Agronomprogrammet - mark/växt, för antagna t.o.m. 2015

Publicerad: 01 april 2020
Jordbruk.  Person studerar grödor. Skördetröska och  traktor på fältet. Fågel, träd. Svartvit tredimensionell bild.

Denna information är för dig som antagits till agronomprogrammet - mark/växt höstterminen 2015 eller tidigare.

Här hittar du ramscheman, utbildningsplan inklusive examenskrav samt regler kring självständigt arbete för agronomprogrammet - mark/växt 270 hp (4,5-åriga programmet).

Information till studenter om övergång till nya agronomprogram

Till studenter som påbörjade agronomutbildning hösten 2015 eller tidigare

Som ni kanske är medvetna om sker en omarbetning av agronomprogrammen och det innebär att kursutbudet successivt kommer att förändras från och med ht 2016. Förändringarna består till stor del i att kurserna görs om för att omfatta 15 eller 7,5 hp, och kurser med annan omfattning utgår. Detta gäller inte sommarkurser som undantas från kravet på 7,5 hp. För att åstadkomma detta sker både uppdelning och sammanslagning av kursinnehåll. Vissa av er kommer att påverkas av detta, och andra inte. För er som påverkas gäller att ni ska ges möjlighet att slutföra er utbildning enligt den utbildningsplan som ni antogs till, se övergångsbestämmelser nedan. Är ni osäkra och har funderingar så vänd er till studievägledarna vid SLU (studievagledning@slu.se). Programnämnderna kommer uppdatera studievägledarna allteftersom beslut tas och övergångsregler kommer att föras in i utbildningsplaner och kursplaner. Förändringarna framgår även av ramschema för agronomprogrammen 300 hp. Håll också utkik efter mer information här på programsidorna.

Övergångsbestämmelser

Studenter antagna till något av agronomprogrammen 270 hp, hösten 2015 eller tidigare, har rätt att slutföra sin utbildning och ta ut agronomexamen enligt de examenskrav som finns preciserade i utbildningsplanen för det program studenten antogs till, t o m utgången av år 2023.

Kurser enligt utbildningsplanen för 270 hp-programmet avvecklas successivt och student som hamnat i otakt ska därför ges möjlighet att fullfölja sin utbildning. En individuell studieplan upprättas i varje enskilt fall. Plats ges enligt gällande regler för återupptagande av studier.

Vilka berörs av förändringarna? 

Ni som påbörjade utbildningen ht 2014 och ht 2015 ska ha fått information när ni antogs till utbildningen om att det kommer att ske förändringar.

-          Termin 9 för studenter antagna ht 2014

-          Termin 7-9 för studenter antagna ht 2015

-          Studenter med studieuppehåll eller som saknar vissa kurser.

Vilka påverkas inte av förändringarna?

Om du påbörjade din utbildning ht 2013 eller tidigare och har följt programmet i normal studietakt påverkas du inte av förändringarna.

Du har fortfarande möjlighet till omprov på kurser där du inte är godkänd. Om en kurs har lagts ned gäller att du har rätt till minst tre omprov under två år efter det sista kurstillfället (se Regelsamlingen)

Stöd vid val av kurser inom Agronom - mark/växt

När du som student på agronom - mark/växt inför år 3 ska välja kurser har vi här sammanställt information inför valet.

De olika valen är:

Biologi

Biology and production of agricultural plants, 10 hp
Genetic diversity and plant breeding, 15 hp
Production and Utilization of Forage 10 hp
Soil Biology, 5 hp
Agricultural cropping systems, 5 hp
Plant pathology, 15 hp
Marken i odlingen, 15 hp

Markvetenskap

Soil and Water Chemistry, 10 hp
Soil Biology, 5 hp
Water and solute transport in the soil-plant-system, 10 hp
Soils of the World, 5 hp
Water management, soil conservation and land evaluation, 10 hp
Land use and watershed management to reduce eutrophication, 10 hp*
Marken i odlingen, 15 hp*

*Kurserna kan inte samtidigt ingå i en students examen.

Odling och miljö

Växtskadegörare i jordbruket, 10 hp
Marken i odlingen, 15 hp*
Production and Utilization of Forage, 10 hp
Agricultural cropping systems, 5 hp
Land use and watershed management to reduce eutrophication, 10 hp*

*Kurserna kan inte samtidigt ingå i en students examen.

Global inriktning

Agricultural cropping systems, 5 hp
Soils of the World, 5 hp
Water management, soil conservation and land evaluation, 10 hp
International Rural Development I, 10 hp
Online preparation course: Working with local natural resource management in low-income countries 7,5 hp
Field course: Working with local natural resource management in low-income countries, 7,5 hp

Självständigt arbete inom agronom mark/växt

Vad gäller för dig som ska göra ditt självständiga arbete inom agronomprogrammet - mark/växt?

För att kunna ta ut en agronomexamen krävs att du genomför två självständiga arbeten/examensarbeten, ett på grundnivå på minst 15 hp och på avancerad nivå på minst 30 hp. Arbetet på avancerad nivå ska ha en lantbruksvetenskaplig inriktning (se nedan angående specifika krav). För alla självständiga arbeten finns en kursplan och av ramschemat framgår när dessa kurser ges. Beroende på vilken fördjupning du valt för din examen kan du göra ditt arbete i markvetenskap eller i biologi.

Hur hittar jag ämne och handledare? Läs mer på de allmänna sidorna om självständiga arbeten

Vilka specifika krav ställs på det självständiga arbetet inom mitt program? Detta framgår av bilaga 3 i utbildningsplanen

Mer information om självständiga arbeten vid SLU hittar du här.

Information om checklistor, arbetsplan och obligatoriska moment finns på NJ-fakultetens sida för självständiga arbeten.

Resultat från programutvärderingar för agronom mark/växt

Efter avslutad utbildning ber vi alla studenter att fylla i en programvärdering. Resultatet är en del av underlaget för utvecklingsarbetet inom programmet.

Programvärdering som genomfördes 2015

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2020 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 5: 0 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.


Kontaktinformation

Programstudierektor  - Agronom mark/växt

Anna Berlin, forskare

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Anna.Berlin@slu.se, 018-67 15 69

 

Karin Hamnér, forskare

Institutionen för mark och miljö

Karin.Hamner@slu.se, 018-67 12 36