Ny sökning
LB0117

Grovfoder - odling och utfodring

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om odling av grovfoder under svenska förhållanden samt konservering och utfodring av grovfoder, främst till mjölkkor. Några saker som kursen behandlar är:

\- Växtarter och sorter för vall och grovfoderproduktion i Sverige

\- Skötsel, produktion, konservering och utfodring av vall- och helsädesensilage

\- Översikt över kons matsmältning

\- Konventionell och ekologisk odling

\- Bete och idisslare

Praktisk information om kursen:

\- Kursen kommer att gå under hela höstterminen och har en obligatorisk fysisk träff fre-sö i slutet av augusti. För datum och plats se information från kursledningen efter antagningen.

\- Kursen går i huvudsak på svenska och delvis på engelska

\- Grundläggande förkunskaper för behörighet för till högskolestudier

\- Skriftlig examination (hemtentamen).

Information från kursledaren

Kursen har en obligatorisk träff som i år kommer hållas på Ultuna i Uppsala. Träffen kommer gå av stapeln den 4/9 kl. 9.oo till den 6/9 kl. 16.00. Skriv in i almanackan redan nu. Du kommer få mer information när du blivit antagen på kursen. På måndagar kommer vi att ha föreläsningar och ett seminarium på zoom kl.17.00-18.00. En viktig del av kursen är också instuderingsuppgifter som inte är obligatoriska men rättas av lärarna om man lämnar in dem.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LB0117-50001 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LB0117

Läsåret 2022/2023

Grovfoder - odling och utfodring (LB0117-10328)

2022-08-15 - 2023-01-01

Läsåret 2021/2022

Grovfoder - odling och utfodring (LB0117-10307)

2021-08-16 - 2022-01-02

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteraturlista Grovfoder - odling och utfodring

Om inte annat anges kommer litteraturen finnas elektroniskt i lärplattformen Canvas.

Kursböcker

Forages – an introduction to grassland agriculture, Collins, M. m. fl. editor, 7de upplagan. Finns att låna på SLU-biblioteken som e-bok.

Vår mat – odling av åker och trädgårdsgrödor. Fogelfors, H. editor, 2015. Mycket allmänbildande bok som vi rekommenderar att du köper. Finns att låna på SLU-biblioteken som bok.

Kompletterande litteratur och sidhänvisningar för de olika delarna av kursen, om ej annat anges finns litteraturen i Canvas

Artkunskap, vallfröblandningar vallanläggning, produktionsbiologi, övervintring, vallens kemi och smältbarhet

Obligatorisk litteratur och sidhänvisningar

 • Lönsammare vallodling, Jafner, N. sid. 12-54, 66-79, 128-130 Finns i Canvas
 • Forages– an introduction to grassland agriculture 7th edition, Collins, M. m. fl. sid 3-6, 19-33, 35-43, 71-98, 117-130, 221-232. Finns att låna på SLU-biblioteken som e-bok. 
 • Norrländsk växtodling, Ericson, L. editor. 2018 Norrländsk växtodling | Externwebben (slu.se) Sid 5-10, 42-44 och 46-48
 • Vår mat – odling av åker och trädgårdsgrödor. Fogelfors, H. editor, sid. 353-386. Finns att låna på SLU-biblioteken
 • Gräs i kulturlandskapet https://ograsradgivaren.slu.se/page/dokument/Grasfloran-2012.pdf I Canvas finns dokument med vissa kommentarer.
 • Westerlind m fl., Bestämningsnyckel vall
 • Halling, M. m. fl. 2021. Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter, sortval för södra, mellersta och norra Sverige 2020/2021. Uppsala
 • Gustavsson, A.-M. 2001. Bestämning av rödklöverhalten i vall. Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling. Nr 3.
 • Kämpe, S. och Andermo, S. 2010. Teknik för etablering av vall. HS Skaraborg, rapport nr 3.
 • Gustavsson, A-M. 2014. Varför är skördetiden så avgörande för vallgräsens näringsvärde? Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap nr 5 (8 sidor).
 • Halling, M.A. 1994. Övervintring av jordbruksgrödor - principer, skador och odlingsåtgärder. Fakta mark/växter nr 15
 • Gustavsson, A.-M. 1989. Vallväxters kemiska sammansättning och yttre faktorers inverkan på smältbarheten. Tionde nordiske forskerkurs i plantekultur, 6-10 mars 1989.Finns i Canvas
 • Gustavsson, A.-M. 1996. Virkning av klima og vaerforhold på naeringsverdi i grovfor - behov for höstetidsprognos. Faginfo nr. 2. Kvithamardagene. Planteforsk. Finns i Canvas
 • Spörndly, R. 2013 www.vallprognos.se Svenska Vallbrev nr. 3 Vallbrev-3-2013.pdf (svenskavall.se)
 • Nilsdotter-Linde, N. 2018. Slåttervallens liggtid – möjligheter och begränsningar. Ur: Blix Germundsson, L. (red.). SLU. Meddelande från södra jordbruksförsöksdistriktet 71, 30:1–30.8. ISSN 0282-180X. germundsson-l-b-220512.pdf (slu.se)
 • Larsson, S. m.fl. 2002. Vallfröblandningar för ekologisk produktion. Hushållningssällskapens multimedia.

