Lantmästare - kandidatprogram

Publicerad: 27 november 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på Lantmästare - kandidatprogram.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

För studenter som har antagits fr.o.m. höstterminen 2017 gäller andra krav för lantmästarexamen. För att kunna ta ut en lantmästarexamen krävs ett självständigt arbete om 7,5 hp (det tidigare kravet var ett självständigt arbete om 10 hp).

Fr.o.m. hösten 2021 görs inga nya antagningar till programmet. Utbildningsplanen kommer att upphävas, vilket inte påverkar dig som följer normal studietakt. Läs mer på sidan Nedlagda program/utbildningsplaner.

Övergångsbestämmelser

Studenter antagna till lantmästare - kandidat hösten 2020 eller tidigare kan ta ut lantmästarexamen om de examenskrav som finns preciserade i utbildningsplan för lantmästarprogrammet (fr.o.m. ht 2021) är uppfyllda. En individuell studieplan upprättas i varje enskilt fall.

Den som före den 1 januari 2021 har påbörjat en utbildning till en lantmästarexamen enligt de äldre bestämmelserna har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2025.

En student som är antagen före den 1 januari 2021 och uppfyller fordringarna har rätt att få en lantmästarexamen, 180 hp, om hen inte tidigare har en lantmästarexamen, 120 hp.

Självständigt arbete

Vad gäller för dig som ska göra ditt självständiga arbete inom lantmästare kandidatprogrammet ?

För att kunna ta ut en kandidatexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete (examensarbete) på minst 15 hp inom det huvudområde du har valt att fördjupa dig inom.  För alla självständiga arbeten finns en kursplan och i ramschemat ligger denna kurs i period 4 årskurs 3. För lantmästarexamen krävs att du genomför ett självständigt arbete på 7,5 hp inom huvudområdet lantbruksvetenskap eller företagsekonomi (se utbildningsplan).

Hur hittar jag ämne och handledare? Läs mer på de allmänna sidorna om självständiga arbeten.

Generella riktlinjer för självständiga arbeten vid SLU

Arbetsplan För alla självständiga arbete ska en arbetsplan upprättas. Detta gör du tillsammans med din handledare.

Betygskriterier Finns på kurshemsidan för respektive kurstillfälle

Ramschema läsår 23/24

Fakta

Programmet ges på svenska. Det engelska namnet på programmet är Agriculture and Rural Management – Bachelor´s programme.


Kontaktinformation

Programstudierektor

Helene Larsson Jönsson, forskare FLK
Institutionen för biosystem och teknologi
Helene.larsson.jonsson@slu.se, 040-41 53 70

Utbildningsadministratör

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor av allmän studiekaraktär.

Katarina Lantz, tel. 040-41 5108, katarina.lantz@slu.se