Ny sökning
SH0159

Skoglig driftsledning

Kursen är en yrkesförberedande kurs med målet att studenten skall öva färdigheter och fördjupa sig i kunskaper som erfordras för att leda skogligt drifts- och vidaretransportarbete. Ämnesområden som exempelvis berörs genom litteraturstudier, föreläsningar, övningar, seminarier, studieresor, och grupparbeten är: • maskinlära och produktionssystem, • kostnadskalkylering, • organisatorisk och teknisk utveckling, • drivningsplanering, • skogsvårdsteknik, • logistik och virkesförsörjning, • affärsmodeller och entreprenad, • avtal och förhandling
Kursen genomförs i nära anknytning till branschen, FoU-organisationer, utrustningstillverkare, och den tillämpade forskningen. Genom ett individuellt projektarbete ges studenten möjlighet till finslipning av sina kommunikativa färdigheter samt till fördjupning under ca 2 veckor inom ett för kursen relevant temaområde.


Obligatoriska moment i kursen förekommer exempelvis i form av gästföreläsningar, studieresor, seminarier, övningar,projektarbete, projektredovisning och examinationer.


Information från kursledaren

Schema för kursen finns på: https://www.slu.se/skogsmastarskolan/schema

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SH0159-20059 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SH0159

Läsåret 2022/2023

Skoglig driftsledning (SH0159-20152)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Skoglig driftsledning (SH0159-20014)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Skoglig driftsledning (SH0159-20003)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Skoglig driftsledning (SH0159-20027)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Skoglig driftsledning (SH0159-20052)

2018-11-05 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Skoglig driftsledning 2023, Litteraturlista


Ytterligare litteratur kan tillkomma under kursens gång. Inför båda tentamina tillkommer även insupen kunskap från föreläsningar, utdelat material, övningar, obligatoriska moment och exkursioner/resor.

Sök i biblioteket eller ladda enkelt ner via Primula/Epsilon de verk som inte finns i kursmappen, på Canvas eller som inte delas ut.

Kursmapp: \storage-smsk.slu.se\common$\grundutb\Kurser\Skoglig driftsledning\2023

Ager, B. 2013. Drivningsarbetets humankvalitet - historik och nuläge. Föredrag vid seminarium på Skogsmuseet i Lycksele 2013-10-09.

Biguet, G., Lindquist, I., Martin, C. & Pettersson, A. 2015. Att utvecklas genom feedback. Fysioterapi nr 6. s 24-29.

Fjeld, D., Dahlin, B. 2012. Nordic logistics handbook – Forest operations in wood supply. SLU/Helsingfors universitet. kapitel 1, 3, 4. Delas ut v. 48.

Forsberg, H. 2023. Teknisk utveckling för timmerbilar och deras släpvagn och kran. Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU, Umeå. Arbetsrapport 2023:4.

Frölén, D. 2019. Markberedarnas tekniska utveckling. Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU, Umeå. Arbetsrapport 2019:6.

Labelle, E. R., Hansson, L., Högbom, L., Jourgholami, M. & Laschi, A. 2022. Strategies to mitigate the effects of soil physical disturbances caused by forest machinery: A comprehensive review. Current Forestry Reports, 1-18.

Lindroos, O., Ersson, B.T. & Nordfjell, T. 2023. Liten Skogsteknisk ordlista & formelsamling. Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU, Umeå.

Mörk, A. 2011. Nyckelfaktorer för effektiva maskinlag. Skogforsk. Resultat nr 7.

Nordström, E-M. 2014. Deltagande planering - att få fler aktiva i besluten. I: Sandström, C. & Öhman, K. (red): Samverkan och konflikt – Rapport från Future Forests 2009-2012. SLU, Umeå. **s 19-20. **

Persson, D. 2016. Engreppsskördarens tekniska utveckling. Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU, Umeå. Arbetsrapport 2016:7.

Skogforsk. 2020. Allmänna Bestämmelser för skogsentreprenader, ABSE 20. Skogforsk, Uppsala. Delas ut v. 49.

Skogforsk. 2017. Handbok till allmänna bestämmelser för skogsentreprenad. Skogforsk, Uppsala. Delas ut v. 49.

Thor, G., Södergren, B. 2002. Ledning av förändring – erfarenheter och råd från praktiskt förändringsarbete. Skogforsk. Resultat nr 19.

Trafikverket. 2019. Upplag av virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg. Utgåva 6, november 2019. Beställningsnummer: 100401

Transportstyrelsen. 2018. Lasta lagligt – Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon. Utgåva juni 2018 (inkl Bk4). Publikationsnummer: TS201616

Transportstyrelsen. 2018. Kör- och vilotider - regler och vägledning. Utgåva 15. Artikelnummer PV09001.

Öhman, E. 2013. Hjulskotarens tekniska utveckling. Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, Umeå. Arbetsrapport 395.

Överkursliteratur:

I kursmappen:

 • Bergquist&Thorsén.2005.Laganalyser
 • Skogsstyrelsen.1984_Fälthandbok_ vägbyggnad
 • Skogsstyrelsen.2011_Skogsbilväg_anvisningar

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Skogsvetenskap Skogshushållning
Kurskod: SH0159 Anmälningskod: SLU-20059 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%