Ny sökning
SV0011

Styrning av skogliga arbetsprocesser

Oberoende av målen med skogsbruk så behövs oftast någon form av arbetsåtgärder genomföras för att nå målen. Detta kan exempelvis vara att ta bort träd eller att på andra sätt påverka ett skogsområde, och arbetet kan göras på många olika sätt beroende på mål och kontext. Denna kurs syftar till att ge fördjupad kunskap om hur skogsarbete genomförs för att uppnå de många och ofta motstridiga målen. Huvudfokus ligger på hur arbetsprocessers design styr mot målen, med avseende på hur och varför arbete planeras, utförs och följs upp. Studenten får testa på vanligt förekommande metoder för planering och uppföljning av arbete. I kursen inkluderas också skogsarbetets infrastruktur, i form av att grundläggande kunskaper i byggnation och underhåll av skogsbilvägar. Kursen belyser också skogsarbetets koppling till hållbarhet, med särskilt fokus på etiska aspekter.


I kursen fokuseras det på enskilda arbetsprocesser (tex en specifik åtgärd i ett bestånd), men i en kontext där arbetsprocesserna utförs ofta och som en del av en större skogsbrukande helhet.


Kursen genomförs som en blandning av föreläsningar, demonstrationer, exkursioner, självstudier samt teoretiska och praktiska övningar. Exkursioner och praktiska övningar är obligatoriska moment i kursen.


Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:  • 7,5 hp Arbetsprocesser


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SV0011-40109 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SV0011

Läsåret 2022/2023

Styrning av skogliga arbetsprocesser (SV0011-40074)

2023-04-28 - 2023-06-04

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Arbetsprocesser-delen

Lindroos, O. (2024). Styrning av skogliga arbetsprocesser. (CANVAS)

Lindroos, O. & Häggström, C. (2023). Introduktion till skogliga arbetsstudier – med särskilt fokus på tidsstudier. (CANVAS)

Collste, G. (2010). Inledning till etiken. 4 upplagan. Studentlitteratur AB.

Watkins Allen, M., Coopman, S. J., Hart, J. L., & Walker, K. L. (2007). Workplace surveillance and managing privacy boundaries. Management Communication Quarterly, 21(2), 172-200. (CANVAS)

Anon. (1993). Skogsbrukets etik: https://www.skogen.se/skogsbrukets-etik

Skogbilvägs-delen

Filipsson, S. Vägnätsplanering i skogsbruket (CANVAS)

Karlsson, R., Hansbo, S. och SGF. Jordarternas indelning och benämning. (CANVAS)

Skogskunskap: https://www.skogskunskap.se/vagar-i-skogen/

Vägverket. Hydraulisk dimensionering. (CANVAS)

Extralitteratur – som stöd och/eller fördjupning

Arbetsprocesser

Nomenklatur mm

Nordfjell, Wästerlund & Lindroos: Liten skogsteknisk ordlista, formelsamling & drivningskostnadstext. (CANVAS + se Praktiskt skogsbruk)

Nordfjell, T., Björheden, R., Thor, M. & Wästerlund, I. (2010). Changes in technical performance, mechanical availability and prices of machines used in forest operations in Sweden from 1985 to 2010. Scand. J. For. Res., 25:382-389. (CANVAS)

Målsättningar

Marchi et al (2018) Sustainable Forest Operations (SFO): A new paradigm in a changing world and climate. Science of the total environment 634: 1385–1397 (CANVAS)

Nordfjell (2020) Skogsavverkning och markskador (CANVAS)

Prognoser och tidsstudier

Brunberg, T., 2007. Underlag för produktionsnormer för stora engreppsskördare i slutavverkning. Skogforsk Redogörelse nr 2.(CANVAS)

Eriksson, M. & Lindroos, O. (2014). Productivity of harvesters and forwarders in CTL operations in Northern Sweden based on large follow-up datasets. International Journal of Forest Engineering 25(3):179-200. (CANVAS)

Manner, J. & Björheden, R. (2017). Automatisk datainsamling från skotning. Skogforsk arbetsrapport 957-2017. (CANVAS).

Arbetsstudiemetodik

Magagnotti & Spinelli (2012). Good practice guidelines for biomass production studies. (CANVAS)

Exempel på examensarbeten med grund i kursens metoder:

Berggren, P. and Öhrman, P. (2017). Jämförelse av tvåmaskinsystem med drivaren Komatsu X19. Kandidatarbeten i Skogsvetenskap 2017:5, Fakulteten för skogsvetenskap, SLU. https://stud.epsilon.slu.se/13278/

Häggström, K. and Svangärd, L., 2022. Drönaranvändning i gallringsskog : flygande gallring – en teoretisk analys av drönares potential. Kandidatarbeten i Skogsvetenskap 2022:4, Fakulteten för skogsvetenskap, SLU. https://stud.epsilon.slu.se/17892/

Söderlind, Malin, 2018. Kostnadsanalys av ekologisk kompensation : en studie av förflyttning av död ved vid Aitikgruvan. Rapport 2018:12, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU. https://stud.epsilon.slu.se/13935/

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0011 Anmälningskod: SLU-40109 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%