Ny sökning
LK0398

Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4

I den här kursen får du kunskaper om växter kopplat till ståndortsfaktorer med fokus på urbana miljöer och växtbäddar, samt påbyggnad av växtkännedom.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-05-03 och 2023-05-24

Andra kursvärderingar för LK0398

Läsåret 2021/2022

Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4 (LK0398-40058)

2022-03-25 - 2022-05-13

Kursplan

LK0398 Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4, 10,0 Hp

Urban soil-plant systems and plant knowledge 4

Ämnen

Landskapsarkitektur Markvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Växtkännedom 3,0 0102
Markvetenskap - konstruktion av växtbäddar 2,5 0103
Mark-växtövning 4,5 0104

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp landskapsarkitektur, 3,5 hp växtanatomi och växtfysiologi och 15 hp markvetenskap varav

- 6 hp geologi och hydrologi.

- 9 hp markfysik, markbiologi och markkemi

Mål

Syftet med kursen är att ge kunskaper om växter kopplat till ståndortsfaktorer med fokus på urbana miljöer och växtbäddar, samt påbyggnad av växtkännedom.Efter avslutad kurs ska studenten kunnaKunskap och förståelse

- redogöra för kopplingen mellan växtval och ett begränsat urval av skötselåtgärder

- identifiera ett urval av träd, buskar och örtartade växter

- redogöra för olika typer av konstruerade växtbäddars funktion som växtplats

- redogöra för de olika material som används vid konstruktion av växtbäddar och på vilket sätt de i samspel med olika omgivningsfaktorer bidrar till att optimera växtbäddens egenskaper

- förklara hur olika typer av befintliga växtbäddar kan underhållas och förbättras genom gödsling, kalkning och annan jordförbättring

- redogöra för grundläggande geotekniska begrepp och översiktligt beskriva hur de geotekniska egenskaperna hos jord och berg hanteras i markbyggnadFärdighet och förmåga

- presentera ett växtgestaltningsförslag för en plats i en urban kontext.

Innehåll

Kursen består av tre delar, växtkännedom, markvetenskap - konstruktion av växtbäddar och en mark-växtövning.Växtkännedom

Växtkunskaperna fördjupas i föreläsningar och i fält. I växtvandringar presenteras nya växter och kombineras med egen repetition av träd, buskar perenner och lökväxter från tidigare kurstillfällen som sedan examineras i fält. Föreläsningar om skötsel av urbana utemiljöer ger en inblick i hur växtgestaltningen påverkas av ett urval av skötselåtgärder.Markvetenskap

I föreläsningar, litteraturstudier och övningar behandlas olika typer av växtbäddar, hur markens vatten/luftdynamik styrs i förhållande till omgivningsfaktorer och växternas behov vid anläggning av växtbäddar, vilka material som används och deras egenskaper, hur egenskaperna hos naturgivna och byggda växtbäddar modifieras genom åtgärder så som gödsling, dränering, kalkning och annan jordförbättring. I föreläsningar behandlas geotekniska begrepp, geotekniska egenskaper hos jord och berg och exempel på hur geotekniken hanteras i markbyggnad. Delen avslutas med skriftlig tentamen.Mark-växtövning

I en övning analyserar studenterna en urban plats och föreslår en växtgestaltning som ska underlätta orientering och användningen av platsen. Därefter väljer studenterna växter för två olika ståndortsförhållanden men med bibehållen karaktär i gestaltningen.

Utifrån gestaltningsförslaget föreslås växtbäddar som är anpassade för växtvalen och förhållande på platsen.Övningen examineras genom presentation av växtgestaltningen och växtbäddarna med illustrationer och text. Skriftligt och muntlig presentation. Markdelen av övningen motsvarar 1,5 p och växtkunskapsdelen motsvarar 3 p.I en obligatorisk exkursion studeras anlagda växtbäddars uppbyggnad och funktion kopplat till växtval i urban miljö. Exkursionen redovisas i en inlämningsuppgift.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen är uppdelad i tre moduler motsvarande kursens två ämnen, växtkännedom och markvetenskap samt en ämnesövergripande mark-växtövning.De olika modulerna betygssätts var för sig och sammanvägs till ett slutbetyg vilket framgår av betygskriterierna.Växtkännedom 3 hp: Godkänd växtidentifiering.Markvetenskap - konstruktion av växtbäddar 2,5 hp: Godkänd tentamen.Mark-växtövning 4,5 hp: Godkänd inlämningsuppgift och godkänd inlämningsuppgift för exkursionen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven

- 6 hp geologi och hydrologi kan uppfyllas genom att detta moment är godkänt i kursen LK0292.