För eget intresse:

 • Källander, I. 2005. Ekologiskt lantbruk, sid.117-131
 • Sandström, B. och Barrlund, M. Sortprovning 2021 - vallgräs och vallbaljväxter Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap nr 1 2022. Vallprovning 1 2022.indd (slu.se)
 • Gustavsson, A.-M. 2000. Faktorer som påverkar rödklöverhalten i en slåttervall (manuskript).
 • Halling, M. Skördestrategier och uthållighet i engelskt rajgräs 2010. Försöksrapport Animaliebältet.
 • Frankow-Lindberg, B. 2010. Kväveintensitet i långliggande vall med rörsvingelhybrid. Försöksrapport, Animaliebältet. S 21-30
 • Norrländsk växtodling, Ericson, L. editor. 2018 Norrländsk växtodling | Externwebben (slu.se) sid 45-46 skadegörare i vall
 • Spörndly, R. m.fl. 2019 Ersättningsfoder vid grovfoderbrist, Instutionen för husdjurens utfodring och vård. Rapport 301 sid.17-22 avsnitt om vall. Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist | Externwebben (slu.se)

Kontaktpersoner

Cecilia Palmborg, inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeå
cecilia.palmborg@slu.se, 090-7868713 eller 073-8034436

Nilla Nilsdotter Linde, inst för växtproduktionsekologi. SLU Uppsala

Växtnäring till vall inklusive stallgödsel

Obligatorisk litteratur

 • Norrländsk växtodling, Ericson, L. editor. 2018 sid 12-19, 21-27 och 29 Norrländsk växtodling | Externwebben (slu.se)
 • Jordbruksverket 2022. Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022: Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022 - Jordbruksverket Lämpliga sidor: 7-40 (kapitel 2 och 3, särskilt viktigt är avsnittet om regler för spridning av stallgödsel i kap. 3.2), 41-42 (4.1),), 58-66 (4.4), 71-72 (4.7) 72-82 (4.9-5.3.1), 85-87 (stycken om vall, stallgödsel och fosforförluster) 88-97 (6-7.3 avsnitt om vall),
 • Carlsson, G. och Huss-Danell, K 2008. Kvävefixering i rödklövervallar, Svenska Vallbrev 2, 2008
 • Collins m.fl. 2018, boken Forages sid 235-249 utom tabellerna 12.4, 12.5 och faktarutan ”Common fertilizer conversions” på sidan 243. Finns att låna på SLU-biblioteken som e-bok. 
 • Gustavsson, A.-M. 2023 Kväve och klöver påverkar vallens avkastning och råproteinhalt Svenska Vallbrev nr 1

För eget intresse

 • Vår mat – odling av åker och trädgårdsgrödor. Fogelfors, H. editor, sid. 179-190. Finns att låna på SLU-biblioteken

Kontaktperson

Cecilia Palmborg, inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeå
cecilia.palmborg@slu.se, 090-786 8713

Idisslares matsmältning och foderutnyttjande

Obligatorisk litteratur

 • Forages – an introduction to grassland agriculture, Volume 1, 7th ed. Kap 14-15, s. 269-299
 • Fodereffektiva kor gynnar ekonomi och miljö Emelie Ferm Nytt blad, Nr 4 2015

Kontaktperson

Petra Fant, inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeå
petra.fant@slu.se, 090- 786 87 21

Vallfoderkonservering 1 (Ensilage) och 2 (Hö och övrigt)

Obligatorisk litteratur

 • Forages – an introduction to grassland agriculture, Volume 1, 7th ed. Kap 17, s. 321-339.
 • Krizsan, S. 2017. Skördemetoder vid ensilering.
 • Svensk mjölk. 2003. Ensilering av vallfoder.

Kontaktperson Mårten Hetta, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeåmarten.hetta@slu.se , 090- 786 87 47

Vallfoder till mjölkkor

Quality Grass Silage for Dairy and Beef Production Systems A Best Practice Guide (2016) Teagasc – the Agriculture and Food Development Authority

Obligatorisk litteratur

 • Kämpe, S. 2012. Baljväxten fixar proteinet. Arvensis nr 7, sid 14-15
 • Pettersson, T. 2006. Konsumtion av vallfoder. Jordbruksinformation, nr 6
 • af Geijerstam, L. 2011. Vallen som pålitligt protein. Arvensis, nr 2, sid 20-21
 • Pettersson, T. 2006. Protein från vall. Jordbruksinformation, nr 10
 • Lantbrukarnas riksförbund. 2012. Goda affärer med nära protein.

Kontaktperson

Mårten Hetta, inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeåmarten.hetta@slu.se , 090- 786 87 47

Vallfoder till köttdjur och får

Svenska Vallbrev Nr 3. Maj 2014

Kontaktperson

Mårten Hetta, inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeåmarten.hetta@slu.se , 090- 786 87 47

Helsäd och majs

Obligatorisk litteratur

För eget intresse:

Kontaktperson

Mårten Hetta, inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeå
marten.hetta@slu.se @slu.se, 090-786 87 47

Vallfoder – produktkvalitet

Obligatorisk litteratur

 • Lukt och smak. Forskning Special, 2004. Svensk Mjölk. (Om du vill läsa en utförligare text, se den fullständiga rapporten nedan under för eget intresse)
 • Fettsyror i vall och mjölk. Forskning Special, 2012. Svensk Mjölk.

För eget intresse:

 • Orsaker till avvikande lukt och smak i leverantörmjölk (Svensk Mjölk Rapport nr 7028-P 2004-02-25).
 • Engelsk litteratur: Vallfodrets betydelse för mjölkens sensoriska egenskaper och hälsonytta (The effect of silage feeding on some sensory and health attributes of cow’s milk: A review. 2011. P. Kalac. Food Chemistry 125, 307-317.

Kontaktperson:
Mårten Hetta, inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeå
marten.hetta@slu.se @slu.se, 090-786 87 47

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76110 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0117 Anmälningskod: SLU-50001 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för växtproduktionsekologi Studietakt: 25%