respektive examen.

Resultat av programvärderingar

Här presenteras resultat från programutvärderingar som tidigare studenter på lantmästare - kandidatprogram har gjort.

Programvärdering som genomfördes 2015

Självständigt arbete

Vad gäller för dig som ska göra ditt självständiga arbete inom lantmästare kandidatprogrammet ?

För att kunna ta ut en kandidatexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete (examensarbete) på minst 15 hp inom det huvudområde du har valt att fördjupa dig inom.  För alla självständiga arbeten finns en kursplan och i ramschemat ligger denna kurs i period 4 årskurs 3. För lantmästarexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete på 10 hp. 

Hur hittar jag ämne och handledare? Läs mer på de allmänna sidorna om självständiga arbeten.

Generella riktlinjer för självständiga arbeten vid SLU

Arbetsplan För alla självständiga arbete ska en arbetsplan upprättas. Detta gör du tillsammans med din handledare.

Betygskriterier Finns på kurshemsidan för respektive kurstillfälle

Övergångsbestämmelser

Alla antagna

En student som är antagen före den 1 januari 2021 och uppfyller fordringarna har rätt att få en lantmästarexamen, 180 hp, om hen inte tidigare har en lantmästarexamen, 120 hp.

Antagna före 1 juli 2010

Studenter antagna till andra utbildningsprogram vid SLU före den 1 juli 2010 kan erhålla kandidatexamen om kraven enligt avsnitt 7.1.1. i utbildningsplanen från och med läsåret 2015/16 är uppfyllda. Om sådan student uppfyller fordringarna enligt fastlagd studieplan för Lantmästare – kandidatprogram skall detta framgå av examensbeviset.

Antagna före 31 december 2017

Den som före den 31 december 2017 har påbörjat en utbildning till en lantmästarexamen, enligt bestämmelserna i den utbildningsplan som gällde vid antagningstillfälllet, och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt bestämmelserna i utbildningsplanen från och med läsåret 2015/16, dock längst till och med utgången av december 2025.

 

 

Fakta

Programmet ges på svenska. Det engelska namnet på programmet är Agriculture and Rural Management – Bachelor´s programme.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Programstudierektor

Catharina Alwall Svennefelt, universitetsadjunkt
Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Catharina.Alwall@slu.se, 040-41 54 98

Utbildningsadministratör

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor av allmän studiekaraktär.

Katarina Lantz, tel. 040-41 5108, katarina.lantz@slu.se