- 9 hp i markfysik, markbiologi och markkemi kan uppfyllas genom att modulerna "Markfysik" och "Markkemi och markbiologi" är godkända i kursen MV0224 eller MV0213.

- 3,5 hp växtanatomi och växtfysiologi kan uppfyllas genom att momentet "Växten" är godkänt i kursen MV0224 eller MV0213.Exkursion ingår i kursen och eventuella kostnader presenteras i samband med kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: MV0181, LK0136, LK0109, LK0311

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Litteratur LK0398

Referenslitteratur växtkännedom

The Planting Design Handbook av Nick Robinsson (ISBN 9781472415493)
Denna bok har ni använt i tidigare kurser. Boken finns i olika utgåvor och alla fungerar
bra, men om du kan, välj gärna den nya utgåvan från 2016.
Den finns även som E-bok på biblioteket.

Växtkompendium träd och buskar Institutionen för Stad & land, SLU, Ultuna.
Drott Emelie, Elg Roger, Eskilsdotter Sofia, Jessica Jansson & Myhr Ulla Tillgängligt som pdf via Canvas.

Häftet Växtbiologi av Tom Ericsson (ISSN 1652-7097).
Den kan du köpa i Servicecentret på SLU. Häftet är ett särtryck av ett antal artiklar som
Tom skrev för Riksförbundet Svensk Trädgårds medlemstidning Hemträdgården mellan
åren 2007-2008. Tom tänkte särskilt på er och denna kurs när han skrev artiklarna.

Träd i urbana landskap av Henrik Sjöman & Johan Slagstedt (ISBN 9789144073385)
Boken hjälper studenter och olika yrkeskategorier så som landskapsarkitekter,
planerare, trädgårdsmästare och anläggare med vägledning i vilka olika situationer som
kan uppstå i en stad och hur det påverkar trädanvändningen, vilka strategier olika träd är
utrustade med och hur man kan dra nytta av dem i stadsmiljö samt hur man slutligen
väljer rätt art eller sort för varje plats och funktion.

Referenslitteratur mark

Allt material är referenslitteratur i vilken delar av innehållet kommer att ta upp under
kursen. Allt utom Jordkokboken kommer att finnas tillgängligt i Canvas.

AMA Anläggning20. Svensk Byggtjänst, 2020.
Råd och anvisningar till AMA Anläggning17. Svensk Byggtjänst, 2017.

Geoteknik för landskapsarkitekter. En orientering inom geotekniken. Bayoglu Flener E
& Johansson T, 2015, Bjerking, SLU. (Läggs ut i Canvas).

Greenbyggnad. Svenska Golfförbundet 2003.

Grönatakhandboken – Växtbädd och vegetation. Pettersson-Skog m fl. 2017.

Jordkokboken av Folkesson A. 2016. (ISBN 9789173337847)
Handbok i att beskriva växtbäddar för växter med speciella krav i anslutning till AMA,

Utgåva 2, Svensk Byggtjänst (Kan lånas på Ultunabiblioteket)
Markvetenskap för landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsutbildningarna i Uppsala.
Blombäck K., Dahlin S. & Eriksson J. 2022. (Kursboken från MV0224)

Markmiljö för träd och buskar. Schmidtbauer P. 1997. ISSN 0284-9798 Gröna Fakta nr
4, Moviumsekretariatet, SLU.

Planera för sol och torka. Öman E. 2008. Bo Rätt nr 1, årg 24.

Plantering och etablering av alléträd. Trafikverket 2010.

Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok. Stockholms stad 2017.

Material som delas ut under kursen

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 49988 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Landskapsarkitektur Markvetenskap
Kurskod: LK0398 Anmälningskod: SLU-40032 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%