Ny sökning
TN0313

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik

Livscykelanalys är ett mycket användbart verktyg för att kvantifiera miljöpåverkan från vagga till grav för en produkt eller tjänst. Metoden livscykelanalys används av företag och forskare, men kan även fungera som beslutsunderlag i politiska sammanhang. Under kursens gång får du som student utföra en livscykelanalys av en vald produkt.

Kursens syfte är att ge kunskaper om hur man utifrån ett livscykelperspektiv kvantifierar användningen av naturresurser och dess miljöpåverkan. Kursen syfte är också att ge övning i problemformulering, kritiskt granskning, rapportskrivande och muntlig presentation.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0313

Läsåret 2022/2023

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10072)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10217)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10245)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10108)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10110)

2018-09-03 - 2018-10-28

Läsåret 2017/2018

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10027)

2017-08-28 - 2017-10-27

Läsåret 2016/2017

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10061)

2016-08-29 - 2016-10-21

Läsåret 2015/2016

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10243)

2015-08-31 - 2015-10-25

Läsåret 2014/2015

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10118)

2014-09-01 - 2014-10-24

Läsåret 2013/2014

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10055)

2013-09-02 - 2013-10-27

Läsåret 2012/2013

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10089)

2012-09-03 - 2012-10-28

Läsåret 2011/2012

Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik (TN0313-10181)

2011-08-29 - 2011-10-25

Kursplan och övrig information

Kursplan

TN0313 Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik, 5,0 Hp

Life Cycle Assessment for Environmental Engineering

Ämnen

Teknologi Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0302

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 120 hp, varav minst 70 hp inom ämnet teknologi/teknik, dock får 15 hp fysik eller kemi inräknas. Minst 15 hp kemi, 10 hp biologi och 15 hp markvetenskap eller geovetenskap skall ingå.

Mål

Kursens syfte är att ge kunskaper och färdigheter i att kvantifiera användningen av naturresurser och dess miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Kursen syfte är också att tillämpa och utveckla systemtänkande, problemformulering, kritisk granskning, rapportskrivande och muntlig presentation.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- genomföra en enklare livscykelanalys (LCA) av ett produktionssystem, exempelvis ett livsmedel

- analysera en gjord LCA utifrån väsentliga faktorer som påverkar dess resultat

- beskriva och tillämpa olika metoder för kvantifiering av effekterna av osäkra och varierande indata till livscykelanalyser

- beskriva och granska metoder för miljöpåverkansbedömning i LCA

- redogöra för metodens möjligheter och begränsningar som beslutsstöd inom myndigheter och näringsliv.

Innehåll

I föreläsningar behandlas energianalys, kvalitetsaspekter på energi, datakällor och datasäkerhet, samt livscykelanalysens olika delar:

- definition av syfte, systemgränser och funktionell enhet

- inventering (LCI)

- bedömning av miljöpåverkan (LCIA)

- resultattolkning, känslighetsanalysKursen innehåller ett projektarbete där studenterna ska genomföra en förenklad LCA vilket inkluderar insamling av data, beräkningar av energi- och miljöpåverkan samt analys av osäkerhet och känslighet. Kursen innehåller även ett seminarium om kritisk granskning av LCA.Följande huvudaktiviteter genomförs under kursen:

- Schemalagda aktiviteter: föreläsningar, handledning och redovisning av projektarbete (obligatorisk), studiebesök (obligatorisk), examination och utvärdering.

- Gruppaktiviteter utanför schemalagd tid: projektarbete i grupp.

- Självstudier utanför schemalagd tid: litteraturstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten och seminarieuppgift, samt godkänd tentamen och närvaro på obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen ingår i terminsblocket "Miljömanagement" för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Läsanviningar


**Kursbok**: H. Scott Matthews, Chris T. Henrickson and Deanna H. Matthews (2015) *Life Cycles Assessment: Quantitative Approaches for Decisions That Matter.* Finns som e-bok på: [http://www.lcatextbook.com/]()

Föreläsning 1: Introduktion till LCA

Kursboken:

 • kapitel 1
 • kapitel 2, (s. 34-43, datainsamling, ej obligatoriskt men bra läsning till projektet)
 • kapitel 4 (s. 80-96, ISO standarden)
 • kapitel 5 (s. 100-135, inventeringsanalys)
 • kapitel 6 (s. 162-168, 174-185, allokering)
 • kapitel 10.

Artiklar och internetkällor:

Föreläsning 2: Avfallshantering

Artiklar och internetkällor:

Föreläsning 3: LCAns sista fas: tolkning av resultat, osäkerhets- och känslighetsanalys


Kursboken:
 • kapitel 2, sid 50-62
 • kapitel 7

Föreläsning 4: Hantering av el i LCA

Artiklar och internetkällor:


**Föreläsning 5: LCA & bioenergi**

Artiklar och internetkällor:

 • Singh, A., Pant, D., & Olsen, S. (2013). Life cycle assessment of renewable energy sources / (Green energy and technology). London: Springer.
 • Läs kapitel 2 (s.13-35): Wiloso & Heijungs. Key Issues in
  Conducting Life Cycle Assessment of Bio-based Renewable Energy Sources.
 • Finns att läsa och ladda ner på Ebook Central Ebook Central (går att hitta via biblioteket).

**Föreläsning 7: Water footprint**

Artiklar och internetkällor:


**Föreläsning 8: Beräkna klimatpåverkan**

Artiklar och internetkällor:

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12690 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Teknologi Miljövetenskap
Kurskod: TN0313 Anmälningskod: SLU-10406 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 33%