Forest and Landscape (BSc)

Publicerad: 24 augusti 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på kandidatprogrammet  Forest and Landscape.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan. Då utbildningens ges på engelska kommer mesta delen av informationen ligga under den engelska sidan.

Välkomstbrev 2023

Du hittar välkomstbrevet under den engelska sidan.

Viktiga datum

Viktiga datum detta läsår

Nu finns viktiga datum publicerade för nästa läsår på sidan för terminstider där du även hittar viktiga datum för aktuellt läsår.

Vissa dagar är reserverade för information som rör många studenter oavsett årskurs. Dessa dagar beslutas av PSR i god tid före ett läsår för att du ska ha möjlighet att notera dem. Det kan vara information inför kursval kommande läsår, aktiviteter som studentkåren ordnar eller information riktad till vissa årskurser om tex självständiga arbeten eller utbytesstudier. Vänligen kontaktat din PSR om du har frågor om särskilda datum

Studera med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Du kan få stöd om du har en varaktig funktionsnedsättning, som exempelvis dyslexi, asperger eller nedsatt syn. Syftet med stödet är att du ska kunna studera på lika villkor. Läs mer här om riktat pedagogiskt stöd.

Verktyg för studieplanering - Vägen till examen

Nu finns ett verktyg i excel att ladda ner för att underlätta för dig som student på Forest & Landscape att få en överblick över dina studier och kunna planera vägen till examen. Syftet är att göra det enklare för den som siktar på att ta ut en jägmästarexamen att förstå vad som krävs, men verktyget kan även användas för att se hur man ligger till när det gäller kandidatexamen.
Med hjälp av verktyget kan man simulera olika kursval och snabbt se hur utfallet av olika val kan bli. Genom att ange uppgifter om kurser, som man har läst eller har tänkt läsa, får man se hur man ligger till gentemot kraven för den tänkta examen. För programkurser finns förifyllda uppgifter. Det finns även möjlighet att lägga till andra kurser. Då hittar du de uppgifter som du behöver i kursplanen för aktuell kurs.

Vi arbetar löpande med kvalitetssäkring och utveckling av verktyget därför måste  användare av verktyget vara uppmärksam på att alltid använda senaste versionen som finns på denna sida att ladda ner.

Verktyg för studieplanering

Utbildningsplan

Skog och landskap (kandidat)

Programkod:
SK001

Beslutsdatum:
2020-06-23

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till kandidatprogrammet Forest and Landscape krävs:

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och

 • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

 • Naturkunskap 2*

 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

 • Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

alternativt

 • Matematik B

 • Naturkunskap B*

 • Samhällskunskap A

 • Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B

För särskild behörighet krävs även Engelska B eller motsvarande. Då programmets undervisningsspråk är engelska medges undantag från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,

 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper och

 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Kandidatprogrammet Forest and Landscape syftar till en kandidatexamen som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls (se SLU:s lokala examensordning), se även under Övriga upplysningar avsnitt b) Möjlighet till fortsatta studier.

Den student som uppfyller fordringarna för kandidatexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområdet landskapsarkitektur alternativt med huvudområdet skogsbruksvetenskap (Degree of Bachelor of Science with a major in Landscape Architecture or, alternatively, Degree of Bachelor of Science with a major in Forestry Science).

Examenskrav

Kandidatexamen med huvudområdet landskapsarkitektur uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet landskapsarkitektur (G1N; G1F)

 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet landskapsarkitektur (G2F)

 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet landskapsarkitektur (kandidatarbete/G2E).

Kandidatexamen med huvudområdet skogsbruksvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (G1N; G1F)

 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (G2F)

 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet skogsbruksvetenskap (kandidatarbete/G2E).

Kurser på grundnivå G1N; G1F kan ersättas av kurser på grundnivå G1E och G2F. Kurser på grundnivå kan ersättas av kurser på avancerad nivå, dock gäller att maximalt 30 hp får utgöras av kurser på avancerad nivå.

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Kandidatprogrammet Skog och landskap ger studenterna möjlighet att tillägna sig kunskaper för att förstå, förklara och förvalta landskap i såväl tätorts- som landsbygdsmiljö, med särskild tyngdpunkt på skogslandskap i ett internationellt perspektiv. Unikt för programmet är kombinationen av kunskap från två av SLU:s centrala ämnesområden; skogsbruksvetenskap och landskapsarkitektur. Utbildningen kombinerar perspektiv på miljö och ekonomi, brukande och vårdande, stad och land vilket inkluderar skogsfrågor, förvaltning, kommunikation och miljöpsykologi. Programmet utbildar för vidare studier på avancerad nivå eller för tjänster på myndigheter, som kommunal skogsförvaltare, i skogsnäringen eller inom naturturism.

