Ny sökning
SG0276

Skoglig modellering för hållbar skogsskötsel

Kursen kommer att behandla modeller och koncept som behövs för en fördjupad förståelse av skogsproduktion och för en klimatanpassad hållbar skogsskötsel. Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter, grupparbeten, övningar och exkursioner i fält som berör följande ämnen kopplade till skogliga modeller och deras implementering:  • Försöksdesign och etablering av survey-ytor  • Beroende variabler, t.ex. grundyta, volym, biomassa och kol  • Skoglig föryngring  • Allokering av tillväxt  • Förband, konkurrens och avgång  • Ståndortsvariabler och deras variation på olika skala  • Beståndsstruktur, beskrivning och dess effekt på tillväxt  • Väder och klimatdatas användning vid analys av experiment och i tillväxtmodeller  • Mekanistiska och empiriska tillväxtmodeller
Övningar, grupparbeten och individuella inlämningsuppgifter kommer bestå av litteraturstudier, samt analys och problemlösning av teoretiska och praktiska frågeställningar med hjälp av statistisk databearbetning och simuleringsverktyg.


Inlämningsuppgifter baserade på individuellt arbete och grupparbete, seminarier samt exkursioner i fält är obligatoriska.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0276-20096 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0276

Läsåret 2022/2023

Skoglig modellering för hållbar skogsskötsel (SG0276-20114)

2022-11-01 - 2022-12-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Appia Mensah A., Holmström E., Petersson H., Nyström K., Mason EG., Nilsson U. 2021. Forest Ecology and Management 481.

Appia Mensah A., Petersson H., Dahlgren J., Elfving B. 2023. Taller and slenderer trees in Swedish forests according to data from the National Forest Inventory. Forest Ecology and Management. 527.

Battaglia M., Sands PJ. 1997. Process-based forest productivity modela and their application in forest management. Forest Ecology and Management. 102.

Elfving, B. 2010. Growth modelling in the Heureka system. SLU-Faculty of Forestry. Stencil.

Fridman J., Holm S., Nilsson M., Nilsson P., Ringvall AH., Ståhl G. 2014. Adapting Ntional Forest Inventories to changing requirements – the case of the Swedish National Forest Inventory at the turn of the 20th century. Silva Fennica. http://dx.doi.org/10.14214/sf.1095

Garcia O. 1993. Stand growth models: Theory and practice. Advancement in Forest Inventory and Forest Management Sciences - Proceedings of the IUFRO Seoul Conference (pp.22-45).

Goude M., Nilsson U., Holmström E. 2019. Comparing direct and indirect leaf area measurements for Scots pine and Norway spruce plantations in Sweden. European Journal of Forest Research.

Goude M., Nilsson U., Mason E., Vico G. 2022. Comparing basal area growth models for Norway spruce and Scots pine dominated stands. Silva Fennica 56.

Landsberg JJ., Waring RH. 1997. A generalized model of forest productivity using simplified concepts of radiation-use efficiency, carbon balance and partitioning. Forest Ecology and Management. 95.

Mason EG., Methol R., Cochrane H. 2011. Hybrid mensorational and physiological modelling of growth and yield of Pinus radiata D. Don. using potentially useable radiation sums. Forestry. 84.

Mohren GMJ., Burkhart HE. 1994. Contrasts between biologically-based process models and management-oriented growth and yield. Forest Ecology and Management. 69.

Siipilehto J., Allen M., Nilsson U., Brunner A., Huuskonen S., Haikarainen S., Subramaninan N., Anton-Fernandez C., Holmström E., Andreassen K., Hynynen J., 2020. Stand-level mortality models for Nordic boreal forests. Silva Fennica 54.

Twery MJ. 2004. Modelling in Forest management. In: Wainwright, John; Mulligan, Mark, eds. Environmental modelling: Finding Simplicity in Complexity. London, John Wiley & Sons.

Vanclay JK. 1994. Modelling Forest Growth and Yield. CAB International, Wallingford UK.

Vanclay JK. 2011. Modelling continuous cover forests. In Pukkala T., von Gadow K. eds. Continuous cover forestry. Springer.

Weiskittel AR., Hann DW., Kershaw JA., Vanclay JK. Forest growth and yield modeling. 2011. Wiley-Blackwell.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Euroforester - masterprogram Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsvetenskap Skogsvetenskap
Kurskod: SG0276 Anmälningskod: SLU-20096 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%