Hippolog - kandidatprogram

Publicerad: 02 februari 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på hippolog - kandidatprogram.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Fr.o.m. hösten 2021 görs inga nya antagningar till programmet.

Antagning till senare del av programmet

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2023 har vi tyvärr inga platser på programmet för antagning till senare del.

 

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Förändrat kursutbud fr.o.m. 2021/2022

I takt med att hippologutbildningen läggs om till ett yrkesprogram som syftar mot en treårig yrkesexamen, kommer kursutbudet successivt att förändras. Äldre kurser som har erbjudits för sista gången listas nedan. För information om hur du slutför äldre kurser som du inte är klar med, kontakta programstudierektor Åsa Gelinder Viklund eller föreståndare Anna-Lena Holgersson.

Följande kurser som tidigare ingick i Hippolog - kandidatprogram erbjöds för sista gången under läsåret 2020/2021:

 • HO0106 Pedagogik i hästverksamhet, 5 hp

Följande kurser som tidigare ingick i Hippolog - kandidatprogram erbjöds för sista gången under läsåret 2021/2022:

 • HO0104 Hippologisk baskurs, 10 hp
 • HO0105 Hästens biologi och handhavande, 20 hp
 • HO0107 Ridkonst och hästhantering - islandshäst I, 25 hp
 • HO0108 Ridkonst och hästhantering - ridhäst I, 25 hp
 • HO0109 Travsport och hästhantering I, 25 hp
 • HO0110 Företagsekonomi för hästverksamhet I, 5 hp
 • HO0111 Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet, 15 hp
 • HO0112 Pedagogik, ledarskap och projektledning i hästverksamhet, 10 hp
 • HO0113 Ridkonst och hästhantering - ridhäst II, 15 hp
 • HO0114 Ridkonst och hästhantering - islandshäst II, 15 hp
 • HO0115 Seminariekurs i hippologi, 5 hp
 • HO0116 Sporthästens friskvård, 5 hp
 • HO0117 Travhästens friskvård och uppträning I, 10 hp
 • HO0118 Travsport och hästhantering II, 15 hp
 • HO0119 Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp

Studieinformation - stipendier

All information om fakultetens stipendier, inklusive kungörelse och blanketter, hittar du på fakultetens stipendiesida.

Stipendierna utlyses vanligtvis i februari-mars.

Studieinformation - djurutbildningar

Försäkringar vid extern praktik

Vid praktik/auskultation som är kopplad till en kurs på programmet är alla studenter olycksfallsförsäkrade via SLU:s studentförsäkring oavsett om praktiken är obligatorisk eller frivillig. Kursledaren måste dock ha godkänt denna praktik/auskultation och studenten ska meddela när och var den äger rum (aktiviteten måste ske innan kursen avslutas med godkänt resultat).

För ansvarsförsäkring (om en student skulle orsaka skada på person, sak eller förmögenhet) gäller följande:

Obligatorisk praktik/auskultation (ger poäng på kursen) – beroende på var praktiken utförs kommer SLU eller Kammarkollegiet att ersätta eventuell skada som en student orsakat.

Frivillig praktik/auskultation – studenten eller praktikplatsen/kliniken måste ha en egen försäkring.

Vaccinationer

Den som följt de vaccinationsprogram som normalt erbjuds barn i Sverige har ett bra skydd mot stelkramp och behöver inte göra någon ytterligare vaccinering före påbörjandet av sina studier. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om profylax mot difteri och stelkramp gäller att en person efter att ha fått fyra vaccindoser revaccineras vart 20:e år.

Med tanke på att området kring Uppsala finns inom de riskområden som Smitt­skyddsinstitutet (numera Folkhälsomyndigheten) angav 2012 kan vaccination mot TBE rekommenderas för veterinärstudenter, speciellt inför arbete inom kursen Ambulatorisk klinik.

Då allt fler smådjur smugglas in till Sverige och därmed riskerar att föra med sig smitta som t.ex. rabies, kan vaccination mot rabies numera rekommenderas, även om Folkhälsomyndigheten ser risken som minimal.

