Agronomprogrammet - husdjur, för antagna t.o.m. 2015

Publicerad: 30 april 2019
agronom-husdjur1.png

Den här sidan är till för dig som studerar på agronomprogrammet - husdjur och som antagits till programmet 2015 eller tidigare.

Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Information till studenter om övergång till nya agronomprogram

Till studenter som påbörjade agronomutbildning hösten 2015 eller tidigare

Som ni kanske är medvetna om sker en omarbetning av agronomprogrammen och det innebär att kursutbudet successivt kommer att förändras från och med ht 2016. Förändringarna består till stor del i att kurserna görs om för att omfatta 15 eller 7,5 hp, och kurser med annan omfattning utgår. Detta gäller inte sommarkurser som undantas från kravet på 7,5 hp. För att åstadkomma detta sker både uppdelning och sammanslagning av kursinnehåll. Vissa av er kommer att påverkas av detta, och andra inte. För er som påverkas gäller att ni ska ges möjlighet att slutföra er utbildning enligt den utbildningsplan som ni antogs till, se övergångsbestämmelser nedan. Är ni osäkra och har funderingar så vänd er till studievägledarna vid SLU (studievagledning@slu.se). Programnämnderna kommer uppdatera studievägledarna allteftersom beslut tas och övergångsregler kommer att föras in i utbildningsplaner och kursplaner. Förändringarna framgår även av ramschema för agronomprogrammen 300 hp. Håll också utkik efter mer information här på programsidorna.

Övergångsbestämmelser

Studenter antagna till något av agronomprogrammen 270 hp, hösten 2015 eller tidigare, har rätt att slutföra sin utbildning och ta ut agronomexamen enligt de examenskrav som finns preciserade i utbildningsplanen för det program studenten antogs till, t o m utgången av år 2023.

Kurser enligt utbildningsplanen för 270 hp-programmet avvecklas successivt och student som hamnat i otakt ska därför ges möjlighet att fullfölja sin utbildning. En individuell studieplan upprättas i varje enskilt fall. Plats ges enligt gällande regler för återupptagande av studier.

Vilka berörs av förändringarna? 

Ni som påbörjade utbildningen ht 2014 och ht 2015 ska ha fått information när ni antogs till utbildningen om att det kommer att ske förändringar.

-          Termin 9 för studenter antagna ht 2014

-          Termin 7-9 för studenter antagna ht 2015

-          Studenter med studieuppehåll eller som saknar vissa kurser.

Vilka påverkas inte av förändringarna?

Om du påbörjade din utbildning ht 2013 eller tidigare och har följt programmet i normal studietakt påverkas du inte av förändringarna.

Du har fortfarande möjlighet till omprov på kurser där du inte är godkänd. Om en kurs har lagts ned gäller att du har rätt till minst tre omprov under två år efter det sista kurstillfället (se Regelsamlingen)

Förändrat kursutbud fr.o.m. 2016/2017

I takt med att agronomprogrammet - husdjur läggs om till ett 5-årigt program kommer kursutbudet successivt att förändras. Nya kurser som erbjuds framgår av aktuellt ramschema. Äldre kurser som har erbjudits för sista gången listas nedan. Generellt gäller att den som varit antagen till och registrerad på en kurs som har erbjudits för sista gången, men ännu inte är godkänd, ska erbjudas tre omprov (omtentor) under två år efter det sista kurstillfället, och en förnyad möjlighet att uppfylla obligatoriekrav inom två år efter det sista kurstillfället. Se också övergångsbestämmelser i kurs- och utbildningsplan.

Följande kurser som tidigare ingick i agronomprogrammet - husdjur erbjöds för sista gången under läsåret 2015/2016:

Följande kurser som tidigare ingick i agronomprogrammet - husdjur erbjöds för sista gången under läsåret 2016/2017:

Följande kurser som tidigare ingick i agronomprogrammet – husdjur erbjöds för sista gången under läsåret 2017/2018:

Antagning till senare del av programmet

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2019 har följande antal platser utlysts:

  • 8 platser i årskurs 5

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Studieinformation - examensarbete

Information för dig som ska skriva examensarbete på avancerad nivå inom agronomprogrammet - husdjur hösten 2019.

Anmälan

Anmälan sker via Antagning.se och du ska anmäla dig till den kurs som har anmälningskod SLU-10236. Det är viktigt att du anmäler dig till rätt kurs, eftersom du annars inte uppfyller examenskraven för agronomexamen. Anmälningsperioden är 15 mars-15 april, men det kommer att finnas möjlighet till sena anmälningar. Observera dock att sena anmälningar hanteras i kronologisk ordning efter alla ordinarie anmälningar, så antagningsbeskedet kommer betydligt senare.

Handledare

Innan du anmäler dig ska du ha fått en handledare utsedd. Du kan själv kontakta handledaren, eller så anmäler du intresse för ett projekt till institutionen och blir tilldelad en handledare. Din handledare och ditt projekt måste bli godkända av institutionen innan du kan bli registrerad på kursen och påbörja arbetet. Hur det går till kan du läsa mer om på VH-fakultetens webbsida om examensarbeten.

Språk

Det finns möjlighet att skriva själva arbetet på engelska även inom en kurs som ges på svenska, men muntlig redovisning och opponering sker på svenska. Diskutera med din handledare om vilket språk som passar bäst för ditt arbete.

Hur går det till?

Närmare anvisningar för hur examensarbetet går till finns på VH-fakultetens webbsida om examensarbeten. Där finns också all annan information och alla länkar du behöver.

Institutionernas sidor om examensarbeten:

Studieinformation - stipendier

All information om fakultetens stipendier, inklusive kungörelse och blanketter, hittar du på fakultetens stipendiesida.

Stipendierna utlyses vanligtvis i februari-mars.

Studieinformation - studiehandboken

Studieinformation - tillgodoräknande

I en generell examen kan du ta med kurser som du läst vid ett annat svenskt lärosäte när du lämnar in din examensansökan. Har du utländska studier som du vill ha med i examen måste du lämna in en ansökan om tillgodoräknande.

För att kunna tillgodoräkna sig tidigare studier i en yrkesexamen krävs att dessa motsvarar de obligatoriska programkurserna eller att de är relevanta som valbara kurser i examenskraven. Om du anser att kursmålen i en obligatorisk programkurs motsvaras av något du tidigare läst, eller att dina tidigare studier är relevanta som valbara kurser i din examen, ska du ansöka om tillgodoräknande.

Du hittar mer information och blanketter på sidan Tillgodoräknande

Studiemedel?

Tänk på att ditt studiemedel från CSN kan påverkas av ett tillgodoräknande!

Läs mer om studietakt på CSN:s hemsida.

Läs mer om ändrat antal poäng på CSN:s hemsida.

Fakta

Programmet ges i huvudsak på svenska. Kurser på avancerad nivå kan ges på engelska.

Det engelska namnet på programmet är Agricultural  Science Programme - Animal Science.


Kontaktinformation

Programstudierektor Agronom - husdjur

Anna Wistedt, universitetsadjunkt 
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi/ avdelningen för anatomi och fysiologi
Anna.Wistedt@slu.se, 018-67 28 21

Utbildningshandläggare

Kontakta utbildningshandläggaren för frågor om programrådet, tillgodoräknanden, studiehandboken m.m.

utb.handl.VH@slu.se

Sidansvarig: Sofia.Webering.Ekberg@slu.se