Ny sökning
SV0013

Södra Sveriges skogar och landskap

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SV0013

Läsåret 2022/2023

Södra Sveriges skogar och landskap (SV0013-50026)

2023-06-05 - 2023-07-09

Kursplan och övrig information

Kursplan

SV0013 Södra Sveriges skogar och landskap, 7,5 Hp

Southern Sweden´s forests and landscapes

Ämnen

Skogsbruksvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0001

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Minst 60 hp på grundnivå inom ämnena skogsbruksvetenskap och/eller biologi inkluderande minst 5hp ekologi samt 2hp botanik

Mål

Målet med kursen är att ge studenten kunskaper i sydsvenska skogars ekologi och skötsel. Kursen fokuserar speciellt på sydliga lövskogar och brukande mot flera mål i ett socialt och ekonomiskt sammanhang med många olika intressenter och annan markanvändning än skogsbruk.Efter genomgången kurs ska studenten kunna- identifiera och beskriva de vanligaste vegetationstyperna i sydsvenska lövskogar samt växtarterna som karaktäriserar dessa, inklusive örter, gräs, träd och buskar

- beskriva hur klimat och markanvändning har påverkat vegetationen i Sydsverige sen förra istiden, samt hur markanvändningen har utvecklats under de senaste århundradena

- redogöra för de vanligaste lövträdens/lövskogarnas ekologi och skogsskötsel samt hur trädens/skogens ekologi och virkesanvändning avspeglas i hur skogen sköts

- beskriva barrträdens roll och skötsel i sydsvenska skogslandskap samt kontrastera gentemot norra Sverige

- redogöra för hur markförhållandena varierar i landskapet och hur detta avspeglas i vegetationen, samt beskriva genom vilka processer träd och andra växter påverkar marken

- identifiera skadorna av och beskriva ekologin hos några av de vanligaste sjukdomarna och skadegörarna på träd, samt peka ut åtgärder för att begränsa skadorna av dessa

- beskriva hur olika typer av skogsägare med olika målsättning med sitt skogsbruk, brukar sin skog. Studenten ska dessutom kunna diskutera avvägningar mellan olika målsättningar och föreslå skogsskötselåtgärder utifrån dessa avvägningar.

Innehåll

Undervisningen sker huvudsakligen i fält med inslag av studiebesök hos olika markägare och organisationer. Under kursen besöker vi många olika skogs- och naturtyper där vi varvar lärarledd undervisning med små och större uppgifter som studenterna får jobba med i grupper av varierande storlek. Vi lägger speciell vikt vid de skogsekosystem som är unika för södra Sverige ur ett nationellt perspektiv. Vidare får studenterna möta skogsägare och organisationer med olika målsättningar med sitt ägande/brukande samt diskutera avvägningar mellan skogens olika nyttor och risker förknippat med brukandet. Närvaro vid samtliga kursmoment är obligatorisk och ett krav för godkänd kurs.Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:- 5 hp Naturliga processer

- 1,5 hp Mål, planering och policy

- 1 hp Arbetsprocesser

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Aktivt deltagande i samtliga obligatoriska moment samt godkända muntliga och skriftliga redovisningar. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen är helt uppbyggd av fältstudier. I samband med dessa uppkommer kostnader för resor och logi som studenten förväntas att helt eller delvis betala själv. Mer information om detta publiceras på kurshemsidan.

Deltagare förväntas vid kursens start ha grundläggande kunskaper i skogsskötsel, skoglig ekologi samt marklära.Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på. Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: SG0252, SG0236, SG0205, SG0188

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Biologi
Kurskod: SV0013 Anmälningskod: SLU-50060 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%