Programmet kan grovt indelas i tre delar. Den inledande delen ger grundläggande kunskaper. Mittendelen har skogsskötsel, ekologi och biologi som huvudfokus. Under den sista delen förskjuts fokus mot förvaltning av skog eller andra landskapstyper beroende på val av fördjupning. Fördjupningen i skogliga ämnen innehåller skogsskötsel, skoglig planering, skogsekonomi, naturvårdsbiologi, skogsteknologi och naturresurspolicy. Fördjupningen i landskapsförvaltning innehåller ämnen som är inriktade mot landskapsdesign, förvaltning av peri-urbana skogar, miljöpsykologi och landskapsanalys. Studenterna kan välja att göra sitt kandidatarbete i något av huvudområdena landskapsarkitektur eller skogsbruksvetenskap.

Generella kompetenser integreras i ämneskurserna. Samarbete och förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt övas och utvecklas i dialog med olika grupper genom utbildningen. Förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt vetenskapligt förhållningssätt är viktiga delar i ämnesprogressionen. Vetenskapliga metoder tränas genom att SLU:s breda forskning nyttjas i föreläsningar och handledning. Genom studiebesök, gästföreläsningar och näringslivsinriktade projekt m.m. knyts utbildningen till yrkes- och näringsliv och det omgivande samhället. Det självständiga arbetet (examensarbete/ kandidatarbete) ger studenten möjlighet att fördjupa sig i ett specifikt ämne genom att tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt inom huvudområdet.

Studenten kan välja att läsa kurser utanför det föreslagna ramschemat, vid SLU eller annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Det finns goda möjligheter till utbytesstudier vid något av SLU:s partneruniversitet i världen, exempelvis vid Wageningen University and Research (WUR) i Nederländerna som har kurser inom skogsbruk med samhällsvetenskaplig inriktning, s.k. ”skogsgovernance”. Begreppet avser att både offentliga och privata aktörer beslutar om och genomför förvaltning, användande och bevarande av skogsresurser.

Programmet ges på engelska. Tillsammans med innehåll och perspektiv i kurser bidrar detta till internationalisering på hemmaplan.

På ett övergripande plan gäller att SLU arbetar aktivt med att främja en god arbets- och studiemiljö och för lika villkor. SLU:s profil är inriktad på kunskap om de biologiska naturresurserna och samhällsutmaningar som råvaru-, vatten- och energiförsörjning, klimatförändringar, m.m. är kopplade till våra ansvarsområden. FN:s mål för hållbar utveckling berör bl.a. dessa samhällsutmaningar liksom människans brukande och förvaltande av de biologiska naturresurserna.

Kurser i programmet

Huvudområde

Landskapsarkitektur (LK)

Skogsbruksvetenskap (SV)

Kurs, Huvudområde, Fördjupning

År 1

Trees, structure and function, 15 hp, BI/SV, G1N

Analysis of forested landscapes, 15 hp, LK, G1N

Forest and landscape ecology, 15 hp, BI/SV, G1N

Forest management methods, 15 hp, SV, G1F

År 2

Vegetation design, 7,5 hp, LK, G1N

Forest and landscape governance, 7,5 hp, LK, G1F

GIS in forest and landscape, 7,5 hp, SV, G1F

Urban trees and forest health, 7,5 hp, SV, G1F

Forest and landscape biodiversity conservation and ecosystem services, 15 hp, BI/LK, G1F

Environmental discourses and environmental communications, 15 hp, LK, G1F

Forestry in Central Sweden, 7,5 hp, SV/BI, GIF

År 3 (preliminära kurstitlar)

Silviculture in forest and landscape under global change, 15 hp, SV/LK, G2F

Economic decisions in forest and landscape, 15 hp, FÖ, G1N

Forest and landscape plannning, 15 hp, SV/LK, G2F

Bachelor thesis in Forestry Science, 15 hp, SV, G2E

Bachelor thesis in Landscape Architecture, 15 hp, LK, G2E

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort kandidatprogrammet Forest and Landscape med avlagd kandidatexamen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå. Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med senare studier på avancerad nivå, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen om 300 hp. Målen för jägmästarexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå jägmästarexamen definieras i SLU:s lokala examensordning.

Ramschema läsår 23/24

Översiktsbild läsår 23/24

Årskurs 1

Årskurs 2

Vegetationsdesign

2023-08-28 - 2023-09-27
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Fakta

Programmet ges på engelska. Det svenska namnet på programmet är Kandidatprogrammet Skog och landskap.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Programstudierektor:

Karin Hjelm, Universitetslektor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
karin.hjelm@slu.se Telefon: +46 40 41 53 30

Biträdande programstudierektor:

Helena Mellqvist, Universitetsadjunkt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltnin
helena.mellqvist@slu.se Telefon + 46 40 41 54 69

Handläggare:

Gunnel Eriksson, Utbildningshandläggare
Fakulteten för skogsvetenskap
gunnel.eriksson@slu.se, Telefon: +46 90-786 82 46