Ny sökning
SV0011

Styrning av skogliga arbetsprocesser

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SV0011

Läsåret 2022/2023

Styrning av skogliga arbetsprocesser (SV0011-40074)

2023-04-28 - 2023-06-04

Kursplan och övrig information

Kursplan

SV0011 Styrning av skogliga arbetsprocesser, 7,5 Hp

Management of forest operations

Ämnen

Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Arbetsprocesser 5,5 0001
Skogsbilvägar 2,0 0002

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60 hp skogsbruksvetenskap, varav minst 3,5 hp inom delområde arbetsprocesser.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om skogliga arbetsprocesser, med särskilt fokus på hur arbetet styrs mot önskade mål. Målsättningen är att ge studenten kunskaper för att kunna förstå befintliga arbetsprocessers design. Kursen belyser också arbetsprocessernas koppling till hållbarhet, med särskilt fokus på etiska aspekter. Kursen syftar dessutom till att ge grundläggande kunskaper om skogsarbetets infrastruktur, i form av grundläggande kunskaper om hur och på vilka grunder skogsbilvägar byggs och underhålls.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- applicera teoretiskt ramverk för att beskriva skogliga arbetsprocesser

- analysera skogliga arbetsprocesser, med avseende på hur deras design styr mot önskade mål

- tillämpa vanligt förekommande metoder för planering och uppföljning av skogligt arbete

- redogöra för grundläggande begrepp och principer för byggnad och underhåll av skogsbilvägar

- problematisera kring hur prioritering av olika mål påverkar arbetsprocessernas hållbarhet.

Innehåll

Oberoende av målen med skogsbruk så behövs oftast någon form av arbetsåtgärder genomföras för att nå målen. Detta kan exempelvis vara att ta bort träd eller att på andra sätt påverka ett skogsområde, och arbetet kan göras på många olika sätt beroende på mål och kontext. Denna kurs syftar till att ge fördjupad kunskap om hur skogsarbete genomförs för att uppnå de många och ofta motstridiga målen. Huvudfokus ligger på hur arbetsprocessers design styr mot målen, med avseende på hur och varför arbete planeras, utförs och följs upp. Studenten får testa på vanligt förekommande metoder för planering och uppföljning av arbete. I kursen inkluderas också skogsarbetets infrastruktur, i form av att grundläggande kunskaper i byggnation och underhåll av skogsbilvägar. Kursen belyser också skogsarbetets koppling till hållbarhet, med särskilt fokus på etiska aspekter.I kursen fokuseras det på enskilda arbetsprocesser (tex en specifik åtgärd i ett bestånd), men i en kontext där arbetsprocesserna utförs ofta och som en del av en större skogsbrukande helhet.Kursen genomförs som en blandning av föreläsningar, demonstrationer, exkursioner, självstudier samt teoretiska och praktiska övningar. Exkursioner och praktiska övningar är obligatoriska moment i kursen.Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:- 7,5 hp Arbetsprocesser

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt fullgjorda obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: Del av SG0203

Litteraturlista

Arbetsprocesser-delen

Lindroos, O. (2023). Styrning av skogliga arbetsprocesser. (CANVAS)

Lindroos, O. & Häggström, C. (2023). Introduktion till skogliga arbetsstudier – med särskilt fokus på tidsstudier. (CANVAS)

Anon. 1993. Skogsbrukets etik: https://www.skogen.se/skogsbrukets-etik

Watkins Allen, M., Coopman, S. J., Hart, J. L., & Walker, K. L. (2007). Workplace surveillance and managing privacy boundaries. Management Communication Quarterly, 21(2), 172-200. (CANVAS)

Skogbilvägs-delen

Filipsson, S. Vägnätsplanering i skogsbruket (CANVAS)

Karlsson, R., Hansbo, S. och SGF. Jordarternas indelning och benämning. (CANVAS)

Skogskunskap: https://www.skogskunskap.se/vagar-i-skogen/

Vägverket. Hydraulisk dimensionering. (CANVAS)

Extralitteratur – som stöd och/eller fördjupning

Arbetsprocesser

Nomenklatur mm

Nordfjell, Wästerlund & Lindroos: Liten skogsteknisk ordlista, formelsamling & drivningskostnadstext. (CANVAS + se Praktiskt skogsbruk)

Nordfjell, T., Björheden, R., Thor, M. & Wästerlund, I. (2010). Changes in technical performance, mechanical availability and prices of machines used in forest operations in Sweden from 1985 to 2010. Scand. J. For. Res., 25:382-389. (CANVAS)

Målsättningar

Marchi et al (2018) Sustainable Forest Operations (SFO): A new paradigm in a changing world and climate. Science of the total environment 634: 1385–1397 (CANVAS)

Nordfjell (2020) Skogsavverkning och markskador (CANVAS)

Prognoser och tidsstudier

Brunberg, T., 2007. Underlag för produktionsnormer för stora engreppsskördare i slutavverkning. Skogforsk Redogörelse nr 2.(CANVAS)

Eriksson, M. & Lindroos, O. (2014). Productivity of harvesters and forwarders in CTL operations in Northern Sweden based on large follow-up datasets. International Journal of Forest Engineering 25(3):179-200. (CANVAS)

Manner, J. & Björheden, R. (2017). Automatisk datainsamling från skotning. Skogforsk arbetsrapport 957-2017. (CANVAS).

Arbetsstudiemetodik

Magagnotti & Spinelli (2012). Good practice guidelines for biomass production studies. (CANVAS)

Exempel på examensarbeten med grund i kursens metoder:

Berggren, P. and Öhrman, P. (2017). Jämförelse av tvåmaskinsystem med drivaren Komatsu X19. Kandidatarbeten i Skogsvetenskap 2017:5, Fakulteten för skogsvetenskap, SLU. https://stud.epsilon.slu.se/13278/

Häggström, K. and Svangärd, L., 2022. Drönaranvändning i gallringsskog : flygande gallring – en teoretisk analys av drönares potential. Kandidatarbeten i Skogsvetenskap 2022:4, Fakulteten för skogsvetenskap, SLU. https://stud.epsilon.slu.se/17892/

Söderlind, Malin, 2018. Kostnadsanalys av ekologisk kompensation : en studie av förflyttning av död ved vid Aitikgruvan. Rapport 2018:12, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU. https://stud.epsilon.slu.se/13935/

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0011 Anmälningskod: SLU-40109 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%