Alla vaccinationer som rekommenderas för studenter på SLU är helt frivilliga och bekostas av studenten själv.

Smittspridning

Allmänna anvisningar rörande förhindrande av smittspridning:

De studerande förväntas följa givna instruktioner och iaktta goda hygieniska rutiner vid allt praktiskt arbete med biologiskt material, t.ex. vid dissektioner, laborationer och övningar med levande djur. Vissa studerande kommer vid vissa typer av undervisning eller under klinikvistelse ofta i nära kontakt med infekterat djur eller material, från vilket smittämne kan överföras till människa. Med hänsyn till detta är det av största vikt att alla studenter iakttar stor försiktighet för att inte bli infekterade. Under klinikvistelse tillkommer risken för överföring av smittämne från djur till djur. Bristande aktsamhet från de studerandes sida kan orsaka avsevärda förluster. Varje sjukdomsfall, där smittsam sjukdom kan misstänkas, ska behandlas som om sådan sjukdom föreligger.

För att förhindra smittspridning är du skyldig att informera dig om och iaktta de speciella föreskrifter och ordningsregler m.m. som gäller vid den aktuella kliniken eller i den aktuella undervisningslokalen. För lantbrukets djur gäller att regler för olika smittskydds- och kontrollprogram måste följas.

Om du utanför SLU kunnat komma i kontakt med en sjukdom, som lyder under epizootilagen (se Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 1999:102), ska du innan du återvänder till SLU anmäla detta till den institution, där du ska påbörja eller fortsätta dina studier.

Klinikvistelse/verksamhetsförlagd utbildning/praktik

Klinikvistelse eller verksamhetsförlagd utbildning utgör för de flesta studerande första tillfället att omsätta teori i praktik. Verksamheten bör ses som ett samarbete mellan lärare/handledare och studerande, där dock läraren/handledaren är ansvarig och alltid måste respekteras som beslutande.

För att studietiden vid klinik/VFU-plats/praktikplats ska förlöpa så smidigt som möjligt måste följande allmänna regler följas:

 • ta reda på och följ de särskilda regler och anvisningar, som lämnas vid varje klinik/praktikplats
 • smittskydds-, djurskydds- och arbetarskyddsaspekter måste alltid beaktas
 • bidra till att en god ordning upprätthålls
 • passa angivna tider

För klinikvistelse gäller även följande regler:

 • följ respektive lärares/handledares anvisningar beträffande undersökning, journalföring och redovisning av tilldelade patienter/sjukdomsfall
 • lämna inte utan lärares/handledares medgivande ut uppgifter om patienter, sekretess måste iakttas i alla ärenden rörande djurs behandling
 • lämna inte utan lärares/handledares tillstånd råd och anvisningar till djurägare
 • delta i eventuell jourverksamhet (kvälls- och helgtid) enligt för varje klinik uppgjord plan

Arbete inom djurens hälso- och sjukvård

Som veterinär- eller djursjukskötarstudent kan du under vissa förutsättningar arbeta inom djurens hälso- och sjukvård redan innan du tagit examen och fått din legitimation.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida:

Arbetsmiljöverket har beslutat om regler för arbete med djur: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-med-djur-afs-200817/.

Användning av djur/animaliska produkter i utbildningen

Information om användning av djur/animaliska produkter i utbildningen hittar du i policyn Användning av djur i utbildningen

Fakta

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Equine Science - Bachelor's programme.


Kontaktinformation

Programstudierektor Hippologprogrammet

Åsa Viklund, universitetslektor
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi/ avdelningen för hippologi
asa.viklund@slu.se, 018-67 19 67

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, individuella studieplaner m.m.

utb.handl.VH@slu.se

Strömsholm:

Studierektor hippologprogrammet Camilla Nyblom
camilla.nyblom@rsflyinge, 070-249 97 93

Flyinge:

Studierektor hippologprogrammet Linda Eriksson
linda.eriksson@rsflyinge.se, 046-649 24

Wången:

Studierektor hippologprogrammet Elisabeth Englund
elisabeth.englund@wangen.se, 0640-174 15